10 jaar geleden

Homoseksualiteit

Seksuele vrijheid is modern. Films die homoseksuele handelingen verheerlijken, worden geprezen. Al sinds jaren worden partners van hetzelfde geslacht door de staat erkend. Zelfs predikanten mogen, hoewel op dit moment slechts in uitzonderlijke gevallen, hun homoseksuele partnerschappen uitleven.

Jongeren worden al op school geleerd: De een is heteroseksueel, de andere homoseksueel, de derde biseksueel – het is allemaal goed, zolang men zich daarmee comfortabel voelt en niet onderdrukt wordt. Is dat zo? En: Is er een uitweg voor de betrokkenen?

Waarom een standpunt innemen over deze kwestie?

 1. De publieke opinie dwingt jongeren bijna homoseksualiteit te beschouwen als een van de meerdere “normale identiteiten” – wat niet waar is. Daarvoor is het altijd nodig je opnieuw te bezinnen op Gods Woord.
 2. Het gevaar voor jonge mensen om zelf ook – misschien uit pure nieuwsgierigheid – homoseksuele praktijken mee te maken, is niet te onderschatten. Voor een beslist en overtuigd “neen” is de juiste hartenkennis van Gods gedachten belangrijk.
 3. De meeste oorzaken voor het ontstaan van homoseksuele neigingen liggen in de ouders respectievelijk opvoedingspersonen. Die hebben zij nodig – voor toelating, voor het zich laten waarschuwen, om te bidden voor hen die het betreffen, vooral in huwelijken en gezinnen van christenen.
 4. Sommige van hen die helpen, hebben misschien zelf homoseksuele neigingen. We willen hen graag helpen met dit schrijven, om een bijbelse weg tot bevrijding te gaan.

De trends

Ongeveer 13 jaar geleden reed ik vanaf Frankfurt met de trein naar Düsseldorf. Mijn buurman maakte zich bekend als pastor van een evangelische kerk in mijn buurt. In het gesprek vertelde hij me dat hij op weg was naar Amsterdam. Daar was het in ieder geval mogelijk om partners van hetzelfde geslacht te trouwen. Dat is precies wat hij komend weekend zou gaan doen. In Duitsland werd dat toen natuurlijk nog niet toegestaan.

Vandaag is de situatie anders. Sinds 2001 erkent de staat [1] partnerschappen van homoseksuele paren. In sommige evangelische kerken zijn niet alleen homoseksuele voorgangers. Zij mogen nu zelfs onder bepaalde voorwaarden samen met hun partner van hetzelfde geslacht in de pastorie wonen. Zo wordt de praktijk van een homoseksuele levensstijl van overheidswege erkend en kerkelijk gesanctioneerd.

Daarbij komt, dat de laatste tijd juist zulke films internationaal bekroond zijn, met name die homoseksualiteit verheerlijken en als normaal voorstellen. Vervolgens zijn tv-zenders ermee begonnen homoseksuele of lesbische film-series uit te zenden. En dat slaat over naar de maatschappelijke overeenstemming, zodat het op school en op het werk besproken wordt.

Hoewel de homoseksuele neiging slechts bij 2-10% van de bevolking voorhanden is, en de meeste mensen nog steeds een natuurlijke afkeer koesteren tegen dat soort praktijken. Maar de publieke opinie spreekt een andere taal. Christelijke jongeren worden steeds vaker met deze trend geconfronteerd en dat al op de scholen. Met hun overtuiging dat het uitleven van homoseksualiteit zonde is en abnormaal, worden ze in een hoek geduwd.

Wat zegt de Bijbel

Nationale kerken of andere geloofsgemeenschappen mogen beginnen te wankelen of zijn al omgevallen: de Bijbel als fundament van ons geloof(sleven) laat ons niet in het donker over dit onderwerp!

 1. “En God schiep de mens naar zijn beeld; naar het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. En God zegende hen en God zei tot hen: Wees vruchtbaar, wordt talrijk” (Gen. 1:27,28). God heeft de mens geschapen met twee verschillende geslachten. En Hij verbindt hen van het begin af aan, als echtpaar samen – dat is, man en vrouw – om vruchtbaar te zijn, om kinderen te verwekken en te krijgen. Het is onomstreden dat dit alleen mogelijk is door man en vrouw. Dit is door God zo gewild.
 2. Gods partnerschap-gebod is: “Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten” (Gen. 2:24). God bepaalt het samenleven van man en vrouw (overigens ook van vader en moeder – de Bijbel kent niet twee vaders of twee moeders van een kind) tot de enige levensvorm van seksuele gemeenschap.
 3. In de wet van Mozes bevindt zich meermalen het verbod dat man met man of vrouw met vrouw intieme omgang hebben: “Wanneer een man met een andere man slaapt, zoals men met een vrouw slaapt, dan hebben zij beiden iets gruwelijks gedaan. Zij moeten zeker ter dood gebracht worden. Hun bloed rust op henzelf” (Lev. 20:13; 18:22; enz.).
 4. Men kan bezwaar maken: Maar wij leven niet als christenen onder de wet. Dat is waar. Toch zijn de morele en principiële normen van God, die al voor de tijd van de wet in de schepping verankerd lagen, niet veranderd tot op vandaag! Daarom vinden we Gods oordeel over homoseksueel gedrag in het Nieuwe Testament opnieuw: “Daarom heeft God hen overgegeven aan oneervolle hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand: mannen doen schandelijke dingen met mannen …” (Rom. 1:26,27). Gods oordeel daarover is: Het is een schande.
 5. Nu verwijst Romeinen 1 in het bijzonder naar heidense mensen. Op een andere plaats echter zijn we midden in het christendom. Paulus schrijft aan de Korintiërs: “Of weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaalt niet! Ontuchtplegers … overspelers … schandknapen … mannen die met mannen slapen … zullen het koninkrijk van God niet beërven” (1 Kor. 6:9,10). En in zijn laatste brief aan Timotheüs zegt Paulus weer dat christenen “zonder natuurlijke liefde” zijn zouden.

Dat zijn harde woorden! Want God zegt daarmee: Mensen die homoseksueel leven – verwijfde mensen en schandknapen zijn uitdrukkingen voor de beide homoseksuele partners binnen zo’n relatie – zullen het koninkrijk van God niet ingaan. Dat betekent niets anders dan dat zij voor eeuwig verloren gaan!

Is er geen kans voor hen? Zeker! Voor ieder mens geldt: “Als wij onze zonden belijden, Hij [God] is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid” (1 Joh. 1:9). Er is voor iedere persoon de mogelijkheid om zich te bekeren, een verandering van wandel voor te nemen en met de bekering een leven te beginnen, dat God behaagt. Daarvoor is Jezus Christus aan het kruis gestorven. En sommige van de Korinthische christenen hebben net zo’n omkeer ervaren (1 Kor. 6:11)!

Hoe reageren?

Het is niet gemakkelijk voor jonge mensen om in deze sociale verwarring helemaal de juiste oriëntatie te krijgen en te houden. Daarom heb ik deze bijbelse uitspraken aan het begin gesteld. De Bijbel is duidelijk en ondubbelzinnig. Ook wanneer zelfs kerken vandaag iets anders leren: we moeten en willen bij de Bijbelse visie van homoseksualiteit blijven!

Echter, er zijn nu wetten die het jonge en oudere christenen niet gemakkelijk maken om zich ten opzichte van andere mensen juist uit te drukken. In veel bedrijven is het verboden zich over homoseksualiteit discriminerend uit te spreken. Dat behoort bij de zogenaamde diversiteit principes. Niemand mag lijden of gediscrimineerd worden op grond van ras, kleur, geslacht, religie en seksuele geaardheid. Als christenen zijn wij onderworpen aan de wetten van ons land. Gods Woord verlangt van ons ook niet om in bedrijven in te gaan tegen deze zonden. En het beginsel van gelijke behandeling, die de grondwet stelt, wordt steeds meer zo uitgelegd, dat het ook de levensvorm van homoseksualiteit beschermt. En het wordt allemaal beschouwd als “politiek incorrect” om Gods oordeel te vertegenwoordigen over dit onderwerp. We hebben zeker veel wijsheid nodig om de juiste dingen op het juiste moment en op de juiste manier te zeggen.

Belangrijk is echter, dat men zich innerlijk niet laat beïnvloeden door de huidige stemming, om te denken dat homoseksualiteit behoort tot de vrijheid van de mens. God ziet de dingen anders. En we willen onszelf aan de kant van God stellen! Hoewel het waar is dat God het aan de wil van mensen overlaat om tegen de goddelijke instructies te beslissen. Maar deze “vrijheid” te nemen betekent zich tegenover God stellen.

Wie de Heer Jezus wil volgen, laat zich niet voor homoseksuele handelingen “werven”. Ik zal nooit vergeten hoe ik ongeveer 20 jaar geleden in een zwembad letterlijk werd aangepakt, door een man die een paar jaar ouder was om zo’n “spel” te bedrijven. Jongeren – man of vrouw – hebben vandaag veel ruggengraat nodig, om zich niet aan deze zondige verleidingen van de maatschappij bloot te stellen, maar standvastig een moreel rein leven te leiden.

Ligt homoseksualiteit op een lijn met ras, geslacht, enz.?

Een vraag die vandaag telkens weer wordt opgeworpen, is of je seksuele geaardheid, zoals het vandaag genoemd wordt, net zo weinig invloed heeft als ras, kleur en geslacht. Maar pertinente aannames zijn nog niet wetenschappelijk bewezen, hoewel ook sommige zogenaamde “laboratoria” in deze richting argumenteren. In werkelijkheid tonen studies van de afgelopen jaren dat het tegenovergestelde het geval is. Onderzoeken van wetenschappers die ooit pioniers waren om de beweging van homo’s te steunen, hun homoseksualiteit ook uit te leven, zijn nu tot de conclusie gekomen dat homoseksueel gedrag kan worden veranderd als men echt wil. Een voorbeeld is Robert L. Spitzer, hoogleraar psychiatrie en directeur van het biometrische onderzoekscentrum aan de State Psychiatric Institute van de Stad van New York in de VS, die als gevolg van een reeks enquêtes zijn eerder zeer uitgesproken overtuiging dat homoseksualiteit in een persoonlijkheid onveranderbaar verankerd is, ingrijpend heeft herzien. (1)

Hij interviewde 200 ondervraagden die getuigden dat hun homoseksuele geaardheid in het voordeel van een heteroseksuele geaardheid veranderd was. Interessant is dat de overgrote meerderheid van deze mensen door geloof gedreven werden in dit veranderingsproces. 93% zei dat voor hen religie “erg belangrijk” of “zeer belangrijk” was. Voor 81% was de homoseksuele levensstijl emotioneel onbevredigend, voor 79% was er een religieus conflict. 67% van de mannen en 35% van de vrouwen had een verlangen om te trouwen of getrouwd te blijven.

Opmerkelijk is ook de ontwikkeling op dit gebied qua tijd. Gemiddeld begon de homoseksuele aantrekkingskracht op de leeftijd van 12 jaar (!). De inspanning om te veranderen kwam op de leeftijd van 30 jaar, het begin van verandering in de gevoelens op de leeftijd van 32 jaar. Met 35 jaar werd dan het einde van de veranderingspoging bereikt (voor 78% van de patiënten). Dit toont niet alleen hoe vroeg mensen tot homoseksuele handelingen komen of verleid worden. Het is ook duidelijk hoe lang en moeilijk een weg terug is!

Het is ook interessant dat maar liefst 66% van de mannen en 44% van de vrouwen aangeven, dat ze na het veranderingsproces een goede heteroseksuele relatie ervaren. Dit mag weinig lijken. Maar als je de druk van de maatschappij van vandaag voor een “uitje” kent, en ook de kracht van de seksuele gewoonten, ziet dit percentage er niet zo laag meer uit. Maar het laat toch zien welke enorme inspanningen nodig zijn om een eenmaal aangewend seksueel gedrag te veranderen.

Deze gegevens, die worden gebruikt door iemand die vroeger het tegenovergestelde wetenschappelijk beweerde, maakt het gewoon duidelijk: Het is mogelijk om zijn seksuele oriëntatie te veranderen. Terwijl men zijn witte of zwarte huidskleur, zijn ras, etc. door zijn gedrag niet kan veranderen, is dit op seksueel gebied klaarblijkelijk mogelijk!

Moeten we de statistieken gebruiken, om te weten dat de Bijbel juist is? Natuurlijk niet! Maar gezien het feit dat vandaag herhaaldelijk wordt betoogd dat homoseksualiteit aangeboren is – als het ware in de genen ligt – helpen deze studies ook jonge christenen in de argumentatie met hun leeftijdsgenoten om nog duidelijker aan te tonen, dat er in werkelijkheid geen homoseksuele identiteit bestaat, maar wel een homoseksuele neiging (homofilie), wat kan leiden tot homoseksueel gedrag (homoseksualiteit).

Oorzaken voor homoseksueeel gedrag

Hoe kunnen zulke homoseksuele neigingen ontstaan? Tijdens onderzoekingen (2) bij jonge mensen die een homoseksuele oriëntatie hebben, blijkt dat homoseksueel gedrag bijna altijd met dieper liggende sociale behoeften verbonden is, die niet gestild werden. Dus is het niet toevallig, dat homoseksueel georiënteerde jongeren vaker dan heteroseksuele jongeren psychische problemen hebben en probleemgedrag vertonen op verschillende manieren.

Dr. Cor Reumermann noemt de volgende zeven mogelijke psychologische factoren (3) voor het ontstaan van homoseksuele neigingen:

 1.  een dominerende moeder;
 2. een zwakke/passieve vader (4);
 3. een overbeschermende moeder;
 4. hardhandige ouders;
 5. slechte relaties in het huwelijk;
 6. ouders die een dochter als zoon opvoeden of een zoon als dochter;
 7. gebrek aan gezonde seksuele voorlichting, vooral als seksualiteit strikt wordt beschouwd als taboe.

Men zou eraan toe kunnen voegen dat misbruikte kinderen en jongeren die heel vroege seksuele ervaringen hebben meegemaakt, maar aan de andere kant ook mensen die zich overvraagd voelen, gemakkelijker tot homoseksuele gevoelens neigen. Vaak hebben betroffenen aangegeven, dat ze veel in hun kindertijd en jeugd gepest werden, door hun ouders niet helemaal serieus genomen werden; of dat er op school, thuis, of qua hobby’s teveel van hen geëist werd, respectievelijk minder bemiddeld voorkwamen. Niet zelden was een heersende of constant afwezige vader of een verstoorde verhouding van de ouders een wezenlijke aanleiding zich voor homoseksuele gunsten te open te stellen. Daartoe komt nog het “uitglijden” door nieuwsgierigheid. Deze vele oorzaken tonen: Er is niet één patroon; de achtergronden kunnen heel verschillend zijn.

Een belangrijk punt is echter duidelijk: de opvoeding tijdens de puberteit. Alle ouders moeten altijd weer de Heer om wijsheid en kracht bidden om hun kinderen op te voeden in een sfeer van liefde, veiligheid en vertrouwen. Daartoe behoort zeker ook hen tegen de genoemde misvormingen te beschermen en ze te waarschuwen. En alle Christenen moeten voor “gezonde” huwelijken en gezinnen bidden!

Toch ziet de realiteit er helaas soms anders uit, en dus leven zelfs sommige kinderen van christenen in extreem moeilijke gezinssituaties die tot de beschreven trieste resultaten kunnen leiden. Ben je beïnvloed? Bid dan voor jezelf om kracht om de Heer trouw te blijven, en zoek naar trouwe vrienden die je zullen helpen om een leven te leven volgens Gods normen. En bid voor je ouders! Weten wij van dergelijke situaties? Dan geldt ook hier: “Bid zonder ophouden” (1 Thess. 5:17). Het is ook noodzakelijk om veel empathie tonen voor de slachtoffers en niet door onvoorzichtigheid porselein te breken.

Een uitweg uit de impasse

Nu, als – om welke reden dan ook – een jonge man zich voor een homoseksuele levensstijl geopend heeft, brengt in de regel een scherpe berisping en een constante heenwijzing naar het feit dat hij zondigt, hem niet weer terug. Wat wij willen doorgeven, is uiteindelijk hulp dat je kunt nalezen.

Wat nodig is, is de onvoorwaardelijke aanvaarding van de kant van de ouders van homoseksuele kinderen. Vaak zullen ze hand in hand moeten gaan met de inzet van ouders of andere verzorgers, omdat zij hebben nagelaten zichzelf juist te gedragen. Dit kan inhouden dat ze op de behoeften van hun kinderen volledig of weinig acht gegeven hebben. Iemand die met jongeren werkt om hen de weg van een homoseksuele levensstijl naar een heteroseksuele oriëntatie te wijzen, stelt ouders voor om zulke kinderen ondanks dit zondige gedrag van de ouderlijke liefde te verzekeren.

Misschien denken sommige christenen: “Maar wij moeten zonde toch zonde noemen”, en dat is ongetwijfeld waar. Maar het feit dat in het leven van jonge mensen, misschien veroorzaakt door het falen van anderen, iets mis ging, moet ons ervoor bewaren dat we reageren op een harde, liefdeloze manier. Het kan niet worden ontkend dat de zo handelende jongeren homoseksuele gevoelens hebben. Dit kan zelfs dusdanig in het leven van iemand verankerd zijn, dat hij het niet zonder meer van zich af duwen kan. Men moet daarom de zeer lange, voor beide partijen moeilijke weg gaan, om de onderliggende aandoeningen te vinden waardoor het zondige gedrag veroorzaakt wordt en hen welwillend tegemoet te komen. Alleen dan zal men in de regel succes hebben ook het seksueel gedrag te corrigeren. Daaraan moet aansluitend natuurlijk een oprechte belijdenis van zonde volgen. Tieners gaan zoals we gezien hebben, soms zelfs al op de leeftijd van 12 jaar, een eigen, homo-seksuele weg. Deze weg gaat gepaard met achterdocht, en vaak met haat jegens de opvoedingsgerechtigden. Conflicten zijn bijna onvermijdelijk wanneer, zoals het immers ook helaas in toenemende mate onder christenen voorkomt, echtscheiding en hertrouwen of andere onbijbelse vormen van partnerschap voorkomen.

De ervaringsbewijzen tonen, dat een homoseksueel gevoelige jonge man op de weg van bekering juist jonge mannen – maar die wel heteroseksueel leven – als vrienden nodig heeft. Deze kunnen door hun gedrag en door passende aanwijzingen laten zien, dat er een vervuld en gelukkig leven bestaat, dat ook voldoet aan de eisen van de Bijbel. Dan heeft men geen vriend nodig die de geïdealiseerde eigen dromen vertolkt. Maar men erkent, dat men eigenlijk heteroseksueel voorbestemd is, maar door problemen met zichzelf en het andere geslacht op een homoseksuele weg is geleid. En dat maakt het makkelijker om deze homoseksuele verleidingen steeds minder uit te leven.

Een hulp zijn

God maakt voor ieder de omkeer mogelijk. Allen die voor zo’n weg uit pure genade bewaard zijn, moeten de ogen open houden om voor zulke mensen een hulp te zijn. Via een open oor. Daardoor, dat we door ons leven een duidelijke oriëntatie bieden. Zonder direct voor alles een wondermiddel aan te bieden. Daardoor, dat we proberen om de behoeften en wensen van jonge mensen eerst eens te begrijpen. Jonge mensen kunnen anderen daarbij een grote hulp zijn. Doordat zij integreren, opnemen, luisteren en naar het juiste gezelschap leiden.

“Waarmee houdt een jonge man zijn pad zuiver? Als hij dat bewaart overeenkomstig Uw woord” (Ps. 119:9).

Het is heel duidelijk dat homoseksuele gevoelens voor een christen uiterst moeilijk te verwerken zijn. Men is ook nauwelijks in staat om hiermee “naar buiten te komen”. Toch bieden wij een begeleiding aan op de weg uit deze impasse, als dat gewenst is. Er zijn mensen die homoseksualiteit voor zichzelf als een probleem zien en op zoek zijn naar een uitweg uit deze val. Er zijn ook mensen die het met de hulp van God hebben gedaan.

NOTEN:

1. Robert L. Spitzer: “Can some gay men and lesbians change their sexual orientation?” (2001, 2003 gepubliceerd).
2. Vgl. bijvoorbeeld Joseph Nicolosi en Linda Ames Nicolosi: “Herausforderung Adoleszenz”, 2005.
3. Folge mir nach 3/1993, bladz. 29 (artikel is online te verkrijgen bij www.folgemirnach.de).
4. Soms is ook een bijzonder harde vader, ook een soort “vaderfiguur”, in combinatie met te hoge verwachtingen van de kinderen, de oorzaak van homoseksueel gedrag.

NOTEN VAN DE VERTALER:

[1] Het gaat hier over de situatie in Duitsland. Daarmee dient u in het gehele artikel wel rekening te houden.

Martin Schäfer; uit: © Bibelseelsorge

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW