11 maanden geleden

Hoe lang wilt u nog tussen twee meningen twijfelen?

1 Koningen 18 vers 17-24:

17. En het gebeurde, toen Achab Elia zag, dat Achab tegen hem zei: Bent u degene die Israël in het ongeluk stort?
18. Toen zei hij: Ík heb Israël niet in het ongeluk gestort, maar ú en het huis van uw vader, doordat u de geboden van de HEERE verliet en achter de Baäls aan gegaan bent.
19. Nu dan, stuur boden, breng heel Israël bijeen bij mij op de berg Karmel, met de vierhonderdvijftig profeten van de Baäl en de vierhonderd profeten van Asjera, die aan de tafel van Izebel eten.
20. Daarop stuurde Achab boden naar alle Israëlieten, en bracht de profeten op de berg Karmel bijeen.
21. Toen kwam Elia naar voren, bij heel het volk, en zei: Hoelang hinkt u nog op twee gedachten? Als de HEERE God is, volg Hem, maar als het de Baäl is, volg hem! Maar het volk antwoordde hem niet één woord.
22. Toen zei Elia tegen het volk: Alleen ík ben overgebleven als profeet van de HEERE, maar de profeten van de Baäl zijn met vierhonderdvijftig man.
23. Laat men ons dan twee jonge stieren geven. Laten zij voor zich de ene stier kiezen, die in stukken verdelen en op het hout leggen, maar ze mogen er geen vuur bij leggen. Dan zal ík de andere stier klaarmaken en op het hout leggen, maar er geen vuur bij leggen.
24. Roept u daarna de naam van uw god aan, dan zal ík de Naam van de HEERE aanroepen. En de God Die door vuur antwoordt, Die is God. En het hele volk antwoordde en zei: Dat is goed.

Inhoud

 • Achtergrond
 • Aandachtspunten
  • 1. Gelovigen worden verantwoordelijk gesteld voor veel problemen in onze cultuur
  • 2. De ongelovige moet met de waarheid geconfronteerd worden
  • 3. De waarheid wordt niet door grote aantallen bepaald!
 • Praktische toepassing
 • Hoe lang aarzelt u nog?

 

Lees 1 Koningen 16-18.

Achtergrond

In roerige politieke tijden zien en horen we een schijnbaar eindeloze stroom beschuldigingen, overdrijvingen en desinformatie. Velen lijken zich te laten beïnvloeden door kleurrijke advertenties, anderen baseren hun mening blijkbaar op enquêtes of talk-shows. Als u ontmoedigd bent, kan het helpen om het voorbeeld van Elia te overwegen. Hij klaagt de onverschillige houding van het volk Israël aan en zegt de waarheid tegen zowel de politieke als de “religieuze” leiders van zijn tijd.

Koning Achab, de heerser van het Noordelijke Koninkrijk, was goddelozer dan welke koning ook vóór hem (1 Kon. 16:30). Onder de kwade invloed van Achab en zijn afgodische koningin Izebel hadden veel Israëlieten gekozen voor een zondige, heidense levensstijl. Anderen waren onzeker over wat te geloven en hoe te leven. God werd toornig op hen omdat ze zo’n slechte keuze hadden gemaakt, en de profeet Elia had aangekondigd dat de HEER als straf de regen zou inhouden (1 Kon. 16:33; 17:1).

Zelfs gedurende de driejarige droogte bleven de Israëlieten de heidense god Baäl en de heidense godin Asjera aanbidden. Het meervoud “Baalim” (1 Kon. 18:18) wordt gebruikt, omdat er veel verschillende lokale Baäls waren. In die tijd leefden in Israël 450 valse profeten van Baäl en 400 valse profeten van Asjera op kosten van de staat: “… die aan de tafel van Izebel eten” (1 Kon. 18:19).

We gaan de geschiedenis na als de droogte en de daaropvolgende hongersnood al drie jaar hebben geduurd. Elia was gehoorzaam geweest aan het bevel van God, heeft zich op de achtergrond gehouden en leefde rustig in Zarfath (1 Kon. 17:9,10). Uiteindelijk zei de Heer hem terug te keren en koning Achab te ontmoeten (1 Kon. 18:1).

Aandachtspunten

1. Gelovigen worden verantwoordelijk gesteld voor veel problemen in onze cultuur

Elia werd verantwoordelijk gehouden voor de problemen van het volk tijdens de droogte. En inderdaad, toen Elia na zijn jarenlange afwezigheid bij Achab kwam, waren zijn eerste woorden: “Bent u degene die Israël in het ongeluk stort?” Maar in werkelijkheid waren Achab, Izebel en de Israëlieten de “onruststokers” die Israël “in verdrukking brachten”! Zij hadden zich afgekeerd van de Heer en wendden zich tot afgoderij en immoraliteit. Hun zonde had de hongersnood veroorzaakt. Zij waren het probleem! Maar Achab gaf Elia de schuld.

Moedige gelovigen die opkomen voor Goddelijke waarden worden vaak “onruststokers” genoemd. Ze kunnen er zelfs van worden beschuldigd de “sociale vooruitgang” en de “vrijheid” te beperken. Ik weet zeker, dat je veel actuele voorbeelden kunt bedenken. Ook al geeft onze maatschappij ten onrechte christenen de schuld van allerlei problemen, toch moeten we ervoor kiezen om standvastig te blijven ten opzichte van de normen van het Woord van God.

In Johannes 15 vers 18 en 19 wees Jezus Zijn discipelen erop, dat de wereld hen zou haten die niet bij haar horen. En in de Bergrede leerde de Heer, dat zij die door de wereld worden vervolgd, gezegend en beloond zullen worden (Matth. 5:11,12). Het is fijn om te weten, dat er een beloning is voor moed en standvastigheid. Maar we kunnen er zeker van zijn: De wereld zal gelovigen de schuld blijven geven van veel problemen in onze samenleving.

2. De ongelovige moet met de waarheid geconfronteerd worden

Als we een bijbels (maar maatschappelijk impopulair) standpunt innemen, zullen we op weerstand stuiten. Dit betekent niet, dat we moeten terugkrabbelen of compromissen moeten sluiten wanneer we weten, dat iets bepaald juist en waar is – integendeel! Maar al te vaak komen ongelovigen en zij die de schuld op anderen afschuiven, weg met hun valse beschuldigingen omdat wij hen niet confronteren met de waarheid. Elia is in dit opzicht een goed voorbeeld voor ons.

 • Elia wees koning Achab terecht.
  Elia stond niet toe, dat Achab zijn eigen schuld met betrekking tot de droogte op anderen afschoof. Toen koning Achab vroeg: “Bent u degene die Israël in het ongeluk stort?,” wees Elia hem terecht: “Ík heb Israël niet in het ongeluk gestort, maar ú en het huis van uw vader, doordat u de geboden van de HEERE verliet en achter de Baäls aan gegaan bent” (1 Kon. 18:17,18).
 • Elia daagde het ongelovige volk uit.
  Het volk Israël was besluiteloos. Elia daagde hen uit: “Toen kwam Elia naar voren, bij heel het volk, en zei: Hoelang hinkt u nog op twee gedachten? Als de HEERE God is, volg Hem, maar als het de Baäl is, volg hem! …” (1 Kon. 18:21).
 • Elia trad de valse profeten van Baäl tegemoet.
  Elia trad hen tegemoet met het duidelijke en overtuigende bewijs dat hun goden vals waren: “Roept u daarna de naam van uw god aan, dan zal ík de Naam van de HEERE aanroepen. En de God Die door vuur antwoordt, Die is God …!” (1 Kon. 18:24).

Soms presenteren we het bewijs voor God en voor de waarheid van het evangelie, maar verwachten echter niet meteen een reactie. Elia presenteerde de waarheid aan de ongelovigen – en daagde hen vervolgens uit om een beslissing te nemen! In Johannes 3 vers 18 stelde de Heer Jezus de ongelovigen voor een keus, waaraan zij zich niet konden onttrekken: “Wie in Hem [de Zoon van God] gelooft wordt niet geoordeeld; <maar> wie niet gelooft is al geoordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.”

De Heer verwacht van ons, dat we meer doen dan alleen tegen de ongelovige zeggen: “God heeft u lief.” Wij moeten de waarheid duidelijk presenteren en de ongelovige aanmoedigen om een beslissing te nemen. Wanneer het evangelie wordt verkondigd, dan behoort daarbij, dat de waarheid voorgesteld  wordt en tot een beslissing opgeroepen wordt.

3. De waarheid wordt niet door grote aantallen bepaald!

De valse profeten van Baäl waren in de minderheid: er waren 450 profeten van Baäl en mogelijk de 400 profeten van Asjera daar op de berg Karmel – en er was slechts één profeet van God. Het besluiteloze volk was waarschijnlijk erg onder de indruk van de grote hoeveelheid valse profeten.

Helaas proberen velen tegenwoordig de waarheid met grote aantallen te onderbouwen. Als christenen kunnen we ontmoedigd raken als we het gevoel hebben, dat we in de minderheid zijn. Maar de waarheid wordt niet bepaald door grote aantallen! Zo denken velen, dat de evolutietheorie wel waar moet zijn omdat “zoveel wetenschappers” in evolutie geloven.

Maar de waarheid wordt niet bepaald door grote aantallen. De waarheid wordt bepaald door het Woord van God!

Praktische toepassing

Hoe lang aarzelt u nog?

Veel van de Israëlieten die op de berg Karmel bijeen waren, waren besluiteloos: ze volgden de Heer en Zijn Woord niet, maar ze aanbaden Baäl ook niet zonder voorbehoud. Waarschijnlijk waren ze eenvoudigweg op drift geraakt; ze wilden niet tegen de heersende opinie ingaan en leefden een zondige levensstijl. Toen Elia hen uitdaagde om een beslissing te nemen, zwegen ze. Ze waren besluiteloos en twijfelden tussen twee meningen.

Veel christenen bevinden zich vandaag in precies dezelfde positie als de Israëlieten in de tijd van Elia: zij willen graag de Heer volgen, en de gedachte, dat zij ooit in de hemel beloond zullen worden, spreekt hen aan. Maar ze willen ook “beloningen” hier op aarde: Succes, geld, sociale status, populariteit, een “goed leven.” Misschien vinden ze het gewoon prettiger om mee te zwemmen met de stroming van de publieke opinie.

In Galaten 6 vers 8 vermaant de apostel Paulus de gelovigen, dat zij in hun leven datgene zullen oogsten, wat zij hebben gezaaid. Hij benadrukt hoe cruciaal onze levenskeuzes zijn: “Want wie voor zijn eigen vlees [zijn zondige natuur] zaait, zal uit het vlees verderf oogsten; maar wie voor de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten.” De verzen in 1 Johannes 1 vers 6, en 7 behandelen hetzelfde thema ook weer.

Hoe lang blijft het volk van God nog twijfelen tussen twee meningen? In Openbaring 3 vers 16 waarschuwt de Heer ons, dat Hij geen lauwe, zelfgenoegzame en zelfingenomen gelovigen zal dulden. Zijn waarschuwing zou ons ertoe moeten aanzetten onze houding en ons handelen regelmatig te onderzoeken en alle gebieden in ons leven aan te pakken, waar we besluiteloos zijn en twijfelen tussen twee meningen.

Jozua zei tegen de Israëlieten: “Kies voor u heden wie u zult dienen … Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen.” (Joz. 24:15). Hoe lang blijft u nog twijfelen tussen twee meningen?

 

David R. Reid; © www.Soundwords.de

online sinds: 31.08.2021, geactualiseert: 08.08.2022. In Nederlands geplaatst 04-01-2023.

Originele titel: „Choices;“Quelle: www.growingchristians.org
Vertaling naar het Duits: Gabriele Naujoks
Vertaling naar het Nederlands: www.frissewateren.nl

Geplaatst in: , , ,
© Frisse Wateren, FW