1 jaar geleden

Is er een opstanding?

Mattheüs 22 vers 23-32


“Op die dag kwamen er sadduceeën naar hem toe, die zeggen dat er geen opstanding is” (Matth. 22:23).

Menselijke meningen

Is er een opstanding? Of is alles voorbij met de dood? Wie kan deze vragen beantwoorden? Menselijke speculaties helpen hier niet. Alleen God kan ons een duidelijk en zeker antwoord geven.

De Bijbel bericht ons over zeer verschillende opvattingen van mensen over deze kwestie:

 • De filosofen in Athene spotten toen Paulus over de opstanding sprak (Hand. 17:32);
 • verbazingwekkend genoeg waren er ook sommigen in de gemeente in Korinthe die zeiden “dat er geen opstanding van de doden is” (1 Kor 15:12);
 • helaas zijn er altijd mensen die valse dingen leren, ook over de opstanding. In 2 Timotheüs 2 vers 17 en 18 lezen we over twee mannen die “zeggen dat de opstanding al heeft plaatsgevonden.”

Gelukkig vinden we ook gelovigen die vasthouden aan het onderricht van God over de opstanding.

De kwestie van de sadduceeën en de Goddelijke rechtzetting

Mattheüs 22 vers 23-32

De sadduceeën en de farizeeën waren hierover in conflict (Hand. 23:8). Nu maakten de sadduceeën van de gelegenheid gebruik om Jezus met deze vraag op de proef te stellen. Ze bedachten een onwaarschijnlijk verhaal waarmee ze de onmogelijkheid van de opstanding duidelijk wilden maken. Als een vrouw volgens de wet van het zwagerhuwelijk (Deut. 25:5) met meerdere mannen was getrouwd, dan ontstond er volgens hen een onmogelijke situatie bij de opstanding.

Hoe dwaas is de man die denkt dat hij wijzer is dan God! “Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid voor God. Want er staat geschreven: ‘Die de wijzen vangt in hun sluwheid” (1 Kor. 3:19). Zo is het hier in Mattheüs 22. Wat een geweldige wijsheid spreekt uit het antwoord van de Heer! We herkennen er twee punten in, waarbij we het eerste nog kunnen verdelen:

 1. “U dwaalt,
  a. daar u de Schriften niet kent,
  b. noch de kracht van God” (vs. 29);
 2. “Want in de opstanding trouwen zij niet en worden niet uitgehuwelijkt, maar zijn zij als engelen <van God> in de hemel” (vs. 30).

Het Woord van God niet kennen

Een eerste vaststelling: Wie Gods woord niet kent, verkeert in dwaling. Zijn redeneringen, hoe wijs ook, missen het fundament.

De Bijbel kennen, maar niet geloven wat er staat, komt op hetzelfde neer. De sadduceeën kenden het Oude Testament. Maar ze geloofden niet alles wat er in stond. Is dat niet ook een gevaar voor ons vandaag? De Heer moest de Emmaüsgangers verwijten: “O onverstandigen en tragen van hart in het geloven van alles wat de profeten hebben gesproken!” (Luk. 24:25). De Bijbel is geen zelfbedieningswinkel waar we kunnen nemen wat ons bevalt en weglaten wat ons niet bevalt. Laten we daarom vasthouden aan het hele Woord van God zonder enig voorbehoud.

De kracht van God niet kennen

Het tweede dat we altijd in onze overwegingen moeten betrekken is de kracht van God. Deze macht is bovennatuurlijk. Zij is niet rechtstreeks met de zintuigen waarneembaar en kan niet met menselijke middelen worden gemeten. Maar de effecten van deze kracht zijn voor het geloof zeer gemakkelijk te herkennen.

In de schepping zien wij de oneindigheid van het heelal en de enorme krachten die in de natuur werkzaam zijn. Dit wordt ons bevestigd in Romeinen 1 vers 20: “want van [de] schepping van [de] wereld af worden wat van Hem (God) niet gezien kan worden, Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid [1], uit Zijn werken met inzicht  [2] doorzien.”

We zien deze kracht ook in de wijze waarop de Heilige Geest werkt. In de Bijbel vinden we vele voorbeelden. Een kleine selectie ervan:

 • “Maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt” (Hand. 1:8);
 • “En met grote kracht gaven de apostelen getuigenis van de opstanding van de Heer Jezus” (Hand. 4:33);
 • “Stéfanus nu, vol van genade en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk” (Hand. 6:8);
 • “Want ik schaam mij niet voor het evangelie; want het is Gods kracht tot behoud voor ieder die gelooft …” (Rom. 1:16);
 • “Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan, dwaasheid; maar voor ons die behouden worden, is het kracht van God” (1 Kor. 1:18);
 • “opdat Hij naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid u geeft door Zijn Geest met kracht gesterkt te worden naar de innerlijke mens” (Ef. 3:16).

Het Woord van God noemt deze kracht ook in verband met de opstanding en de omvorming van de levende gelovigen bij de opname:

 • “ … door het geloof in de werking van God, die Hem uit [de] doden heeft opgewekt” (Kol. 2:12);
 • “God nu heeft de Heer opgewekt en zal ook ons opwekken door Zijn kracht(1 Kor. 6:14);
 • “Jezus Christus …, die het lichaam van onze vernedering zal veranderen tot gelijkvormigheid aan het lichaam van Zijn heerlijkheid, naar de werking van de macht die Hij heeft om ook alles aan Zich te onderwerpen” (Fil. 3:21).

De Heer gaf het bewijs van deze macht voor een grote menigte toen Hij de gestorven Lazarus met luide stem uit het graf riep: “Lazarus, kom naar buiten!” (Joh. 11:43).

Laten we vasthouden in het geloof, dat we te maken hebben met een almachtige God!

Een nieuwe openbaring

Het laatste punt lijkt het meest verbazingwekkend. De Heer Jezus zegt in Zijn antwoord aan de sadduceeën iets dat voorheen onbekend was. “In de opstanding trouwen zij niet.” Dit is een nieuwe openbaring. Wat hadden we ook kunnen weten van de toestand in het hiernamaals? De sadduceeën hadden een grove denkfout gemaakt toen zij het hiernamaals afleidden uit het aardse leven. Hun hele verhaal, dat zo knap in elkaar zat, stortte als een kaartenhuis in elkaar met de zin “In de opstanding trouwen zij niet.” Hun probleem bestond helemaal niet! Hoeveel mensen lijken niet op deze sadduceeën. Ze verzinnen een wereldbeeld dat hun goed uitkomt. Ze leven ernaar, maar ze houden geen rekening met de Gastheer. Zij sluiten God buiten hun overwegingen.

Is het niet een gedrocht om “te zeggen dat er geen opstanding is” terwijl God duidelijk getuigt, dat die er wèl is? “Ja maar, mens, wie bent u, dat u tegen God het woord opneemt?” (Rom. 9:20). Wie zo handelt, krijgt op een dag te maken met God als Rechter. Wat zal de uitkomst zijn? Het antwoord vinden we in het boek Job: “Als hij ertoe genegen is Hem ter verantwoording te roepen, niet één op de duizend keer zal hij Hem antwoord kunnen geven” (Job 9:3). Een verschrikkelijk ontwaken!

Wij kunnen dit laatste punt toepassen op vele andere berichten in de Schrift, bijvoorbeeld op de schepping of op de grote vloed. In beide gevallen verkiezen veel mensen hun eigen opvattingen boven het getuigenis van de Bijbel. Zij zien talrijke tegenstrijdigheden in de bijbelse verslagen. Maar laten we niet vergeten: God informeert ons niet altijd over alle details. En dat hoeft ook niet. Het scheppingsverslag laat ons duidelijk zien, dat er een Schepper-God is. Het verslag van de zondvloed laat ons even onmiskenbaar zien, dat God de slechte daden van de mens niet tot in het oneindige zonder te handelen zal gadeslaan. Op Zijn tijd zal Hij een oordeel vellen.

Tot zwijgen gebracht

Laten we tenslotte eens kijken naar vers 34 van Mattheüs 22: “Toen nu de farizeeën hadden gehoord dat Hij de sadduceeën tot zwijgen had gebracht, … .” Dit is zeer opmerkelijk als we het vergelijken met Handelingen 23 vers 6-9. Daar wordt verslag gedaan van de ondervraging van de apostel Paulus voor de Raad. Hij wist dat een deel van de leden van de Raad tot de sadduceeën behoorde en een ander deel tot de farizeeën. Hij wist ook, dat zij over deze kwestie verdeeld waren. Daarom zei hij: “Over [de] hoop en [de] opstanding van [de] doden sta ik terecht.” Onmiddellijk ontstond er een groot rumoer, de twee partijen twistten heftig met elkaar, zodat het proces moest worden afgebroken.

En hier? Toen de Heer Jezus de vraag van de sadduceeën had beantwoord, zei niemand meer iets. Hoe oppermachtig straalt Zijn goddelijk gezag! Wat een Heer hebben wij! Laten we Hem trouw volgen en dienen.

 

NOOT:
1. Dit is in de zin van Goddelijk karakter, niet zoals in Kolosse 2 vers 9 God heid in absolute zin.
2. Letterlijk ‘begrepen worden’.

 

© www.haltefest.ch; Heinz Minder

Jaargang: 2020 – nummer 1; bladzijde: 24.

 

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW