18 jaar geleden

Israël en tijd van aartsvaders (10)

Les 10

Beste cursist(e),

Izak maakt met zijn gezin een moeilijk tijd door. Er is hongersnood in het land, lezen we in Genesis 26. En zoals herders gewoon zijn te doen, gaat lzak op zoek naar betere weilanden voor zijn vee. Egypte lijkt hem wel wat, maar de Heere heeft andere plannen. Hij moet naar het land gaan, dat de Heer hem zal wijzen en … daar als vreemdeling wonen! Dat is een ernstige waarschuwing. Maar de Heer spreekt ook van zegen en weer wordt de belofte genoemd, dat zijn nageslacht dit land zal bezitten. Als lzak in Gerar woont, vervalt hij in dezelfde zonde als zijn vader Abraham (zie Genesis 20 vers 2). Hoewel God hem beloofd heeft: “Ik zal met u zijn!” Maar … vergaat het ons ook niet vaak zo? Wij vergeten ook heel gauw de beloften van God. Wij zijn ook vaak bang voor de toekomst! Of niet soms? Maar de Heer grijpt in bij lzak. De Heere zorgt er voor dat Abimélech ontdekt dat Rebekka de vrouw van lzak is. Natuurlijk is Abimélech hevig verontwaardigd, maar toch gebiedt hij: “… zo wie deze man of zijn vrouw aanroert, zal voorzeker gedood worden!” (vers 1). Wat een bescherming, wat een veiligheid hebben ze hierdoor gekregen. Dat is genade van God! Ondanks de fout van lzak, volvoert God zijn belofte dat Hij met hem zal zijn.

Vraag 1. Waardoor blijkt ook dat de Heer lzak zegent?

……………………………………………………………………………………………………………………….

Uit afgunst stoppen de Filistijnen de waterputten dicht. En Abimélech verzoekt lzak te vertrekken.

Vraag 2. Nu blijkt duidelijk het verschil in karakter tussen Abraham en Izak. Dit blijkt uit hun reactie. Vergelijk maar eens Genesis 21 vers 25 en Genesis 26 vers 15 tot en met 17. Welk verschil valt dan op?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Als we verder lezen, dan zien we dat lzak niet van twisten houdt. Ze graven putten en laten zich verdrijven. Esek betekent: twist of gekijf. Sitna betekent: haat of weerstand. Maar dan, in vers 22, komen ze bij Rehoboth (= ruimte of uitbreiding).

Vraag 3. Wat wil Izak met het geven van deze naam duidelijk maken?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Daarna reizen ze verder naar Ber-Séba. Deze plaats kennen we nog van Genesis 21 vers 31 tot en met 34. Abraham heeft daar gewoond als vreemdeling, heeft daar een bos geplant en de Naam van de Heer aangeroepen. Dat lzak, net als zijn vader Abraham, dicht bij de Heere leeft en door Hem gezegend wordt, valt ook anderen op.

Vraag 4. Want Abimélech en Pichol komen bij hem en wat zeggen zij dan?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Dit houdt ook een les voor ons in. Merken anderen, collega’s, buren, vrienden, familie, noem maar op, dat wij bij de Heere horen? Zijn wij in ons doen en laten een getuige van de Heere? Toch kennen Izak en Rebekka ook verdriet in hun leven. Daarvan lezen we aan het eind van dit hoofdstuk.

Vraag 5. Waarom hebben ze verdriet?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Hier zien we de ware Ezau; onverschillig tegenover God en handelend tegen Zijn geboden. Dan zijn we nu toegekomen aan Genesis 27.Wat we daar in de eerste verzen lezen, gebeurt vandaag de dag ook nog. Er zijn mensen die, als ze zich oud gaan voelen, soms jarenlang zeggen: “Ik zal wel niet lang meer leven”. lzak is blind geworden en kan op zijn manier niets meer doen en denkt dat het wel gauw afgelopen zal zijn met hem (maar … na wat hier beschreven staat, heeft hij zelfs nog 43 jaar geleefd!). lzak is een liefhebber van lekker eten. Hij stuurt Ezau dan ook op jacht. Daarna wil hij hem “zegenen voor het aangezicht des HEEREN” (vers 7). Dit was de bijzondere zegen. Ezau weet dat het om het eerstgeboorterecht gaat. Het handelen van Izak heeft ook een betekenis voor ons. lzak was ook in geestelijk opzicht blind geworden. Zijn vermogen om de geestelijke dingen boven de aardse te stellen, was weg. Hij dacht alleen maar aan zijn eigen eten. Maar bekommert zich niet meer om de toestand van zijn kinderen.

Laten we hiervan leren dat de dingen van de Heer belangrijker zijn voor onszelf (en ons gezin), dan de gewone aardse dingen. Lees maar eens wat er staat in Kolosse 3 vers 1 en 2! In de vorige les hebben we al gezien dat het eerstgeboorterecht veel voordelen heeft. Maar God had toch gezegd dat de meerdere de mindere moest dienen? Is Ezau niet de meerdere? Ja, dat weet lzak ook wel. Maar dit komt er van als ouders kinderen voortrekken. Bovendien heeft Ezau zijn eerstgeboorterecht verkocht aan Jakob (Genesis 25). Hij had dit recht veracht, maar nu het er op aankomt wil hij die zegen toch hebben.

Vraag 6. Waarom handelt lzak hierin verkeerd?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Rebekka heeft alles gehoord en zou lzak moeten waarschuwen voor zijn fout. Maar ze doet het niet! Ze bedenkt gauw een plannetje en vertelt dat aan Jakob.

Vraag 7. Waarom voelt Jakob er niet veel voor?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Jakob is dus banger voor de tastende vingers van zijn vader dan voor God, Die alles ziet en weet. Wat kan een mens toch diep vallen, als hij van Gods wegen afwijkt! Ze hadden moeten wachten op Gods tijd. Maar nu nemen ze zelf het heft in handen.

Vraag 8. Hoe probeert Rebekka Jakob toch zo ver te krijgen?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Dan geeft Jakob toe. We kunnen zelf lezen hoe het verder gaat, hoe hij de zegen krijgt. Maar dan … dan maakt hij dat hij wegkomt. Moeder en zoon hebben hun zin, maar in hun hart zullen ze niet rustig geweest zijn. Zonde maakt het hart onrustig en neemt de vrede uit het hart weg.
Als Ezau thuiskomt, wordt natuurlijk alles duidelijk. Toch wil ook hij, hoewel hij niets met God te maken wilde hebben, een zegen ontvangen. Zulke mensen zijn er nu nog. Ze bidden alleen tot God, als ze moeilijkheden hebben. Ze hebben God alleen nodig om hun problemen op te lossen. Dat is wel erg egoïstisch. Ezau wordt tenslotte ook gezegend. Maar het gevolg van het hele gebeuren is, dat hij Jakob ontzettend haat. Zo erg zelfs, dat hij hem, na de dood van Izak wil doden.

Vraag 9. Rebekka zegt dan tegen Jakob dat hij naar Laban in Haran moet gaan. Wie is dat?

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vraag 10. Hoe lang moet hij daar blijven volgens Rebekka?

……………………………………………………………………………………………………………………….

Toch mogen we uit deze geschiedenis leren, dat God uiteindelijk aan Zijn doel komt. En ongetwijfeld zou God dit doel ook bereikt hebben zonder leugen en bedrog door het gezin van lzak.

Hij die rustig en stil,
zich steeds voegt naar Gods wil,
Hem in alles vertrouwt en gelooft;
die slechts hoort naar Zijn stem,
zich geheel geeft aan Hem,
smaakt een vreugde, die nimmer verdooft.
Zie slechts op Hem,
volg gehoorzaam Zijn stem,
blijf maar rustig vertrouwen.
Altijd ziende op Hem.

Met een hartelijke groet en zo de Heer wil: tot de volgende keer!

Als je per email meedoet, mail dan naar het volgende emailadres: frissewateren@ctmax.nl

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW