17 jaar geleden

Islam – Vrede of het beest (5)

Mohammed brak elk van de 10 geboden. Hiermee diskwalificeerde hij zich tot boze zondaar. Het verbond dat God voor het ambt van profeten maakte, was met Izaäk en zijn nakomelingen die alle Hebreeuws/Joods waren, en wij weten dat Mohammed niet afstamde van Izaäk … Jezus Christus gaf een korte termijn-voorspelling over Zijn dood, over Zijn opstanding en dat Petrus Hem driemaal zou verloochenen. Hij voorspelde ook dat één van zijn discipelen Hem zou verraden. Hoe zit het met de voorspellingen van Mohammed?

Vervolg hoofdstuk 1

7e Gebod: NIET ECHTBREKEN

Exodus 20:14: “Gij zult niet echtbreken”.

Mohammed trouwde met Zaynab, de geadopteerde vrouw van zijn zoon, omdat hij naar haar verlangde; Zaid bin Thabit scheidde van zijn vrouw om Mohammed toe te staan met haar te trouwen. Mohammed sliep met zijn slavinnen die getrouwd waren en beweerde dat hij een godsdienstig recht had, en rechtvaardigde zijn gedrag door de Koran. Hij nam ook de vrouwen van zijn volgelingen met geweld gevangen.

8e Gebod: NIET STELEN

Exodus 20:15: “Gij zult niet stelen”.

Mohammed roofde en plunderde, hij stal van de stam Quraish en leidde 29 van de 69 invallen in de woestijn tegen de voorbijgaande caravans van de Quraish en stal hun geld.

9e Gebod: GEEN VALS GETUIGENIS SPREKEN

Exodus 20:16: “Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste”.

Mohammed legde valse getuigenis af tegen de Joodse stammen in Medina om hen hun uit Arabïe te drijven door te zeggen, dat zij de Quraish stam hielpen, hetgeen zij absoluut niet deden. Alle drie stammen van de Joden werden één voor één geëlimineerd.

Banu Qainuqa – Verbannen.

Banu Nader – Verbannen.

Banu Quvaiza – Al de mensen onthoofd.

In de slag van de Gracht (AD 627) werd tegen Banu Qurayza (een Joodse stam) gezegd, dat zij partij hebben gekozen voor de Mekkanen tegen de Moslims, die de overwinnaars waren (de Qurayza had eigenlijk geweigerd de Mekkanen te helpen vanwege wat met een van de andere Joodse stammen gebeurd was). Dientengevolge werden de 400-600 honderd mannelijke Joden onthoofd, terwijl hun kinderen en vrouwen slaven werden …

10e Gebod: NIET BEGEREN

Exodus 20:17: “Gij zult niet begeren het huis van uw naaste; gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste; noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets, dat van uw naaste is”.

Mohammed begeerde de vrouw van zijn geadopteerde zoon en hij begeerde de eigendommen en geld van zijn Joodse buurman, hij ging er op uit om hun rijkdom te stelen, onthoofdde en doodde hen en verdreef hen uit Arabïe.

In Sura 33:37 vond Mohammed de rechtvaardiging om Zainab bint Jaash [Zainab bint Djahsj – vertaler] te trouwen nadat zij van zijn aangenomen zoon Zaid werd gescheiden, omdat dit mogelijkerwijze ook de wens van Allah was.

Natrated Anas:

Zaid bin Haritha kwam bij de profeet klagen over zijn vrouw. De profeet onderbrak hem en zei: “Wees bang voor Allah en houdt uw vrouw”. Aisha zei: “Indien de apostel van Allah iets zou verbergen van de Koran, dan zou hij dit vers verborgen hebben”. Zainab was gewoon zich te beroemen voor de vrouwen van de profeet, en zei dan:, “U werd door uw families ten huwelijk gegeven, terwijl ik werd getrouwd (met de profeet) door Allah vanuit de zevende hemel”. En Thabit reciteerde [op voordrachtstoon voorzeggen – vertaler] het vers: ‘Maar (O Mohammed) u hebt in uw hart verborgen, dat wat Allah op het punt stond te proclameren, u hebt de mensen gevreesd’ (33:37), werd in verband met Zainab en Zaid bin Haritha geopenbaard” (Sahih Bukhari 9.516).

Hier wordt Mohammed door Allah ten aanschouwen van iedereen getrouwd met Zainab en vernietigde een bestaande verhouding met Zaid en zijn vrouw Zainab. Allah is ook de torpedojager van relaties, de Apollyon van Openbaring 9.

Na deze gebeurtenis verbood Mohammed adoptie als een protest door sommige van de Arabieren voor zijn gedrag.

Mohammed verborg zijn wellustige gedachten in zijn hart dus overtrad ook het 7de gebod door zich over te geven aan overspel, zoals de Heer Jezus het toespitste. Het heeft de intentie dat het nu genoeg is de heilige wet van God te overtreden. Hij verborg niet alleen de bedoeling, maar gaf zich zelfs aan de daad over, daarom komt Allah toe aan de redding die het nog eens opnieuw wettig voor hem maakt.

Mohammed brak elk een van de 10 geboden. Dit is genoeg om hem diskwalificeren als niets meer dan een kwaadaardige zondaar. Het verbond dat God voor het ambt van profeten maakte, was met Izaäk en zijn nakomelingen die alle Hebreeuws/Joods waren, en wij weten dat Mohammed niet afstamde van Izaäk.

Genesis 17:21: “Maar Mijn verbond zal Ik met Izak oprichten, die u Sara op deze gezette tijd in het andere jaar baren zal”.

Nog een ander geval van de bruutheid van Mohammed werd in het volgende bericht gedemonstreerd:

In het jaar 628 AD, kwamen acht mannen van de clan van Uraynah uit Medina en bekeerden zich tot de Islam. Later werden zij ziek omdat zij niet gewoon waren aan het klimaat.Mohammed als arts zijnde (opzettelijke ironie) schreef melk en urine van kamelen voor. Toen de gezondheid van de mannen beter werd, vermoordden zij de kameel-oppasser, stolen de kamelen en vertrokken. Mohammed stuurde een gewapende troep achter hen aan die hen toen gevangen namen en brachten hen terug. Mohammed veroordeelde hen door brutaal vermoord te worden door het verbranden van hun ogen met hete ijzers en trokken hun handen af en hun voeten werden afgesneden, en terwijl zij nog steeds leefden werden zij in de hete Arabische woestijn geworpen om daar dood te branden. Zij huilden om water, maar er werd niets gegeven. Het gehele voorval is in de volgende Hadith (gezegdes en daden van Mohammed) geregistreerd.

Uit deel 1, #234 Sahib Bukhari

1.234: relaas van Abu Qilaba:

Anas zei: “Enkele mensen van de ‘Uraina stam kwamen naar Medina en zij konden zich niet aanpassen aan het klimaat. Toen gaf de profeet hen de opdracht om naar de kudde van (Melk) kamelen te gaan en om hun melk en urine (als een medicijn) te drinken. Zo werd hun gecommandeerd heen te gaan en nadat zij gezond werden, doodden zij de herder van de profeet en dreven alle kamelen weg. Het nieuws bereikte de profeet vroeg in de morgen en hij stuurde (mannen) achter hen aan en zij werden ‘s middags gevangen genomen en teruggebracht. Toen gaf hij de opdracht om hun handen en voeten af te hakken (en dat werd gedaan) en hun ogen werden met verhitte stukken ijzer gebrandmerkt. Zij werden naar ‘Al-Harra’ gebracht en toen zij om water vroegen, werd er hun geen water gegeven”. Abu Qilaba zei: “Die mensen vertrouwden op diefstal en moord, werden ongelovig na het omhelzen van de Islam en vochten tegen Allah en zijn apostel”.

De eigenschappen van een profeet volgens de Bijbel.

Genesis 17:21: “Maar” Mijn verbond zal Ik met Izak oprichten, die u Sara op deze gezette tijd in het andere jaar baren zal”.

Het Engels is niet altijd duidelijk in enkele vertalingen.

In het Hebreeuws zegt het vers hierboven:


 

V’et b’risee a-keem et Yitchak


 

Letterlijk moet men lezen:

“En mijn verbond zal Ik oprichten met Isaac”…

Sommige Bijbelvertalingen zouden misschien het woord “maar” gebruiken, maar het correct gebruikte woord is “en” in deze context! [ook de gebruikte Nederlandse vertaling heeft “maar”; moet dus zijn “en” – vertaler FW – rm].

Nochtans, in de Bijbel, wordt “v’etz” soms met “maar” door de Engelse vertalers vertolkt. De context waarin dit gedaan is, lijkt onwaarschijnlijk te zijn waarin een levensbedreigende belangrijke exclusiviteit gevestigd wordt.

Voor het kritisch exclusieve “maar” heeft het Hebreeuws andere woorden. Er is het Hebreeuwse woord “aval”, dat wordt gespeld als Hebr. teken bl. 25. Dit is hier niet gebruikt.

Zijn wij niet partijdig als wij Mohammed geen eerlijke kans geven?

Wat zijn de eigenschappen van een profeet?

Deuteronomium 13:1-3: “Wanneer een profeet, of dromen-dromer, in het midden van u zal opstaan, en u geven een teken of wonder; En dat teken of dat wonder komt, dat hij tot u gesproken had, zeggende: Laat ons andere goden, die gij niet gekend hebt, navolgen en hen dienen; Gij zult naar de woorden van die profeet, of naar die dromen-dromer niet horen; want de HEERE, uw God, beproeft u, om te weten, of gij de HEERE, uw God, liefhebt met uw ganse hart en met uw ganse ziel”.

De essentie is om niet achter andere goden – zoals Allah – aan te gaan, een ware profeet zal u nooit vertellen om achter andere goden aan te gaan.

  • Een profeet moet in de naam van God spreken.
  • Hij moet de woorden van God spreken.
  • Hij kan zijn profetieën door wonderen demonstreren.
  • Hij kan ook voorspellingen in naam van God doen b.v.
  • Korte termijn-voorspelling – Dingen die in tijdens het leven van de profeet gebeuren.
  • Middellange termijn-voorspelling – niet noodzakelijkerwijze in het leven van de profeet.
  • De lange termijn-voorspelling – dingen zullen de profeet in het gelijk stellen nadat hij
  • heengegaan is.

Het teken van een valse profeet is, dat hij de mensen zou aanzetten om andere goden te volgen, en Mohammed probeerde dit zeker te doen!

Wij zouden dus moeten vragen?

Wat heeft Muhammad gedemonstreerd?

Niets op de korte termijn en niets op de lange termijn. Zelfs zinspeelt de voorspelling van Moslims erop, dat de Romeinen werden verslagen, en zal de overwinning op de Perzen het in Sura 30 ontbreken zich te kwalificeren om gebruikt te worden als een voorspelling.

{De soera zinspeelt zowel op de overwinning van de Perzen op de Byzantijnen als op de nog te behalen overwinning van de Byzantijnen op de Perzen. De soera geeft voorbeelden van Gods tekenen (WikipediA) – vertaler FW]}

Sura 30:1-4: “De Romeinen zijn verslagen in het nabijzijnde land, maar zij zullen binnen enkele [negental] jaren na hun nederlaag zeker overwinnen”.

Dit is een voorbeeld van middellange termijn voorspelling, indien u het zou waarderen om het aan te nemen.

1. Perzen verslaan de Romeinen.
2. De voorspelling was voor de Romeinen om een revanchewedstrijd van de Perzen te winnen binnen wat de Koran noemt “enkele jaren”. De Romeinen verloren de strijd in Antiochië en Aleppo door de Perzen in 610 AD.

Om de voorspelling van Mohammed in overweging te nemen is een beetje moeilijk, aangezien hij in het zelfde jaar van 610 AD profeteerde over de Romeinse nederlaag. In werkelijkheid geven Islamitische bronnen aan dat deze surah door hem zes jaren na de strijd in 616 AD werd geopenbaard.

Vervolgens is dit eerder meer een militaire en politieke beoordeling dan een voorspelling. Iemand zou een gissing van 50/50 van de overwinning kunnen maken door te verklaren “enkele jaren” als er feitelijk niet vastgesteld werd, wat de definitie van “enkele jaren” is.

Hier helpen de Moslimbronnen om nader te bepalen dat deze periode binnen drie jaren zou moeten zijn; dit is gebaseerd op een weddenschap die Abu Bakr maakte met Ubai Ibn Khalaf door te beweren, dat dit in de loop van drie jaren zou gebeuren. Aan de andere kant had Mohammed hen verteld, dat deze periode tussen drie en negen jaren (bron alBaizawi) zou zijn.

Nochtans, de Romeinen versloegen in werkelijkheid de Perzen twaalf jaren later in 628 AD in de Slag van Ctesiphon; de voorspelling van Mohammed hierop gebaseerd, is fout. Nu, hoe kunnen de moslims dit dan proclameren als een voorspelling als iets, dat verder gaat dan verbeelding?

Vele moslims proberen ijverig om dit te bewijzen, dat dit niet het geval is, door te proberen hun eigen tijden aan te passen en dit in te schalen in deze voorspelling; b.v. volgens de vertaler Picthall zegt Sura 30:4, dat de korte periode stelt voor binnen tien jaren, terwijl Shakir correct is door dit te bepalen als “binnen enkele jaren”, zeker geen tien.

Gebaseerd op Islamitische bronnen kunnen we concluderen, dat Mohammed zijn voorspelling verkeerd is.

Jezus gaf een korte termijnvoorspelling over Zijn dood op het kruis en dat Hij na drie dagen zou opstaan; Hij voorspelde dat Petrus Hem drie maal zou verloochenen. Hij voorspelde ook dat één van zijn discipelen Hem zou verraden.

Mattheüs 26:34: “Voorwaar, Ik zeg u dat u in deze nacht, voordat de haan kraait, Mij driemaal zult verloochenen”.

Onze Vader in de hemel verklaarde dat Hij (God) de enige is met voorspellende macht. Hetzelfde was waar van Jezus Christus Die zei, dat Hij ook dezelfde macht had, aangezien Hij Zich met de Vader in hemel vergeleek; Hij die God in het vlees werd, zodat Hij in Mattheüs 24:25 aankondigde: “Zie, van tevoren heb Ik u het gezegd”.

Hij toonde ook zijn macht door te zeggen wat Hij ons nu vertelde, zodat wij kunnen weten wie Hij is. Johannes 13:19 zegt: “Nu al zeg Ik het u, voordat het gebeurt … opdat u, … zult geloven dat Ik het ben”. Geloven wat? Dat hij zowel de Messias van de Joden als God is, Die in het vlees kwam. De term “Ik ben” is synoniem met de persoonlijke naam van God, YHVH [of JAHWEH – vertaler], die aan Mozes werd gegeven om de kinderen van Israël te verklaren dat “Ik ben” Mozes naar hen zond.

Mattheüs 24:2: “En Jezus zei tot hen: Ziet u dit alles niet? Voorwaar, Ik zeg u: er zal hier geen enkele steen op de andere steen gelaten worden die niet zal worden afgebroken” (Middellange voorspelling van de val van de Joodse tempel in 70 AD).

Wordt D.V. vervolgd.

Simon Altaf

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW