2 jaar geleden

Hoe een dodelijk virus de wereld beïnvloedde …

Het sloeg geruisloos toe. Het verspreidde zich snel, van land tot land, en trof miljoenen mensen. In de eerste zes maanden na de uitbraak eiste het meer dan een miljoen levens. De wereldwijde pandemie, een nieuw coronavirus (COVID-19, zoals het bekend werd), besmette het ene slachtoffer na het andere, die het nietsvermoedend doorgaven aan iedereen met wie zij in contact kwamen. Degenen die de ziekte opliepen, vertoonden symptomen en ontwikkelden vaak acute ademnood waarvan velen nooit meer herstelden.

Het virus is een van de meest besmettelijke die de wereld ooit heeft gekend. Men denkt dat het virus vooral wordt verspreid door druppeltjes die vrijkomen bij het hoesten of niezen van een besmette persoon, maar COVID-19 lijkt ook gemakkelijk en onbewust te kunnen worden opgelopen door het aanraken van besmette oppervlakken of door het inademen van in de lucht zwevende virusdeeltjes.

Omdat er geen geneesmiddel, geen tegengif en geen vaccin was, werd de hele wereld in rep en roer gebracht toen medische wetenschappers en onderzoekers koortsachtig naar remedies zochten. Bij gebrek aan een geneesmiddel, werd de aandacht gericht op preventie.

In elk land werden voorzorgsmaatregelen genomen om de verspreiding van het dodelijke virus in te dammen. Termen als sociale afstand, bescherming in een schuilplaats, traceren van contacten, verspreiding in de gemeenschap en zelfquarantaine werden gemeengoed toen de autoriteiten maatregelen aanraadden om het contact van persoon tot persoon te beperken.

De snelle verspreiding van dit virus herinnert ons aan een voorval in de geschiedenis van het volk Israël, opgetekend in Numeri 21. In een daad van goddelijk oordeel vielen giftige slangen het kamp van Israël binnen, waarbij ze het volk infecteerden met hun dodelijke gif en iedereen doodden die gebeten was. Om te voorkomen dat de mensen zouden sterven, gaf God Mozes, de leider van het volk, deze instructies: “Maak u een gifslang en zet hem op een staak. Het zal gebeuren dat ieder die gebeten is, in leven zal blijven, als hij daarnaar kijkt” (vs. 8). Toen de Heer Jezus met Nicodémus sprak, verwees Hij naar deze gelegenheid en om te benadrukken, dat er een geneesmiddel was voor dat dodelijke gif, wees Hij erop, dat “zoals Mozes de slang in de woestijn heeft verhoogd, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat ieder die in Hem gelooft <niet verloren gaat maar> eeuwig leven heeft” (Joh. 3:14,15).

In zekere zin symboliseert het dodelijke corona-virus de zonde en haar gevolgen, een huiveringwekkende herinnering aan het feit dat “als de zonde volwassen geworden is, brengt zij [de] dood voort” (Jak. 1:15). Vreemd genoeg, terwijl mensen over de hele wereld zich haastten om manieren te vinden om het COVID-19-virus in te dammen en zo te proberen de dodelijke gevolgen ervan te stoppen, weigeren velen nog steeds de zonde en de vreselijke gevolgen ervan serieus te nemen, en kiezen liever voor de dood als ze kunnen leven.

Het goede nieuws uit de Bijbel is dat, hoewel het menselijk geslacht door de zonde besmet is en daardoor “dood was in …overtredingen en zonden … God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons vanwege Zijn grote liefde waarmee Hij ons heeft liefgehad” (Ef. 2:1,4), heeft voorzien, dat wij gered kunnen worden van zonde en dood en eeuwig leven kunnen hebben. Met de woorden van de Heer Jezus: “Wie Mijn woord hoort en gelooft Hem die Mij heeft gezonden, die heeft eeuwig leven en komt niet in [het] oordeel, maar is uit de dood overgegaan in het leven” (Joh. 5:24).

Beste lezer, erken het goddelijk vonnis dat “de mens die zondigt, díe zal sterven” (Ezech. 18:1,20) en aanvaard de remedie die God heeft voorzien. Als u dat doet, garandeert God niet alleen dat u gered zult worden van de dodelijke gevolgen van de zonde, maar u zult ook eeuwig leven ontvangen!

 

© The Christian Explorer; G McFarrel Howard

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW