11 jaar geleden

In den beginne [4] – Genesis 1 en 2 (deel II)

Om verder te gaan: Hoofdstuk 1 vers 3 tot hoofdstuk 2 vers 3

UIT DUISTERNIS LICHT

  • Wat in bijzonderheden op de verschillende dagen geschapen, respectievelijk gemaakt werd, kun je zelf nalezen in de verzen van Genesis 1. Daarop wil ik slechts nog ten dele ingaan.Wij behoeven er niet vanuit te gaan, dat God ons in dit hoofdstuk alles bericht, wat Hij in bijzonderheden op de betreffende scheppingsdagen gemaakt heeft. Hij noemt ons hier datgene, wat Hij met het oog op ons onderwijs door dit hoofdstuk voor nuttig houdt. Het gaat dus om dat, wat de verhouding van mensen met God betreft.Het doel, dat God met het bericht over de schepping nastreeft, is ten eerste, ons over de afzonderlijke stappen van de schepping van de hemel en de aarde in te lichten. God wil ons graag vooral iets “geestelijks” leren: “Want de God die gezegd heeft, dat het licht uit de duisternis zou schijnen, heeft geschenen in onze harten tot de lichtglans van de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus” (2 Kor. 4:6).

NIEUWE SCHEPPING

  • In Genesis 1 vers 3 leren we, dat God uit de duisternis licht schijnen liet. Maar dat is tenslotte een beeld ervan, dat God in een zondaar, in een ongelovige mens, die onder de macht van de duisternis was, scheen, om hem in het geestelijke licht te brengen – tot God zelf. “… opdat zij zich bekeren van de duisternis tot het licht, en van de macht van satan tot God; opdat zij vergeving van zonden ontvangen …” (Hand. 26:18).

ZONDEVAL

  • De eerste schepping en ook het voortbrengen van de eerste schepping is dus uiteindelijk een beeld van de nieuwe, tweede schepping, de nieuwe schepping. Dat wordt al op de eerste bladzijde van de bijbel duidelijk. Het was Gods plan, de mensen (die in zonde vallen en zich van God losmaken zou, zoals de aarde in de chaos gestort werd) zo te scheppen, dat hij in staat is, gemeenschap met God te hebben. Dat was “van het begin af aan” (in den beginne) het doel van God.We moeten vanaf het begin van de bijbel begrijpen, dat de zondeval vanuit het oog van God “geen ongeluk” was. Het heeft tragische consequenties voor alle mensen. Maar God wist al lang vóór de schepping, wat de mens met datgene doen zou, wat God hem schenken wilde. En God heeft al daarvoor, ja, vóór de grondlegging van de wereld, een antwoord op de zonde van de mens: de nieuwe schepping.

WEGBESCHRIJVING

  • Maar opdat de mens in staat is, de gedachten van God met het oog op deze nieuwe schepping beter te verstaan, werkt God in stappen, wanneer Hij de aarde vormt. God zou alles in één ogenblik of op één dag hebben kunnen scheppen. Maar Hij heeft het niet gedaan. Waarom niet? Wij kunnen de wijsheid van God noch doorgronden noch begrijpen. Maar wij leren hier terstond een belangrijk uitleg-principe voor het Oude Testament. De beelden van het Oude Testament tonen ons vele principes van het Nieuwe Testament. Maar zij tonen ons niet de Nieuwtestamentische positie, maar de weg, zoals een verloste deze positie geestelijk begrijpt en praktisch verwerkelijkt. Alles is een geschenk van God. Tegelijk wordt de mens aangespoord, zich dit geschenk ook praktisch eigen te maken. En precies dat vinden we in het Oude Testament: de stappen, waarmee zich de mens dat persoonlijk toeëigent, wat God hem geschonken heeft.

GEESTELIJKE GROEI

  • De zes scheppingsdagen tonen iets van de praktische zijde van het Goddelijk werken van de nieuwe schepping in de ziel van een mens. Dit werk begrijpen wij, wat onze praktijk betreft, niet in één keer, maar het heeft tijd nodig, tot wij tot de volle geestelijke volwassenheid komen. Het onderwijs strekt zich daarom van het begin van dit werk tot aan de voleinding, de invoering in de rust van God, uit. De scheppingsdagen spreken dus een geestelijke taal. Misschien is de onthulling van de raadsbesluiten van God en Zijn wegen een van de hoofdgronden daarvoor, dat God niet alles in één handeling geschapen heeft.

BEDELINGEN

  • Tegelijk tonen ons deze zes dagen de bijbelse waarheid van de verschillende periodes, vaak bedelingen genoemd, ook de wegen van God met de mens op aarde. Dit thema is enerzijds heel belangrijk, maar anderzijds ook zeer complex. Een meer intensieve behandeling zou buiten het kader van dit bijbelonderzoek gaan. Slechts een kleine heenwijzing daartoe: God maakte het licht op de eerste dag, “lang” vóór het scheppen van de zon op de derde dag. Zo gaf God het licht van Zijn genade en beloften vele honderden jaren, voordat de Heer Jezus, de ware Zon, op deze aarde kwam. Nauwkeurig genomen al in Genesis 3, waar direct in aansluiting op de zondeval de belofte/profetie van ware redding gegeven werd en Adam en Eva met klederen van vellen bekleed werden.

Wordt D.V. vervolgd.

Manuel Seibel – Folge mir nach

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW