17 jaar geleden

Islam – Vrede of het beest (6)

Deze keer enkele vergelijkingen tussen Mohammed en Mozes, tussen Mohammed en de Heer Jezus en tussen Mohammed en de Heilige Geest. Ook hier zien we de willekeur in het gebruik (misbruik!) van de Bijbel door de Moslims … Mohammed weigerde enige wonderen en tekenen te doen omdat hij de bekwaamheid niet heeft gehad om ook maar iets van deze dingen te doen. Mohammed werd enkel gestuurd als een waarschuwer en kon daarom de profeet niet zijn zoals Mozes … Jezus en Mozes verlieten een geweldige rijkdom om bij hun volk te zijn en zij beiden leden. Mohammed leed nooit voor zijn volk; in feite werd hij de onderdrukker en vanwege hem leven 1,5 miljard mensen in slavernij en onderdrukking zonder eeuwig leven …

Vervolg hoofdstuk 1

Lange termijn profetie

Jezus maakte vele lange termijn voorspellingen over Zijn tweede komst, de komende beproeving en veel meer wat de Bijbel heeft vastgelegd; lees hiervoor alstublieft de Bijbel.

Mohammed weigerde enige wonderen en tekenen te doen omdat hij de bekwaamheid niet heeft gehad om ook maar iets van deze dingen te doen.

Sura 29:50: “Toch zeggen zij: Waarom zijn hem geen tekenen van zijn Heer nedergezonden?” Zeg: De tekenen zijn bij Allah alleen, en ik ben slechts een duidelijke waarschuwen”.

Sura 13:7: “(Mohammed) Gij zijt waarlijk een waarschuwer en er is voor elk volk een leidsman”.

Mohammed werd enkel gestuurd als een waarschuwer en kon daarom de profeet niet zijn zoals Mozes.

Het voornaamste vers dat Moslims gebruiken!

Deuteronomium 18:18: “Een Profeet zal Ik hun verwekken uit het midden van hun broeders, als u; en Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven, en Hij zal tot hen spreken alles, wat Ik Hem gebieden zal”.

De profeet die komen zou, zou uit de broeders van de Israëlieten komen, en de stammen die van de twaalf zonen van Jakob afstammen, zijn daarom “broeders” in de ware zin van het woord. Als Mohammed de enige Ismaëliet was die claimde dat hij profeteerde in de lijn van de Oudtestamentische profeten, kan dit niet in hem vervuld zijn in aanmerking nemende dat alle profeten Joden waren in de afstamming van Isaäk en Jakob. Maar in het geval van Mohammed was hij uit de afstamming van Ismaël dat hem op grond van de overeenkomst die God met Isaäk sloot, volledig uitsloot.

“Zie, Ik geef Mijn woorden in uw mond” (God legde Zijn woorden in de mond van de profeet).

Jeremia 1:9: “En de HEERE stak Zijn hand uit, en roerde mijn mond aan; en de HEERE zei tot mij: Zie, Ik geef Mijn woorden in uw mond”.

Johannes 12:49-50: “Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken; maar de Vader die Mij heeft gezonden, die heeft Mij een gebod gegeven wat Ik zeggen en wat Ik spreken moet. En Ik weet dat Zijn gebod eeuwig leven is. Wat Ik dan spreek, spreek Ik zó als de Vader Mij heeft gezegd”.

Jezus zei in Johannes 17:8: “Want de woorden die U Mij hebt gegeven, heb Ik hun gegeven”

Wie zijn hun broeders?

 “De Levietische priesters, de ganse stam van Levi, zullen geen deel noch erve hebben met Israel; … Daarom zal hij geen erfdeel hebben in het midden van zijn broeders” (Deuteronomium 18:1-2), met de andere elf stammen van Israël.

Richteren 20:13: “Doch de [kinderen] van Benjamin wilden niet horen naar de stem van hun broeders, de kinderen van Israël”.

Inderdaad lezen wij in Deuteronomium 17:15, dat Mozes bij een gelegenheid zei tegen de Israëlieten: “uit het midden van uw broeders zult gij een koning over u stellen; gij zult niet vermogen over u te zetten een vreemde man, die uw broeder niet zij”.

Moslims proberen en gebruiken deze “gelijkenissen” van Mozes en Mohammed om hun eisen van de profetie van Mohammed te rechtvaardigen!

 1. Zij beweren dat zowel Mozes als Mohammed wetgevers, militaire leiders en profeten waren.
 2. Zij beweren dat zowel Mozes als Mohammed eerst door hun mensen werden afgekeurd, maar later als profeten aangenomen zijn.
 3. Zowel Mozes als Mohammed veroverden landen, met betrekking tot Mozes was het het land van Israël door Jozua zijn opvolger, en voor Mohammed was het Mekka met geheel Arabïe.

Zij beweren ook dat Mozes een profeet was, maar Jezus was enkel de Zoon van God.

Mozes stierf een natuurlijke dood terwijl Jezus op het kruis een gewelddadige dood stierf.

Mozes was een heerser terwijl Jezus niet beweerd heeft een heerser op deze aarde te zijn. (Zij vergeten dat hij werd bespot als de Koning van de Joden omdat Hij dat is).

Jammerlijk zijn deze niet de criteria waarop wij het profeteren van Mohammed op zouden moeten beoordelen om tot een oordeel te komen. Mozes en Jezus waren beide geboren Israëlieten terwijl Mohammed een Ismaëliet is en buiten de verbondsbeloften staat die voor Abraham, Isaäk en Jakob gemaakt werden.

Mozes en Jezus waren beide in Egypte om het werk van God te doen terwijl Mohammed nooit in Egypte was.

Van Mozes wordt gezegd in Hebreeën 11:27: “Door [het] geloof verliet hij Egypte”.

Van Jezus is gezegd in Mattheüs 2:15: “Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen”.

Jezus en Mozes verlieten een geweldige rijkdom om bij hun volk te zijn en zij beiden leden. Mohammed leed nooit voor zijn volk; in feite werd hij de onderdrukker en vanwege hem leven 1,5 miljard mensen in slavernij en onderdrukking zonder eeuwig leven.

Hebreeën 11:24-25: “Door [het] geloof weigerde Mozes, toen hij groot geworden was, een zoon van farao’s dochter genoemd te worden, omdat hij er de voorkeur aan gaf met het volk van God slecht behandeld te worden, boven een tijdelijke genieting van [de] zonde”.

Van Jezus lezen we:

2 Korinthe 8:9: “Want u kent de gende van onze Heer Jezus Christus, dat Hij, terwijl Hij rijk was, ter wille van u arm is geworden, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden”.

Dus voor deze Profeet zal komen, “moeten” zekere dingen volbracht worden die Mohammed niet volbracht heeft.

Exodus 33:11: “En de HEERE sprak tot Mozes aangezicht tot aangezicht, gelijk een man met zijn vriend spreekt”.

 1. Hij moet de rechtstreeks middelaar van “een verbond” tussen God en zijn mensen zijn;
 2. Hij moet God kennen van aangezicht tot aangezicht;
 3. Hij moet zijn dienst door geweldige tekens en wonderen voor het oog van het hele volk Israël bevestigen.

Dit geeft ons enkel een eenduidig gebaseerde conclusie, dat in de Bijbel bevestigd wordt.

In Deuteronomium 34:10-12 lezen we:
“En er stond geen profeet meer op in Israël, gelijk Mozes, die de HEERE gekend had, van aangezicht tot aangezicht, In al de tekenen en de wonderen, waartoe hem de HEERE gezonden heeft, om die in Egypteland te doen aan Farao, en aan al zijn knechten, en aan al zijn land; En in al die sterke hand, en in al die grote verschrikking, die Mozes gedaan heeft voor de ogen van gans Israël”.

Dus de profeet:

 • was the middelaar tussen God en Israël
 • kende de HEERE van aangezicht tot aangezicht
 • deed grote tekenen en wonderen

Mohammed aan de andere kant:

 • kreeg zijn openbaring van Gabriël naar men zegt
 • sprak nooit met God van aangezicht tot aangezicht noch kende hij hem persoonlijk
 • verrichtte nooit een wonder
 • en nog een kwalificatie was dat hij in de ware naam van God moest spreken, maar Mohammed heeft zelfs niet de naam van de ene ware God gekend, laat staan daarin gesproken.

Deuteronomium 18:20: “Maar de profeet, die hoogmoedig zal handelen, sprekende een woord in Mijn Naam, dat Ik hem niet geboden heb te spreken, of die spreken zal in de naam van andere goden, die profeet zal sterven”.

21: “Zo gij dan in uw hart zoudt mogen zeggen: Hoe zullen wij het woord kennen, dat de HEERE niet gesproken heeft?”

22: “Wanneer die profeet in de Naam des HEEREN zal hebben gesproken, en dat woord geschiedt niet, en komt niet; dat is het woord, dat de HEERE niet gesproken heeft; door vermetelheid heeft die profeet dat gesproken; gij zult voor hem niet vrezen”.

Sura 28:48: “Waarom zijn hem niet dezelfde (tekenen) gegeven als aan Mozes werd gegeven?”

“Deze is waarlijk de profeet” (Johannes 7:40). Op een andere plaats zeggen zij dat Hij was “één van de profeten” (Mattheüs 16:14).

Jezus zei … Johannes 5:46: “Want als u Mozes geloofde, zou u Mij geloven, want hij heeft over Mij geschreven”.

In het boek Handelingen …

Handelingen 7:37: “Dit is de Mozes die tot de zonen van Israël heeft gezegd: ‘Een profeet zal God u verwekken uit uw broeders, zoals Hij mij verwekte, [hem zult u horen]”.

Handelingen 3:22: “Mozes heeft immers gezegd: ‘Een profeet zal [de] Heer uw God u verwekken uit uw broeders, zoals Hij mij [verwekte]: naar Hem zult u horen overeenkomstig alles wat Hij tot u zal spreken”.

Handelingen 3:23: “en het zal gebeuren, dat elke ziel die niet hoort naar die profeet, zal worden uitgeroeid uit het volk” [omdat zij niet geloven dat Jezus de Messias is].

Mozes maakte een verbond.

Exodus 24:8: “Toen nam Mozes dat bloed, en sprengde het op het volk; en hij zei: Ziet, [dit] [is] het bloed van het verbond, dat de HEERE met u gemaakt heeft over al die woorden”.

Jezus maakte een verbond.

Jeremía 31:31: “Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israel en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken;”.

Toen hij met God sprak van aangezicht tot aangezicht “zo wist Mozes niet, dat het vel van zijn aangezicht glinsterde, toen Hij met hem sprak” (Exodus 34:29-30). Toen het beeld van de onzichtbare God rechtstreeks door het veranderde gezicht van Jezus Christus werd geopenbaard “straalde Zijn gezicht als de zon” (Mattheüs 17:2). Geen andere profeet zou zo’n een verandering kunnen claimen – niemand anders kende God van aangezicht tot aangezicht op zo’n wijze dat zijn gezicht glansde terwijl hij met Hem in nauw contact stond.

Zelfs daarna houdt het gelach nog niet op. Enerzijds wordt ons door Moslims verteld, dat de Bijbel corrupt is d.w.z. het is veranderd; anderzijds worden ons verteld dat er profetieën van Mohammed in de Bijbel staan.

Zij gebruiken verder de volgende verzen over de Heilige Geest om Hem op Mohammed toe te passen.

Johannes 14:16: “En Ik zal de Vader en Hij zal u een andere Voorspreek [Trooster] geven, opdat Die met u zal zijn tot in eeuwigheid”.

Johannes 16:8: “En als Die is gekomen, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel“

Johannes 16:13: “Maar wanneer Hij is gekomen, de Geest van de waarheid, zal Hij u in de hele waarheid leiden; want Hij zal vanuit Zichzelf niet spreken, maar alles wat Hij zal horen, zal Hij spreken en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen“.

Zelfs kijken naar deze verzen is vergeefs aangezien Mohammed niet degene is waarmee God een verbond had.

Niettemin, er staat in de Bijbel dat deze Persoon, de “Heilige Geest”, deze kwaliteiten heeft:

 • Hij kan niet gezien worden
 • Hij is Goddelijk
 • Hij is altijd met ons
 • Hij oordeelt in ons de zonde
 • Hij is een Geest
 • Hij is in ons

Mohammed

 • Geen geest
 • Niet met ons
 • Oordeelt onze zonde niet
 • Hij is niet in ons
 • Hij kon gezien worden en stierf als alle andere mensen

Aan de andere kant had Mohammed deze eigenschappen:

 • Mohammed was een mens (Sura 18:110)
 • Mohammed heeft geen enkele wonder verricht (Sura 17:59)
 • Mohammed wist niet wat in de harten van de mensen was (Sura 11:31)
 • Mohammed is niet onze voorspraak bij de Vader (Sura 9:80)
 • Mohammed spoorde zijn aanhangers aan om het zwaard te gebruiken (Sura 8:65)
 • Mohammed onderrichtte wraak (Sura 2:194)
 • Mohammed was zondig (Sura 47:19)
 • Mohammed wendde zich van de blinde man af (Sura 80:110)
 • Mohammed werd vermaand omdat hij mensen wegstuurde (Sura 6:52)
 • Mohammed onderwees polygamy (Sura 4:3)

De mensen werden gedwongen om de boodschap van Mohammed goed te keuren (Sura 9:29)

Kan iemand serieus beweren dat Mohammed een profeet als Mozes is of zelfs een goed man na alle wreedheden die hij op onschuldige burgers heeft begaan?

EINDE HOOFDSTUK 1

Wordt D.V. vervolgd.

Simon Altaf

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW