18 jaar geleden

Huwelijkspartner (1)

 In deze artikelen zouden we graag aan allen die ongehuwd zijn, willen laten zien dat er een betere weg is om een huwelijkspartner te vinden dan de wereld wil leren. De “weg van God” is de weg van ware zegen …

De beste weg van God

Deel 1

“… zou ik u geen rust zoeken, dat het u welga?” (Ruth 3:1)

Inleiding

Het Christelijk huwelijk met gezinnen die leven in de vreugde van de kennis van onze Heer Jezus en leven in overeenstemming naar het voorbeeld dat in de Schriften wordt uiteengezet, is een wonderbare zegen en een pilaar in de gemeenten van de Christelijke Kerk.

Wanneer ik deze dingen schrijf over leiding in de keus van een partner voor het leven, dan doe ik dat in het bewustzijn dat het huwelijk een gave van God is; een zegen dat door de Gever wordt gekarakteriseerd; ieder voor zich kan Hem daar voortdurend voor danken. Ik bid dat met de hulp van de Heilige Geest van God en onder de heerschappij van mijn Redder ik bewaard mag blijven voor tekortkomingen op dit terrein waarop ik probeer anderen te helpen.

Ik ben onder de indruk om te schrijven als ik de droevige gevolgen zie in het leven van jonge mensen door het gaan van eigen wegen in hun relatie met het andere geslacht. De vraag van het kiezen van een partner heeft invloed op onze gehele geestelijke toekomst; hoeveel veelbelovende levens zijn geruïneerd door een verkeerde keus! Wij moeten allen onze zwakheid beheersen en hoe hebben wij onze oude natuur in de plaats van de dood houden; maar we mogen ook dankbaar zijn dat de genade van God beschikbaar is voor al onze behoeften.

Je moet je wel realiseren dat de richtlijnen die ik probeer te geven, totaal anders zijn dan die door de wereld om ons heen wordt gepromoot; trouwens zelfs niet gerespecteerd worden door sommige andere Christenen. Tijdens het lezen zou ik je willen vragen om de dingen niet vanuit het perspectief van de wereld te bekijken, maar met aanhoudend gebed deze dingen te overwegen vanuit het Woord van God. Jonge mensen, jullie denken misschien dat je het beter weet (dat dacht ik ook!), maar sta de Heilige Geest toe je gedachten te openen voor het onderwijs uit het Woord van God, en het loon dat God geeft voor gehoorzaamheid, geloof en geduld zal meer zijn dan dat je jezelf ooit kon voorstellen.

Oudere gelovigen, ouders en zij die werken met jonge mensen, ik geloof dat we het aan de volgende generatie te danken hebben om duidelijk en compromisloos te zijn in onze adviezen en principes in dit soort zaken. Waar ik voor pleit is een eendrachtig standpunt tegen de lichtvaardigheid waarmee relaties met het andere geslacht vaak met kletspraat en grappen worden behandeld. Het geestelijk welzijn van onze jonge mensen is de inzet en wij verlangen het sluiten van het huwelijk van Christelijke jonge mensen te zien als geleid door onze Heer met als resultaat vreugde en zegen wanneer zij Hem samen dienen.

Als iemand dit leest en zich nog niet aan Christus overgaf en Hem als Heer en Redder aangenomen heeft, moet dit vóór alle dingen de eerste stap zijn. Deze woorden zijn geschreven voor hen die de Heer Jezus lief hebben als hun Redder en Heer en hun leven wensen te leven tot Zijn vreugde.

HET MODEL VAN GOD VOOR HET HUWELIJK

“Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aanhangen; en zij zullen tot één vlees zijn” (Genesis 2:24).

De hele Schrift door, te beginnen met Genesis 2, zien we dat in het huwelijk de man en vrouw hun ouders verlaten en door God samengevoegd zijn om een duidelijke gezins-eenheid te vormen.

Dit is een beeld van het huwelijk van Christus en Zijn gemeente (Zijn bruid) die Hij liefheeft en waarvoor Hij Zichzelf heeft overgegeven. Sprekend over het huwelijk in Efeze 5:32, zegt Paulus: “Deze verborgenheid is groot, maar ik doel op Christus en de gemeente”. Het wonder van dit grote liefdesverhaal is de liefde van Christus Die alles wat Hij had, gaf zodat Hij kon verkrijgen wat Hij zo hoog waardeerde. Een huwelijk dat eeuwig zal duren, een beeld van wat wij nu kunnen ervaren.

Onze huwelijken zouden vol moeten zijn van deze liefde van Christus; er een heilig en krachtig getuigenis in de wereld aan gevend, hetgeen de satan haat. Hij haat alles wat kostbaar is voor Christus.

Het huwelijk zou een veilige liefdevolle omgeving moeten zijn waarin kinderen kunnen opgroeien. We zien het probleem in de maatschappij waar kinderen zijn opgegroeid zonder deze veiligheid en brengt kinderen onstandvastigheid wanneer het verbroken is.

In ons vers duidt “de man” een volwassen persoon aan die bekwaam is de positieve beslissing te nemen om zijn ouders “te verlaten” en de verantwoordelijkheid verbonden aan die beslissing te dragen.

“Aanhangen” duidt aan een band van genegenheid dat voort blijft bestaan; letterlijk vast lijmen of éénworden; een permanente verhouding van liefde.

“Eén vlees” zijn duidt aan eenheid van activiteit en doel, en ook de lichamelijke verhouding.

Het huwelijk is de door God gegeven verhouding voor de tentoonspreiding van onze natuurlijke genegenheden en verlangens.

Het huwelijk duurt tot de Heer zal komen of de dood de verbintenis breekt. Mattheüs 19:6 meldt: “Wat dan God heeft samengevoegd, laat een mens dat niet scheiden”.

In het huwelijk verliest een individu zijn eigen identiteit en beiden worden een nieuw persoon: “Hebt u niet gelezen ‘en die twee zullen tot één vlees zijn’? Dus zijn zij niet meer twee maar één vlees” (Mattheüs 19:4-6). Als wij Christus als ons voorbeeld nemen (“Hij heeft ons liefgehad en Zichzelf voor ons overgegeven”, zie Efeze 5:25), zullen wij onze partner liefhebben, in ruil verlangend naar haar liefde; en als dit getoond is, zal de liefde groeien.

De echtgenoot heeft als hoofd een rol van verantwoordelijkheid en de vrouw een onderdanige positie. Dit is het gebod van God waaraan wij bereid moeten zijn ons te onderwerpen als we Zijn zegen wensen. “Vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig als aan de Heer, want de man is het hoofd van de vrouw” (Efeze 5:22-23).

Als jij nadenkt over het huwelijk, ben je dan bereid om elk ding te delen met je partner als ‘één persoon’: jezelf, je tijd, je geld, je interesses, je vrienden, zodat alles wat je doet alleen dat zal zijn waarover je beiden gelukkigerwijze met elkaar eens bent voor de Heer? “Weest elkaar onderdanig in de vrees van Christus” (Efeze 5:21).

Wordt vervolgd D.V.

Brian Warnes, ©

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW