4 jaar geleden

Ik geloof:

 • Dat God liefde is, …1 want: “Hierin is de liefde, niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft liefgehad, en Zijn Zoon heeft gezonden als zoenoffer voor onze zonden”;2
 • dat “God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenend was, terwijl Hij hun overtredingen hun niet toerekenende”;3
 • dat “door Deze u vergeving van zonden wordt verkondigd”;4
 • dat “in Deze ieder die gelooft, gerechtvaardigd wordt”;5
 • dat “Hij … om voor de zonden van het volk verzoening te doen”;6
 • dat “Hij, de Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus7a, Zichzelf heeft gegeven tot een losprijs voor velen”;7b
 • dat wij “gelovigen in Christus Jezus … die vroeger veraf waren, nabij gekomen [zijn] door het bloed van Christus”;8
 • dat wij “in Hem de verlossing hebben [door Zijn bloed], namelijk de vergeving van de zonden”;9
 • dat Christus voor ons “een eeuwige verlossing verworven heeft”;10
 • dat “het bloed van Jezus, Zijn Zoon, ons reinigt van alle zonde”;11
 • dat “de HEERE de ongerechtigheid van ons allen op Hem (Christus) heeft doen neerkomen”;12
 • dat “wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon”;13
 • dat God ons, gelovigen, “met Zichzelf heeft verzoend door Christus”;14
 • dat wij evenals de grootste van de zondaren kunnen zeggen: “ik leef door [het] geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven”;15
 • dat “Christus de gemeente heeft liefgehad, en Zichzelf voor haar heeft overgegeven”;16
 • dat “Christus, éénmaal geofferd om [de] zonden van velen te dragen, [de] tweede keer zonder zonde zal verschijnen tot behoudenis aan hen die Hem verwachten”;17

Wat geloof jij?

NOTEN:
1. 1 Johannes 4:8;
2. 1 Johannes 4:10;
3. 2 Korinthe 5:19;
4. Handelingen 13:38;
5. Handelingen 13:39;
6. Hebreeën 2:17;
7a. 1 Timotheüs 2:5;
7b. Mattheüs 20:28;
8. Efeze 2:13;
9. Kolosse 1:14;
10. Hebreeën 9:12;
11. 1 Johannes 1:7;
12. Jesaja 53:6;
13. Romeinen 5:10;
14. 2 Korinthe 5:18;
15. Galaten 2:20;
16. Efeze 5:25;
17. Hebreeën 9:28.

 

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW