14 jaar geleden

Islam – Vrede of het beest (7)

Haat komt uit de satan voort. Liefde komt uit God voort en God is liefde en heeft deze liefde ook geopenbaard door het zenden van Zijn eniggeboren Zoon (1 Johannes 4:7-10). Haat is ook datgene wat in de mens van nature zich bevindt. De Bijbel zegt: “… hatelijk en elkaar hatend” en “Verwondert u niet, broeders, als de wereld u haat …” (1 Johannes 3:13). “Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u heeft gehaat. Als u van de wereld was, zou de wereld het hare liefhebben; maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u” (Johannes 15:18). Deze teksten laten onder andere in ieder geval duidelijk zien, dat de wereld God – en hen die uit God geboren zijn – haat. Ook wij – d.w.z. voorzover wij opnieuw geboren en door God uitverkoren zijn uit de wereld -, werden door haat beheerst en behoorden vroeger tot dit systeem – dat wereld heet – en daarom ook God haatten. Zo kunnen wij begrijpen dat deze wereld God en Zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, haten. Jeruzalem is het middelpunt van de aarde en is nu – maar ook in de toekomst – het middelpunt waar haat als het ware zich centreert en explodeert. Al vroeg in de Bijbel vinden we: “En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar Zaad; dat zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen” (Genesis 3:15). “Wat de Moslims vandaag doen, werd meer dan 3000 jaren geleden geprofeteerd in het 3e hoofdstuk van Genesis”, dat zullen we onder andere in deze aflevering zien.

Hoofdstuk 2

Wat is de oorzaak van deze meedogenloze haat van de moslims?

Waarom haten de Moslims Israël zo erg, dat is zeker geen kwestie van land alleen?

Dit is waar, het is niet slechts een landkwestie alleen, zoals wij zullen onderzoeken. Indien het slechts een landkwestie was, dan hebben de Arabieren minstens vierhonderd keer meer land aan de Palestijnen te geven dan lsraël, maar het is veel meer dan dit.

  1. Er zijn twee dingen!
  2. SpiritueelLichamelijk, maar meer geestelijk.

Laten we eens naar de bladzijden van Genesis kijken om te zien waar het allemaal begon:

Toen Adam en Eva vielen, werd hen een heel bijzondere profetie gegeven:

De Bijbel vertelt ons in Genesis 3:15:

p.32 boven (400) (in het Engels)

“En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar Zaad; dat zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen”.

                                                                        (in het Nederlands)

Wie is de “u” in Genesis 3:15 – Satan?

“Uw zaad”: De aanhangers van Satan.

“Haar zaad”: Wijzend op de maagdelijke geboorte van de Messias en de collectieve groep zijn de voorvaderen van Jezus of zijn fysieke broeders, de Joden met inbegrip van de geestelijke broeders b.v. de niet-Joden, gelovigen in Jezus.

De bron van het zaad is de man en niet de vrouw. Daarom omvat dit al de lichamelijke broeders, de Joden, en de broeders die geënt zijn, de niet-joden. In het vers verwijst het woord zaad in het Hebreeuws “Zerah” in het enkelvoud naar Jezus Zelf, maar heeft betrekking op zowel het enkelvoud als op een groep mensen. De Joden die de broeders van Jezus zijn, zijn niet noodzakelijk allen gered, maar zij zijn eenvoudig de nakomelingen van Abraham, Isaac en Jakob net zoals Jezus Christus bijgevolg deel is van dezelfde groep.

Paulus vertelt ons ook hetzelfde in het boek Romeinen hoofdstuk 16:20, dat de God van de vrede Satan zal “verpletteren”. Het Griekse woord hier gebruikt is “soon-tree-bo” dat letterlijk “te verpletteren” betekent.

Het Hebreeuws woord “shuwph” [in het Engels] betekent niet alleen te kwetsen maar ook te “verpletteren”, Jezus zal satan verpletteren, (het Hebreeuwse woord  Shuwph  (40)  shuwph wordt gebruikt) en hij [satan] zal Jezus verwonden/verbrijzelen d.w.z. het offer op het kruis.

Is dit houdbaar? In het geheel niet. Kan satan Jezus verwonden/verbrijzelen door het doden van Hem of het verpletteren van Hem omdat hetzelfde woord shuwph voor satan naar Jezus toe wordt gebruikt? Theologisch en lichamelijk niet, satan een geschapen wezen kan een ongeschapen God – in het Aramees “de Mamra” (werkwoord), de Heer Jezus Christus – niet verwonden. Wat deze tekst werkelijk zegt, is, dat satan in oorlog was met de aanhangers van Jezus. Jezus had geen lichamelijke nakomelingen, daarom kunnen Zijn geestelijke nakomelingen en de lichamelijke broeders, de Joden, en satan geen oorlog tegen Jezus voeren en overwinnen, maar hij kan proberen oorlog te voeren tegen de volgelingen van Jezus en Zijn fysieke broeders en ook hindernissen en twijfels opwerpen voor hen die geloven in de Messias. Satan kan zijn legers gebruiken om de lichamelijke broeders en geestelijke nakomelingen letterlijk door zijn legers te doden.

God onderricht iets heel belangrijks hierover als een toekomstige voorspelling.

Laten we naar iets anders kijken.

p 32-33 (450) nw

De traditionele betekenis die door iedereen erkend wordt betreffende Genesis 3:15 is, dat dit betrekking heeft op het sterven van Jezus aan het kruis d.w.z. Zijn lichamelijke lijden en Hij de satan verplettert. Vergun mij nu verder te gaan met een een andere verklaring om deze tekst beter te begrijpen, dat ons dingen zal laten zien die wij ons tevoren [misschien – vertaler] nooit gerealiseerd hebben …

Eerst moeten wij begrijpen dat satan een geestelijk wezen is; geesten kunnen niet worden gedood, maar worden enkel bedwongen. Hebt u zich er ooit over verwonderd waarom de engelen die tegen God rebelleerden in ketenen werden gebonden en niet onmiddellijk gedood werden, omdat zij geestelijke wezens zijn die God het eerst in de scheppingsorde heeft geschapen? Wanneer hun tijd voorbij is zullen zij in de ‘poel van vuur’ geworpen worden om eeuwige pijnigingen te lijden en zij zullen niet ophouden te bestaan zoals sommigen misschien zouden geloven. Op dezelfde manier heeft God mensen geschapen en Zijn geest in de mensen geplaatst; dit maakt menselijke zielen eeuwig, d.w.z. het fysieke lichaam is niets dan stof; maar het geestelijk wezen [de geest] is niet sterfelijk. Daarom zullen zij die niet gehoorzamen permanent naar het eeuwig vuur gaan en zullen niet ontkomen maar eeuwig pijn lijden. Sommigen geloven bijvoorbeeld in de betekenis van geleidelijk omkomen, zoiets wat lijkt op het ontladen van een batterij.

Wij moeten ons realiseren dat God eeuwig is en wanneer Hij een ziel creëert heeft Hij iets van Zichzelf in het geschapen menselijk wezen aangebracht, dat eeuwig is en niet kan omkomen of vernietigd kan worden. Daarom zullen wij geen vernietiging kunnen ontvangen maar eeuwige pijniging wanneer wij kiezen voor ongehoorzaamheid. Begrijp wel dat de anti-Messias door satan zal worden aangedreven en een lichaam moet bezitten om de mensen op aarde door zijn boosheid aan te drijven. De Moslims hebben hem aangenomen van wie wij weten dat het satan is en die als God is vermomd, alhoewel zij niet werkelijk weten dat zij de persoon volgen die hen bedriegt. Maar als u probeert om een Moslim te vertellen dat dit het geval is, zijn zij zeer hardhorend en willen niet naar u luisteren. Teneinde om het af te kopen is het gebed van de Moslim volstrekt noodzakelijk naast het gezond verstand, omdat deze geesten die miljarden Moslims bedriegen ontvankelijk voor gebed zijn. Aangezien deze Moslims de eerste hulpmiddelen van satan zijn geworden, laten we eens kijken hoe hij van plan is hen te gebruiken.

Genesis 3:15: “En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad [de figuurlijke Messias die geboren is door de maagdelijke geboorte], en tussen haar Zaad” (omvat ongelovige Joden wegens de afstamming van Jezus) d.w.z. de volgelingen van Jezus. Jezus zal uw koninkrijk verpletteren [van satan en zijn volgelingen] en [satans volgelingen, de Islamitische haat tegen Joden en Christenen door geweld) zal Zijn [Jezus’] volgelingen doden [onder andere zowel de geestelijke als de fysieke nakomelingen van Jezus]. Het Hebreeuwse woord Akeb Heb. Akeb b34 (40) wordt gebruikt in de zin van een legerleiding door een commandant, d.w.z. Jezus leidt het leger van gelovigen tegen het koninkrijk van satan. Het zaad is als enkelvoudig (Messias) gebruikt en wordt ook als groep toegepast voor de natie Israël in het verbond van Abraham; vanaf wij Jezus aannemen als Messias, hebben wij deel aan dit verbond van Abraham/zaad, wij zijn geënt als niet-joden (Genesis 22:18 en Galaten 3:18).

Merk op: Alle vier toepassingen van het Hebreeuwse woord “eybah” [haat] buiten Genesis 3 zijn alle geassocieerd met bloedvergieten; God vertelde ons wat zou komen en hoe het te herkennen is. Wat de Moslims vandaag doen, werd meer dan 3000 jaren geleden geprofeteerd in het 3e hoofdstuk van Genesis.

Gebruik van het woord “Eybah”; Numeri 35:21, Numeri 35:22 and Ezechiël 25:15

Als Satan verpletterd is – zoals het Hebreeuws woord “shuwph” aanduidt -, waarom leeft hij dan nog steeds en doodt hij Christenen en Joden vandaag. Als dat het is wat Christenen geloven wat er gebeurde op het kruis, dan had satan toch gestopt moeten worden, maar satan is nog springlevend en vertrapt, misleid de naties?

Het tweedelige antwoord ligt in de profetie. Jezus verijdelde het meesterlijke plan van Satan om mensen naar de hel te brengen door het offeren van Zichzelf op het kruis door Zijn bloed, maar zijn (satan’s) fysieke verplettering (shuwph) is nog toekomstig inclusief de verplettering van zijn koninkrijk [zijn aanhangers omvatten zowel mensen als engelen] tijdens de wederkomst van Jezus. Dit is wat de Heer probeerde ons te tonen door middel van Genesis. De volgelingen die satan onbewust actief vereren zijn de moslims en hij is Allah in vermomming. Hij die verstand heeft, laat hem begrijpen.

Herinner u de strijd dat zich concentreert rondom Jeruzalem, de Moslims claimen Jeruzalem als hun eigendom. Hebt u zich ooit verwonderd over waarom Jeruzalem nooit in de Koran vermeld werd terwijl de Moslim het claimen als hun eigendom?

Genesis 2:8: “Ook had de HEERE God een hof geplant in Eden, tegen het oosten, en Hij stelde aldaar de mens, die Hij geformeerd had”.

A. Waarom is Jeruzalem zo belangrijk?

Historische lessen uit de slag om Jeruzalem

Het is een vastgesteld feit door middel van oude inscripties en tabletten, dat het gebied van Irak de wieg van beschaving is die langs de Eufraat en de Tigris tot de Nijl in Egypte loopt. Irak is centraal vanwege het feit dat alle valse godsdiensten daar werden voortgebracht. Laat mij nu de betekenis van Jeruzalem verklaren; het is een bekend feit dat Jeruzalem is het middelpunt van de wereld. Er zijn lucht- en satellietafbeeldingen van Jeruzalem genomen en als u vanaf alle vier uiterste delen van de wereld vanuit Jeruzalem meet, dan zult u zien, dat Jerusalem het middelpunt van de wereld is. Vervolgens wordt geloofd, dat de hof van Eden in Jeruzalem was en de Tempelberg dé plaats is waar de “boom des levens” gelokaliseerd werd. Geleerden zeggen dat de tuin die de Heer die in het oosten plantte, naar het Midden-Oosten kan verwijzen. De Tempelberg is ongeveer 26 acres; de naam van God is Jaweh in het Hebreeuws en numeriek is het gelijkwaardig aan 26. God zei: Ik zal Mijn “Naam” daar op de berg stellen. God hééft daar Zijn naam letterlijk. Oude Egyptische verhalen spreken over deze tuin in het land Kanaän. Er werd traditioneel geloofd dat de kerkvaders zeiden, dat God Zijn hoeksteen vestigde op de Tempelberg. De Joden, in het Hebreeuws, verwijzen naar het fundament op de tempelberg als “Even He-Shetivah” dat “steen van fundament” betekent. Er wordt geloofd dat deze plek de tempel van Salomo en de tempel van Zerubbabel is. De Moslims verwijzen naar deze plaats in het Arabisch als “Kubbat es Sakhra”, dat “Steen van fundament” betekent. Daar werd op de westzijde van de Rotskoepel geschreven: “De Rots van de tempel van de hof van Eden”. Dit is de reden waarom ook door Joden wordt geloofd, dat Adam hier werd geschapen en dit het is waar God de wereld schiep, zoals vermeld door de profeet Jesaja.

Jesaja 28:16: “Daarom, alzo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik leg een grondsteen in Sion, een beproefde steen, een kostelijke hoeksteen, die wel vast gegrondvest is; wie gelooft, die zal niet haasten”.

Christenen geloven, dat dit verwijst naar Jezus Christus en verwijzen dit eigenlijk niet alleen symbolisch naar Jezus; maar letterlijk is het de berg Moria waar de eerste mens geschapen werd en in zonde viel.

Er wordt geschat, dat de materialen die Koning Salomo gebruikte om de tempel van de Heer op berg Moria te bouwen 100.000 talenten goud was, een miljoen talenten zilver en het brons werd toen niet geteld omdat er zoveel gebruikt werd. De geschatte waarde van deze materialen zou rond ongeveer 48.26 biljoen euro zijn. Koning Salomon stelde 180.000 arbeiders zeven jaren tewerk om deze zeer nauwkeurige opdracht uit te voeren. Dit is om u een idee te geven en niet alleen hoe rijk koning Salomo was, maar wat hij in het hart had om voor God die hoeveelheid geld uit te geven. Als u vandaag iemand vraagt om een tiende aan God te geven, zouden zij voor die gedachte misschien terugdeinzen. Wij geven kwistig voor onszelf uit, maar wanneer het aankomt om iets voor onze machtige en dierbare God te doen die ons redde, vluchten wij als ratten aan de gedachte om het geld uit te geven.

Terug naar de tuin. De term in Hebreeuws is “gan” en “Eden” de naam van de plaats, en is niet hetzelfde als onze betekenis van een tuin zoals in een Nederlandse boomgaard, maar het Hebreeuwse woord “gan” is afgeleid van woorden zoals “ganaan” en betekent te verdedigen en dit kan heel goed een perceel land betekenen. Toen Adam werd verstoten werd hij uit de tuin verwijderd; en zoals u zich kunt herinneren, er worden vier rivieren vermeld in Genesis hoofdstuk 2.

De volgende keer hopen we D.V. hiermee weer verder te gaan.

Simon Altaf

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW