8 jaar geleden

Homoseksualiteit – verdraaien van bijbelse waarheid

28.08.2015

In de afgelopen jaren stond het onderwerp “homoseksualiteit” herhaaldelijk op de agenda. Eerst ging het heel algemeen om diversiteit-regels1 in het bedrijfsleven. Steeds vaker kwamen ook de “kerken” onder druk te staan om zich met dit probleem bezig te houden. Het is vandaag de dag een bijna gangbare leer – zelfs in grote kerken, zoals de EKD2 – dat homoseksualiteit acceptabel is. De Bijbel moeten we tenslotte historisch verstaan. Alleen “fundamentalistische” Christenen houden zich nog aan Gods Woord op dit punt.

En ook hen moet nu de genadeslag gegeven worden. Daartoe heeft Matthew Vines* aan dit onderwerp een heel boek gewijd. “God and the Gay Christian” heet zijn werk. En natuurlijk heeft hij er grote plannen voor. Het zal, zo hoopt hij, het grootste en meest omstreden christelijke boek van het jaar worden. Wie zulke ambities heeft, openbaart gelijk iets van zijn motieven …

Om de aandacht op zijn boek te vestigen, heeft hij vooraf een YouTube-video afgedraaid. Zo gaat marketing vandaag de dag – ook met het oog op boeken over de Bijbel … In deze film zet Vines met behulp van zes bijbelse berichten en gedeelten zijn standpunt uiteen, welke in het algemeen worden aangevoerd om Gods afwijzing van homoseksuele praktijken te ondersteunen.

De wet

We hoeven niet alle voorbeelden door te gaan om te herkennen, met welke methoden Matthew Vines hier werkt. Laten we Leviticus 18 vers 22 nemen: “U mag niet slapen met een mannelijk persoon, zoals u met een vrouw slaapt. Dat is een gruwel”. Nu noemt Vines alle plaatsen waarin “gruwel” voorkomt. Hij neemt als voorbeeld varkensvlees, wat voor de Israëlieten in die tijd (in tegenstelling tot vandaag) een gruwel was (zie bijv. Lev. 20:25). Zouden we dit vandaag als gruwel aanduiden, zoals Vines, wanneer iemand varkensvlees eet? Natuurlijk niet! Dus kan ook gepraktiseerde homoseksualiteit geen zonde zijn.

Is dat waar? Neen, Vines wil niet erkennen, dat we in het Nieuwe Testament op vele manieren lezen, dat geen vlees (te eten) onrein  is (zie onder meer Mark. 7:19; Handelingen 10:13-15; 1 Tim. 4:4).

Sodom en Gomorra

Zeer bekend is de geschiedenis van Sodom en Gomorra, waar de zonde, volgens de goddelijk geïnspireerde schrijver de overhand genomen heeft in moreel opzicht, zodat God alleen nog met een vreselijk oordeel (zwavel en vuur) antwoorden kan. Volgens Genesis 19 was deze zonde: homoseksualiteit.

Wat is Vines nooduitgang, waarmee men deze duidelijke verklaring over Sodom niet in verband met homoseksualiteit brengt? “De enige beschreven vorm van seks van hetzelfde geslacht is een gruwelijke groepsverkrachting”. Vines gaat er blijkbaar bewust aan voorbij, dat deze groepsverkrachting helemaal niet heeft plaatsgevonden  (verwart hij mogelijkerwijze deze plaats met Richteren 19?). En dat het er hier om ging, dat mannen met mannen ontucht wilden bedrijven! (Jes. 3:9). Judas vers 7 laat absoluut geen twijfel bestaan over de aard van deze zonde.

Romeinen 1

Als laatste voorbeeld ga ik in op de opmerkingen van Vines over Romeinen 1. “Paulus heeft geen positieve houding ten opzichte van relaties van hetzelfde geslacht”, zegt Vines. “Maar de context die hij beschrijft is ver verwijderd van homoseksuelen in vaste, monogame relaties. Paulus bekritiseert hier wellustige handelingen. Maar hij schrijft niets over liefde, toewijding en trouw”.

Wat een verdraaiing van de tekst. Paulus maakt helemaal geen onderscheid tussen de korte termijn, middellange termijn en lange termijn verbindingen op het homoseksuele terrein. Waarom ook, daar deze wijze van samenleven voor God een gruwel  is!? Vandaag wil men graag van “liefde” spreken. Kan dat, wat voor God een gruwel is, het etiket “liefde” krijgen? Onmogelijk!

In feite spreekt de apostel hier ervan, dat de afwijzing van God door de mensen en het zich richten tot de afgoden ertoe geleid heeft, dat God oordeel uitoefent over deze atheïsten en afgodendienaars. Waardoor? Dat hij hen aan homoseksualiteit overgeeft. Maar in plaats van zich onder dit oordeel te buigen, willen de mensen zich aan deze vorm van samenleven overgeven en het als vrijheid van de moderne samenleving genieten en bejubelen.

Wat is het antwoord van God op dit alles? Het is een oordeel over hen allen. God noemt beoefende homoseksualiteit “hoererij”. Met het oog op hen schrijft de Heer zelf: “Buiten zijn de honden, de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars …” (Openb. 22:15). Nog erger zijn zij, die weliswaar hoererij voor zichzelf afwijzen, maar de hoererij goed noemen. “Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht, en licht als duisternis … (Jes. 5:20). Voor hen blijft alleen het oordeel over.

Dit geldt niet voor degenen die onder de last van een homoseksuele neiging lijden en bezwijken. Die hulp zoeken onder de belasting, waaraan zij blootgesteld zijn. Voor hen is er hoop. Want er is geen zonde die niet vergeven worden kan, wanneer men ze oprecht aan God  belijdt. God zij dank!

Want anders zou NIEMAND van ons bekeerd en vergeven worden.

NOTEN:
1. Wat is diversiteit?
Onder diversiteit verstaan we alle aspecten waarmee mensen van elkaar verschillen. De zichtbare dingen – zoals leeftijd en huidskleur – en de minder zichtbare dingen als culturele en sociale achtergrond, competenties en werkstijlen. Als je goed om kunt gaan met diversiteit wil dat zeggen dat je om kunt gaan met heel verschillende mensen. {www.carrieretijger.nl}
2. EKD = Evangelischen Kirche in Deutschland
* Matthew Vines: Auteur van ‘God and the Gay Christian’.

Manuel Seibel, © Bibelpraxis.de

Geplaatst in: , , ,
© Frisse Wateren, FW