6 jaar geleden

Hongersnood!

Bijbelgedeelte: 2 Samuël 21 vers 1-14

Hongersnood in Israël (2 Sam. 21). Het oogstseizoen begint. Maar alles is droog en stoffig. En dit is al het derde jaar op rij. Koning David zoekt het aangezicht van God. Het antwoord laat niet lang op zich wachten: God heeft ingegrepen, omdat Saul en zijn huis schuldig waren aan bloedvergieten door de Gibeonieten te vermoorden. En toch had Jozua aan God gezworen dat er niets met hen zou gebeuren (Joz. 9). Deze bloedschuld was nog niet uitgewist. Nadat zeven zonen van Saul, die op een of andere manier betrokken zijn geweest bij de moord op de Gibeonieten, zijn gedood, komt een eerste stortbui over het land (2 Sam. 21:9). Maar pas toen deze zeven mannen naar behoren begraven waren en ook de beenderen van Saul en Jonathan “geëerd” waren, laat God Zich ten gunste van het land verbidden: de hongersnood komt ten einde (2 Sam. 21:14).

Verandering van toneel. Weer hongersnood in Israël (1 Kon. 18). Al meer dan drie jaar. De oorzaak is duidelijk: het is de afgoderij in Israël van Achab en Izebel. Tenslotte is er een beslissing op de berg Karmel: God bevestigt Zijn almacht, doordat Hij vuur uit de hemel laat vallen. Nadat de Baäl-priesters, die iets dergelijks niet konden, door de Israëlieten worden gegrepen, gaat Elia op zijn knieën. Hij bidt voor regen. En in korte tijd gieten zwarte wolken het verlangde water op de droge aarde van het Heilige Land. Jakobus, die deze gebeurtenis noemt, doet in dit verband een opmerkelijke uitspraak: “Belijdt dus elkaar de zonden en bidt voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige vermag veel” (Jak. 5:16).

Misschien is er ook hongersnood in ons leven. De hand van God weegt zwaar op ons. En dat al een lange tijd. We bidden dat God zal ingrijpen en genezing zal geven. Maar er gebeurt niets. Moeten we misschien nog een oude zaak in overeenstemming met God in orde maken? Moeten we misschien ook afgoden beslist uit onze levens verwijderen? Zijn er zulke dingen in ons leven die verhinderen, dat God onze gebeden verhoort en verfrissende zegeningen schenkt? Is het tijd voor ons om zonden te belijden? Moge de Heer onze wegen doorgronden!

Online in het Duits sinds 06.03.2018

Gerrid Setzer, © www.bibelstudium.de

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW