11 jaar geleden

Islam – Vrede of het beest (9)

Hoofdstuk 2 (vervolg)

B. Waren de Filistijnen voorafschaduwing van de komst van de Moslims?

De vraag zou kunnen zijn waarom Moslims alleen al bij deze groep mensen zouden passen?

Net zoals het lam van het Pascha een voorafschaduwing van de Messias was, de oude Filistijnse haat tegen Joden was een voorafschaduwing van de echte overeenkomst, die was en is de Islam en Moslims vandaag. Als je denkt dat de Filistijnen slecht waren of Hitler slecht was, dan heb je nog niets gezien; bekijk deze periode, de Islamisten zijn nog erger, hun geweld is verschrikkelijk. De Filistijnen doodden de Joden, Hitler vergaste hen, maar als je het lot van de twee soldaten in Ramallah had gezien, zou je weten dat de Moslims hen letterlijk verpletterde (Hebr. Shuwph, net als in Genesis 3:15) sloegen ze de Joden tot pulp en rukte hun hersenen eruit en bij sommigen zelfs letterlijk wat uit de lever van hun vijanden.

Dit is waar we het hier over hebben als we zeggen dat ze een stuk slechter zijn. In Syrië bijten  de Moslims de hoofden van de katten en slangen, rukken ze af van het lichaam om te laten zien, wat zij zouden doen met hun vijanden, namelijk de Joden. Hoeveel Duitsers in Hitler’s leger pleegden op deze manier hun geweld? Moslimmannen hielden Joodse mensen in hun Palestijnse gebieden gevangen en niet alleen hebben ze de Joden gedood, maar ze verwijderden letterlijk het hart en/of de lever uit het lichaam van de Jood. Nadat hij foto’s van zichzelf gemaakt had met het orgaan (de organen), gooiden ze de organen in een zak om met trots te laten zien wat zij met hun vijanden doen.

Hoewel deze eigenschap onderdeel is van de Arabische cultuur, wordt de minachting voor de vijand soms op deze manier weergegeven in extreme vijandigheid; een voorbeeld gebeurde tijdens de Slag bij Uhud 625 AD, waar Mohammed vocht tegen de Quraish1:

1. De Quraish was een stamverband, bestaande uit verschillende onderling verwante clans, in Mekka waartoe ook de profeet Mohammed behoorde {WikipediA}.{vertaler}

2. Onder de verslagenen werd het lichaam van Hamza verminkt gevonden, die was neergeveld door een speer die hem doorstoken had. De vijandin Hinda, de vrouw van Abu Sufian, had zijn lichaam opengesneden, nam een ​​stuk van zijn lever en kauwde erop om haar dorst naar wraak te lessen vanwege haar vader Atba, die door Hamza in Badr werd gedood. Hierdoor werd Muawiya, de zoon van Hinda de “zoon van de lever-eter” genoemd.

2 htttp://ismaili.net/histoire/history03/history323.html

Inderdaad, men zou kunnen stellen dat dit een harde boodschap is om te begrijpen, maar dit is de waarheid en we moeten eerlijk zijn met liefde. Al die Moslims die de God van Israël zoeken, zullen worden verlost en gered na bekering en aanvaarding van Jezus Christus als hun Verlosser en zien af van de valse internationale cultuur van de Islam, maar al diegenen die koppig blijven en geen berouw hebben, zullen worden bewaard voor de toorn van God en zal eindigen in de hel voor de eeuwigheid, voor eeuwig gescheiden van God.

Ezechiël 35:5: “Omdat u een eeuwige vijandschap hebt en u de Israëlieten deed neerstorten door het geweld van het zwaard in de tijd van hun ondergang, in de tijd van de uiterste ongerechtigheid”.

Openbaring 9:11: “En zij hadden een koning over zich, de engel van de afgrond. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon, en in het Grieks heeft hij de naam Apollyon”.

We kunnen zien dat Allah de persoon is die in Openbaring 9:11 genoemd wordt als de koning over hen, omdat hij geen waarde hecht aan het menselijk leven; het onthoofden van iemand, het uitsnijden van hun hart zijn normale dingen die fanatieke Moslims doen. Allah vraagt ​​zijn volgelingen om hun zonen voor hem op te offeren in de Jihad. Allah heeft een eigenschap van trots en we weten alleen dat satan dit kenmerk heeft; we weten ook dat satan de eigenschap heeft van het doden van mensen op verschillende misleidende manieren en al deze eigenschappen, met inbegrip van de bijbelse Hebreeuwse naam “Abbadon”, passen bij Allah en wordt als de grootste aanwijzing gezien voor de identiteit van Allah zijn 99 schone namen, waarvan de 62e naam van Allah in het Arabisch taal is als “iemand die vernietigen kan” (Al-Mumit). Dit komt exact overeen met dat waarmee satan wordt beschreven in Openbaring 9:11.

Openbaring 9:2: “En hij opende de put van de afgrond, en er steeg rook op uit de put als rook van een grote oven. En de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put”.

Dit wordt ook bevestigd door Jesaja 14:31:

“Weeklaag, poort! Schreeuw het uit, stad! Wegsmelten van angst moet u, heel Filistea! Want uit het noorden komt een rookwolk; en in zijn gelederen blijft niemand achter”.

Zie hier dat “het noorden” ook door Jesaja bevestigd wordt, alsmede deze “rook” die een wereldwijde catastrofe veroorzaakt. Uiteraard is deze “rook” symbolisch voor oorlog en vernietiging veroorzaakt door de Anti Messias. Immers Abaddon / Apollyon in Openbaring betekent letterlijk vernietiger en dus zijn doel is vernietiging. Heb je niet gemerkt dat de vernietiging die de Moslims brengen, wanneer ze binnen dringen of bij het veroveren van een regio? Waren niet de Twin Towers in New York een teken van vernietiging?

Dit zijn de Islamitische volkeren die God tegen Israël heeft doen opstaan om aan de Islamieten te laten zien wie de ware God is en voor het oordeel en zijn zware toorn uit te storten over de islamitische landen, dat geschreven is in de eerste profetie van de Bijbel. Dit betekent niet dat ze onschuldig zijn, op geen enkele wijze, maar zij handelen volledig vanuit hun eigen wil om te proberen de kinderen van Israël af te slachten en Christenen in de hele wereld te vervolgen, hetgeen gebeurd is sinds de oprichting van de Islam. De Islam is nooit de religie van vrede en zal het nooit worden, want het woord “Islam” betekent onderwerping en dit is een wrede god van de krijgsheer Allah.

C. Ismaël – de eerste zoon van Abraham of is Izak zijn enige zoon?

Ismaël is de eerste zoon van Abraham geboren uit zijn Egyptische slavin Hagar, al kon hij geen aanspraak maken op het legitieme geboorterecht, dat wil zeggen op Abrahams goederen / rijkdom, terwijl de tweede zoon van Abraham, die geboren werd uit de wettige vrouw Sarah, het eerstgeboorterecht had. Ismaël had 12 zonen en de Arabieren zijn de afstammelingen van Ismaël. Van Ismaël krijgen we de twaalf stammen van de Arabieren en van Jacob krijgen we de twaalf stammen van Israël.

Dit leidt natuurlijk tot een wrok, omdat Ismaël wordt gezien als mindere hoewel God hem gezegend had met veel rijkdom en we kunnen zien dat zijn nakomelingen rijk zijn en veel olie en minerale rijkdom hebben.

Genesis 16:12: “En hij zal zijn een wilde ezel van een mens; zijn hand zal tegen allen zijn, en de hand van allen tegen hem; en hij zal wonen tegenover al zijn broeders”.

Ismaël is wild, ongebreideld, en kan niet in slavernij zijn onder andere mensen; Assyriërs, Meden, Perzen en Romeinen, niemand kon zijn nakomelingen temmen. Een jager is hij, een wilde man die mensen berooft en plundert met het gevoel dat hij het ​​recht heeft om dit te doen.

De tekst in Genesis 16 laat ons zien dat Ismaëlieten [de Arabieren] een twistziek, oorlogszuchtige natuur zouden hebben, wild, voortdurend in vijandschap met hun buren en hun buren continue in verdediging voor zichzelf, en we zien deze profetie voortdurend letterlijk vervuld op Israël die bij het ontvangen ervan zichzelf proberen te verdedigen in verband met haar voortbestaan​​. Nu begint het Westen zich de problemen te realiseren waarmee Israël wordt geconfronteerd met de zelfmoordaanslagen.

Rabbi Onkelous noemt Ismaël en zijn nakomelingen, een WILDE ezel onder de mensen.

Voortdurend zijn zij bezig met het vechten tegen zijn buren, en hun buren met hen vanuit hun eigen verdediging; en zoals de Arabieren en hun nageslacht altijd geweest zijn, en nog steeds zijn, geven zij zich over aan het verkrachten en plunderen, intimideren zij hun buren door voortdurende excursies en overvallen, en plunderen reizigers van alle volkeren, waarvan ze denken dat ze het recht hebben om dat te doen; hun vader Ismaël komt voor de dag in de vlakten en woestijnen.

De Arabieren zijn wild en woest …

Targum2 van Jonathan luidt als volgt:

2. Targum (meervoud Targumim) is een Aramese vertaling van de Hebreeuwse Tanak geschreven in Israel of in Babylonië vanaf de bouw van de tweede Tempel tot de vroege Middeleeuwen. Het weerspiegelt voor een groot deel de rabbijnse interpretatie. {vertaler}

Wild, woest, ongetemd, niet onderworpen aan een juk, en ongeduldig.

We vinden in Genesis 25:12-16 dat Ismaël 12 zonen had:

Genesis 25:12-16: “Dit zijn de afstammelingen van Ismaël, de zoon van Abraham, die Hagar, de Egyptische, de slavin van Sara, Abraham gebaard heeft. Dit zijn de namen van de zonen van Ismaël, met hun namen ingedeeld naar hun afstamming. De eerstgeborene van Ismaël was Nebajoth, en vervolgens Kedar, Adbeël en Mibsam; Misma, Duma, en Massa; Hadar, Tema, Jetur, Nafis en Kedma. Dit zijn de zonen van Ismaël en dit zijn hun namen, in hun dorpen en tentenkampen: twaalf vorsten, ingedeeld naar hun stammen”.

We merken op dat Ismaël werd geboren bij Hagar, die een Egyptenaar was.

Verder in Genesis 21:21: “Hij woonde in de woestijn Paran en zijn moeder nam een vrouw voor hem uit het land Egypte”.

Dus dit koppelt de Arabieren rechtstreeks aan de Egyptenaren als gevolg van de gemengde bloedlijn zowel van de moeder van Ismaël, die een Egyptische was en dat de vrouw van Ismaël ook een Egyptische was. Dit zou het fysieke aspect van de haat kunnen verklaren die Yasser Arafat had in de richting van de Joden, omdat hij ook een Egyptenaar was en beweerde een Palestijn te zijn en het spirituele aspect voor hem was het Moslim zijn.

Genesis 25:18: “Zijn nakomelingen woonden vanaf Havila tot Sur, dat ten oosten van Egypte ligt, in de richting van Assur. Zij vestigden zich tegenover al hun verwanten”.

Als je het laatste gedeelte van Genesis 25:18 goed leest, leefden zij, de “​Ismaëlieten” in “vijandigheid” en “bloedvergieten” in de richting van al hun broeders, de Joden. De Living Bible brengt dit punt duidelijker.

– – Living Bible
Genesis 25:18: These descendants of Ishmael were scattered across the country from Havilah to Shur (which is a little way to the northeast of the Egyptian border in the direction of Assyria). And they were constanty at war with one another.

Vertaald:

Deze afstammelingen van Ismaël waren verspreid over het land van Havila tot Sur toe (dat is een beetje verwijderd naar het noordoosten van de Egyptische grens in de richting van Assyrië). En ze waren constant in oorlog met elkaar.

Assur is het hedendaagse Irak, Syrië en delen van Turkije, ze leefden in vijandschap en zijn in vijandschap tot op deze dag. Saddam Hoessein vuurde Scud raketten op Israël in de eerste Golfoorlog en gaf Israël de schuld van de oorlog. De Arabieren hebben zelfs een probleem met elkaar en vertrouwen elkaar niet. In het verleden hebben Moslims hun leiders gedood door middel van misleiding, door een vergiftiging of doodsteken. Het enige waarover ze het allemaal eens zijn is de vernietiging van Israël door de Joden de zee in te drijven.

Paulus spreekt over het geestelijk aspect van deze relatie:

Galaten 4:22-25: “Want er staat geschreven dat Abraham twee zonen had, een van de slavin, en een van de vrije. Maar hij die van de slavin was, is naar het vlees geboren, hij echter die van de vrije was, door de belofte. Deze dingen hebben een zinnebeeldige betekenis; want deze vrouwen zijn de twee verbonden: het ene, dat van de berg Sinaï, dat kinderen voortbrengt voor de slavernij, dat is Hagar. Want deze Hagar is de berg Sinaï in Arabië, en komt overeen met het huidige Jeruzalem, dat met haar kinderen in slavernij is”.

Wordt D.V. vervolgd

© Simon Altaf

Geplaatst in: , ,
© Frisse Wateren, FW