1 jaar geleden

Paulus (2): Zijn vertrouwen

Filippi 1 vers 5-6

Paulus had een bijzonder hartelijke band met de gelovigen in Filippi en dit kwam vooral tot uiting in zijn gebeden voor hen. Hoe hij voor hen dankte als hij aan hen dacht, en hoe hij ook voor hen bad en hoezeer hij het gebed voor hen met vreugde deed.

Filippi 1 vers 5 laat ons nu ook zien waarom vreugde in zijn hart was, namelijk “… wegens uw gemeenschap met het evangelie van de eerste dag af tot nu toe.”

De Filippenzen waren actief in het ondersteunen van Paulus bij de verkondiging van het evangelie. Zij deden dit allereerst door een gave, die zij voor hem hadden meegebracht, vervolgens door aan hem te denken, voor hem te bidden en door eenvoudigweg hun genegenheid te tonen door gemeenschap met hem te hebben in het evangelie. Sommigen van hen hadden ook nieuwe moed gekregen om het evangelie van God te verkondigen, toen zij zagen dat Paulus in de gevangenis niet wanhoopte, maar dat hij ondanks de moeilijke omstandigheden blijdschap had.

En deze “gemeenschap met” betekent werkelijk “gemeenschap hebben”; een innerlijke band, niet alleen uiterlijk samen iets doen, maar met dezelfde motivatie, met innerlijke band, om het evangelie van God te verkondigen. En hier in de eerste plaats met betrekking tot ongelovige mensen. Het ging de Filippenzen zeer aan het hart, dat mensen tot bekering kwamen. Hoeveel mensen zijn er vandaag de dag nog op weg naar het verderf, kennen de Heer Jezus niet en hebben de Heiland nodig? Elders schrijft Paulus aan de Korinthiërs: “Daar wij dan weten hoezeer de Heer te vrezen is, overreden wij [de] mensen” en “de liefde van de Christus dringt ons” (2 Kor. 5:11,14). Deze liefde van de Heer Jezus voor de verlorenen zou en moet ook in onze harten branden.

Bij de Filippenzen was het een voortdurende zaak. Hij zegt “van de eerste dag af tot nu toe,” dat wil zeggen vanaf het moment, dat zij tot geloof in de Heer Jezus kwamen. We vinden de eerste gelovigen in Filippi in Handelingen 16, wat waarschijnlijk ongeveer twaalf jaar geleden was. Zij hadden dus voortdurende ijver in het evangelie getoond. En daarom spreekt Paulus nu ook zijn vertrouwen uit, zijn hoop dat wat in hun harten was, blijvend was en dat God zou blijven werken. Want in vers 6 lezen we dan: “in dit vertrouwen, dat Hij die een goed werk in u begonnen is, het ook zal voltooien tot op [de] dag van Jezus Christus.”

Paulus keek niet in de eerste plaats naar de Filippenzen met hun positieve eigenschappen, ook al had hij hen van harte lief, maar hij keek in de eerste plaats naar de Heer Zelf, die een werk aan het doen was in de harten van de Filippenzen, opdat zij met toewijding het evangelie zouden dienen. Hij was vol vertrouwen, dat de Heer, die dit werk begonnen was, het ook tot voltooiing zou brengen, het zou voleindigen. Onze God wil geen halve dingen doen in ons leven.

Als Hij Zijn doel met ons niet bereikt, ligt dat niet aan Hem, maar aan ons. Maar laten wij openstaan voor het werk van de Heer Jezus in onze harten, zodat Hij Zijn werk in ons kan volbrengen, wij meer op Hem gaan lijken en wij de taken die Hij voor ons heeft gepland met blijdschap zullen vervullen. Wanneer er staat, dat Hij het zal “voltooien tot op de dag van Jezus Christus,” betekent dit, dat wij geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van de Christus. Dit is geen troon van oordeel, maar een rechterstoel van beloning. Wij zullen beloning ontvangen van de Heer voor trouw in dienstbetoon. Wanneer wij voor Hem staan, zullen wij dankbaar Zijn genade prijzen die in ons gewerkt heeft en dankbaar zijn voor alle wegen waarop Hij ons geleid heeft, zelfs wegen die wij op deze aarde misschien niet begrijpen. En dan zal ieder zijn lof van God ontvangen.

Zelfs nu, als wij in het licht van deze rechterstoel wandelen, zullen wij ons afvragen: “Wat voldoet aan de goedkeuring van de Heer? Wat verlangt Hij in ons leven? Wat kan ik doen? Wat kun je doen, dat Hem in het bijzonder eert, dat Hem verheugt?” Dan zal dat een verkwikkend effect hebben in de dienst voor de Heer. Dan zal dat een verkwikkend effect hebben op de gemeenschap van Gods kinderen met elkaar. En bovenal, Christus wordt in alles verheerlijkt.

 

Wordt DV vervolgd met: “Paulus (3): Zijn hart.”

 

Dirk Mütze

Online in het Duits sinds 29.08.2022.

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW