2 jaar geleden

Hoe heeft de kennis van God invloed op jouw leven?

Leestijd: 5 minuten

Jeremia leefde in een tijd die veel gelijkenis vertoonde met de onze, de goddeloosheid tierde welig, valse godsdienst was wijdverbreid, oneerlijkheid, morele verdorvenheid, en een regelrechte verwerping van Gods Woord was overduidelijk. De kern van het probleem wordt voor ons geschetst in Jeremia 9. De openingsverzen van hoofdstuk 9 schetsen geen fraai beeld. Hij vermeldt overspeligen, verraders, leugenachtige tongen en geen verlangen naar de waarheid (vs. 2-3). Maar het echte probleem wordt genoemd aan het eind van vers 3 en opnieuw in vers 6: “Mij kennen ze niet” en “weigeren zij Mij te kennen!” Het is niet anders in onze wereld van vandaag! De mensen in Jeremia’s tijd willen, net als in onze tijd, de Heer en Zijn wet volledig buiten hun leven laten (Jer. 9:6,12-16). Vergelijk dit met Romeinen 1 vers 20-32.

In Jeremia 9 vers 23-24 zien we wat deze wereld nastreeft en waar zij zich op beroemt. In vers 23 zien we de wereld in een vurig streven naar menselijke wijsheid, menselijke macht of kracht en menselijke rijkdom. Dit is het wereldse idee van succes, maar wat we hier werkelijk zien zijn drie manieren om je leven te verspillen! Er ontbreekt iets en dat zien we in dit woord aan het begin van vers 24: “Maar.” Dit staat als een contrast tussen het systeem van de wereld waarin wij leven, en ware wijsheid, heerlijkheid en rijkdom.

Waar komt ware wijsheid en kracht vandaan? Wat zijn ware rijkdommen waar we naar moeten streven in dit leven? Laten we eens kijken naar wat de Bijbel zegt over elk van deze dingen en ze toepassen op ons eigen leven.

Ware wijsheid

Spreuken 1 vers 7 zegt ons: “De vreze des HEEREN is het beginsel van de kennis, dwazen verachten wijsheid en vermaning” en vers 29 herinnert ons eraan: “Omdat zij de kennis hebben gehaat en de vreze des HEEREN niet hebben verkozen.”

Spreuken 2 vers 1-5:

1. “Mijn zoon, als je mijn woorden aanneemt, en mijn geboden bij je opbergt,
2. om je oor acht te doen slaan op de wijsheid, als je je hart neigt naar het inzicht,
3. ja, als je roept om het verstand, je stem laat klinken om inzicht,
4. als je het zoekt als zilver, het naspeurt als verborgen schatten,
5. dan zul je de vreze des HEEREN begrijpen, de kennis van God vinden.

Is het je opgevallen dat er acht houdingen worden genoemd in deze verzen? Deze houdingen ontbreken in de wereld waarin wij leven, maar zij zijn het bewijs van een hart dat de Heer vreest! Dit beginsel van het vrezen van de Heer wordt 14 keer in het boek Spreuken genoemd en het betekent Hem te vereren, ontzag voor Hem te hebben, Hem de eerste plaats in ons leven te geven als het belangrijkste van ons leven!

De vrees van de Heer is waar ware wijsheid wordt gevonden en “Wee hun die in hun eigen oog wijs zijn en naar hun eigen mening verstandig” (Jes. 5:21).

Ware kracht

Waar komt de ware kracht vandaan die de mens voortdurend nastreeft? Kijk naar Romeinen 1 vers 16-17: “Want ik schaam mij niet voor het evangelie; want het Gods kracht tot behoudenis voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek. Want gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard op grond van geloof tot geloof, zoals geschreven staat: ‘Maar de rechtvaardige zal op grond van geloof leven.”

In Efeziërs 1 vers 19-20 bidt Paulus om “verlichte de ogen van <uw> hart, opdat u weet wat de hoop van zijn roeping is, wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen, en wat de uitnemende grootte van zijn kracht is jegens ons die geloven, naar de werking van de macht van zijn sterkte, die Hij heeft gewerkt in Christus door Hem uit [de] doden op te wekken en Hem aan zijn rechterhand te zetten in de hemelse [gewesten].”

Het is interessant op te merken dat er eigenlijk vier verschillende Griekse woorden gebruikt worden om de kracht van God hier te beschrijven, kracht waar we ons woord dynamiet vandaan halen, werking waar we ons woord energie vandaan halen, machtig en kracht wat sterkte betekent. Deze kracht is van God en niet van ons en het komt tot ons als we wachten op de Heer (Jes. 40:30-31)!

Ware rijkdom

Terug naar Efeze waar we lezen: “de rijkdom van Zijn genade,” “de rijkdom van Zijn heerlijkheid,” “de rijkdom van Zijn barmhartigheid” en de “onnaspeurlijke rijkdom van Christus” (Ef. 1:7,18; 2:4; 3:8). Deze verzen herinneren ons eraan dat de ware rijkdom van God komt door de Heer Jezus Christus!

Paulus zei tegen Timotheüs: “Want de geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te streven zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord,” maar “Nu is de godsvrucht met tevredenheid inderdaad een grote winst” (1 Tim. 6:10,6). Als wij roemen of ons beroemen, moeten wij roemen in het kruis van Christus.

“Maar ik wil volstrekt niet roemen dan alleen in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door Wie voor mij [de] wereld gekruisigd is, en ik voor [de] wereld” (Gal. 6:14).

Wijsheid, kracht en rijkdom zijn op zichzelf niet verkeerd, maar het nastreven van wat dan ook in het leven, zonder dat God het middelpunt van onze aandacht is, is niet bevredigend.

“Denk aan uw Schepper in de dagen van uw jeugd, voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen waarvan u zeggen zult: Ik vind er geen vreugde in … Vrees God, en houd u aan Zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen. God zal namelijk elke daad in het gericht brengen, met alles wat verborgen is, hetzij goed, hetzij kwaad” (Pred. 12:1,13,14).

5 resultaten van het kennen van God

De gedachte van kennen betekent eenvoudigweg een juist inzicht hebben in de aard van het object en zich schikken naar de aard van dat object. De gedachte “God kennen” betekent een innerlijke, persoonlijke kennis van Hem hebben. Het is niet iets, dat we in een reageerbuis kunnen stoppen. Het is iets, dat in ons dagelijks leven moet worden beleefd!

 

Een verlangen om als Hem te zijn

De Franse filosoof Pascal zei ooit: “De grootste behoeften van de mens zijn geborgenheid en zingeving.” Hij zei ook: “Er is een door God gevormd vacuüm in het hart van ieder mens, dat door geen enkel geschapen ding kan worden bevredigd, maar alleen door God de Schepper, die door Jezus Christus wordt gekend.” Je kunt deze dingen niet vinden buiten een persoonlijke relatie met Jezus Christus!

Mozes leerde meer over God toen de heerlijkheid van God aan hem voorbijging en hij de achterkant van Gods heerlijkheid zag. “Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw, Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft …” (Ex. 34:6-7).

Als we van Hem leren, worden we meer zoals Hij!

Waarheid over mijzelf

Het Woord van God is een spiegel en als ik erin kijk, zie ik mijzelf zoals God mij ziet! Als ik mijzelf loslaat en mij richt op God zoals Hij in de Schriften is geopenbaard, zie ik duidelijker wie Hij is en zie ik mijzelf in dat licht. Dit is wat er met Jesaja gebeurt in hoofdstuk 6 vers 1-8. Voordat Jesaja zijn God bekend kon maken moest hij eerst Zijn heiligheid zien en leren hoe ongeschikt hij was voor de aanwezigheid van zijn God! Zoals een spiegel, onthult het de waarheid en de waarheid maakt je vrij!

Vooruitzicht op de wereld

Wij zien dit in het leven van Daniël. Daniël kende de bron van wijsheid en kracht (Dan. 2:20-23, 28, 47). Omdat Daniël zijn God kende, kon hij Zijn wereld verklaren. We zien dit opnieuw in hoofdstuk 6. Daniëls vijanden wisten dat zij geen schuld zouden kunnen vinden bij Daniël, behalve in verband met zijn relatie met zijn God. Maar Daniël kende zijn God en was afhankelijk van Hem. Daniël vreest de Heer en niet de mensen!

Kracht en zekerheid

Dit wordt niet alleen gezien in het leven van Daniël, maar ook in dat van zijn drie vrienden (Dan. 3:17).

“En hen die goddeloos handelen tegen het verbond, zal hij doen huichelen door vleierijen. Het volk echter, zij die hun God kennen, zullen zij grijpen, en zij zullen hun wil ten uitvoer brengen. De verstandigen onder het volk zullen velen onderwijzen” (Dan. 11:32-33a).

Het leven van Stefanus is een ander voorbeeld van hoe we sterker en zekerder worden als we onze God kennen (Hand. 7).

Een eeuwige dimensie

  • Johannes 17 vers 3: “En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die U hebt gezonden.”
  • 1 Korinthe 2 vers 9: “… maar zoals geschreven staat: ‘Wat geen oog heeft gezien, en geen oor heeft gehoord, en in geen mensenhart is opgekomen, wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben.”
  • Romeinen 11 vers 33 – “O diepte van rijkdom, zowel van [de] wijsheid als van [de] kennis van God! Hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk Zijn wegen!”

Er zijn sommige dingen over onze God die wij hier aan deze kant van de hemel nooit volledig zullen begrijpen, zoals de Drie-eenheid, Zijn heerlijkheid, Zijn soevereiniteit en Zijn majesteit. Deze dingen hebben te maken met Zijn persoon, Zijn aanwezigheid, Zijn plan en doel en Zijn positie. Maar wij willen meer van Hem leren en meer op Hem gaan lijken naarmate de Geest van God ons naar Zijn beeld vormt!

 

© www.anchorsforlife.org; Tim Hadley Sr. – 22 oktober 2020

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW