6 jaar geleden

Hij Zelf …

Bijbelgedeelte: Lukas 24

In Lukas 24 vinden we vier keer1 het woordje “Zelf”. In elk van de vier gevallen verwijst het naar de persoon van de Heer Jezus. Hij is Zelf het grote thema van dit hoofdstuk.

Laten we deze vier tekstplaatsen wat naderbij bekijken:

• Lukas 24 vers 15: “En het gebeurde, terwijl zij praatten en van gedachten wisselden, dat Jezus Zelf naderde en met hen meeging”.

De twee discipelen waren onderweg van Jeruzalem naar Emmaüs. Christus was het onderwerp van hun gesprek. Maar hun harten waren bedroefd en terneergedrukt. Hun hoop was met de kruisiging van de Heer de bodem ingeslagen. Ze hadden zich alles heel anders voorgesteld en nu leek alles voorbij te zijn. Maar de Heiland liet Zijn discipelen niet in hun droefheid achter. Hij kon gemakkelijk een bediende of een engel sturen om hen te troosten in deze situatie. Maar nee, Hij kwam Zelf en ging met hen mee. Alleen Hij Zelf was in staat om in deze situatie te troosten en de discipelen weer op te beuren. Ook vandaag staat de Heer Jezus klaar om de Zijnen te troosten en op te beuren. Hij zorgt Zelf voor hen wanneer treurigheid en verdriet hun harten vullen.

• Lucas 24 vers 27: “En te beginnen met Mozes en alle profeten legde Hij hun uit wat in al de Schriften over Hem stond”.

De Vreemdeling die Zich bij de twee discipelen voegde, vestigde hun aandacht op de Schriften. Maar Hij deed het niet om hen iets van de grote profetische verbanden van de Schrift uit te leggen, of iets over de toekomst van Israël. Nee, Hij richtte hun opmerkzaamheid in alle Schriften op datgene, wat Hemzelf betrof. Christus is het grote onderwerp in alle Schriften. In alle Schriften wil Hij ons bezig houden met dat, wat Hem Zelf betreft. Als Hij Zelf het onderwerp is, beginnen droevige harten te branden.

• Lukas 24 vers 36: “Terwijl zij hierover spraken, stond Hijzelf in hun midden en zei tot hen: Vrede zij u!”

Christus was het onderwerp van dit samenzijn van de discipelen. De harten van de discipelen waren op Hem gericht, maar ze waren nog niet tot rust gekomen. Ze waren zich nog niet bewust van de vrede die de Verlosser aan het kruis had bewerkt. Hij kwam Zelf in hun midden om hen kennis te laten maken met de resultaten van Zijn werk. Hij wil Zelf ook vandaag nog het Middelpunt van de Zijnen zijn. Wanneer ze om Hem verzameld zijn, wil Hij in hun midden zijn om hen te zegenen en hen dat te geven, wat ze nodig hebben.

• Lukas 24 vers 39: “Ziet Mijn handen en Mijn voeten, dat Ik het Zelf ben”.

Toen de discipelen de Heer Jezus zagen, herkenden ze Hem aanvankelijk niet. Ze waren geschrokken en erg bang. Ze waren overstuur en twijfelende gedachten verrezen in hun hart. In deze situatie richtte de Heer de ogen van de discipelen op Zijn handen en Zijn voeten. Hij wilde hen laten zien dat Hij het Zelf was. Alleen zijn persoonlijke aanwezigheid kon de angsten en twijfels van de discipelen verdrijven en hun gedachten tot rust brengen. Ook vandaag wil de Heer Jezus de Zijnen door Zijn persoonlijke aanwezigheid troosten en verblijden.

Hoe goed dat we in alle situaties met Hem te maken hebben! Hij heeft het Zelf op Zich genomen om in elk opzicht voor ons te zorgen en ons uiteindelijk tot Zichzelf in de heerlijkheid te brengen. Daar zullen we Hem Zelf zien!

NOOT VERTALER:

1. Eigenlijk letterlijk genomen drie keer, maar in Lukas 24:27 gaat het wel over Hem Zelf en verklaart Hij de dingen die op Hem betrekking hebben in de Schriften.

Online in het Duits sinds 28.04.2015.

Daniel Melui, © www.bibelstudium.de

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW