3 jaar geleden

Het Pascha (8)

Ezra – In het Nieuwe Testament

 

Een verdere beschrijving van een viering van het Pascha vinden we in Ezra 6. Er was veel gebeurd sinds de dagen van koning Josia. De Israëlieten, die in die tijd in Jeruzalem woonden, hadden veel meegemaakt.

 

* * *

 

1. In de vorige les lazen we uit 2 Kronieken 34-35. U herinnert zich misschien, dat de priester Hilkia de wet in de tempel vond. De schrijver van de koning las het voor aan de koning. Toen stuurde koning Josia enkele mannen naar de profetes Hulda. Wat zei ze in de naam van de Heer in 2 Kronieken 34 vers 23-28? Geef daarvan een korte samenvatting.

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

2. Nu, precies dat is, wat er is gebeurd. In 2 Kronieken 36 lezen we, hoe kort daarna de laatste twee stammen naar Babylon in ballingschap gingen. In Les 6 lazen we al, hoe de tien stammen van het noordelijke rijk vele jaren eerder in Assyrië in ballingschap waren genomen. Vele jaren eerder had God Israël gewaarschuwd voor religieuze neergang en verval (Lev. 26:1-2). Wat lezen we in Leviticus 26 vers 3?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

In de verzen 4-13 van hetzelfde hoofdstuk somt God de zegeningen op die de mensen zouden ontvangen als ze de wet zouden gehoorzamen. Maar wat lezen we in vers 14?

………………………………………………………………………………………………………………………

Wat vinden we in de volgende verzen, tot en met vers 39? (vat dit kort samen):

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Maar wat beloofde God in Leviticus 26 vers 40-45? Geef ook daarvan een korte samenvatting:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

3. God houdt Zijn Woord. Hij doet wat Hij belooft. Precies 70 jaar, nadat de eerste Israëlieten in ballingschap naar Babylon waren gevoerd, gaf God hen, die een verlangen in hun hart hadden, de mogelijkheid om naar Jeruzalem terug te keren.

Wie gebruikte God hiervoor (2 Kron. 36:22,23)?

……………………………………………………………………………

Wat zei deze man? (vs. 23)?

………………………………………………………………………………………………………………………

4. De tempel in Jeruzalem, verwoest door Nebukadnezar, werd herbouwd. In Ezra 6, vanaf vers 13, lezen we hoe de bouw werd voltooid en de tempel werd ingewijd. En toen werd het Pascha gevierd. Maar helaas was er maar een heel klein overblijfsel van de gehele volk bijeen, om dit feest te vieren. De tien stammen waren in Assyrië in gevangenschap, en het grootste deel van de twee stammen waren nog in Babylon. Niettemin vierden deze gelovigen het verlossingsfeest “van de kinderen van Israël” alsof iedereen daar was geweest! Is dat niet een mooi beeld van wat we vandaag nog kunnen doen? Wij, de gelovigen van de huidige tijd, vieren niet de pascha-maaltijd, maar het later door de Heer Jezus ingestelde avondmaal. Als we op zondag samenkomen om brood te breken, misschien maar slechts weinigen, kunnen we alle gelovigen in ons hart opnemen, ook al degenen die we niet kennen. Zo kunnen we als het ware in naam van hen allen de gedachtenis-maaltijd vieren. Een onmetelijk voorrecht!

Waar vinden we in het Nieuwe Testament deze maaltijd beschreven?

………………………………………………………………………………………………………………………

5. Leest u nu Ezra 6 vers 19-22.

a. Wanneer werd het feest gevierd?

………………………………………………………………………………………………………………………

b. Was dat de normale tijd?

………………………………………………………………………………………………………………………

c. Wat lezen we van de priesters en de Levieten?

………………………………………………………………………………………………………………………

d. Wat kunnen we ervan leren?

………………………………………………………………………………………………………………………

6. Wie aten, behalve degenen die weggeleid waren, het pascha-lam? (zie Ezra 6:21):

………………………………………………………………………………………………………………………

7. In Ezra 6 vers 22 lezen we: “En zij vierden zeven dagen met blijdschap het Feest van de ongezuurde broden.” Wat kunnen we hiervan leren voor ons persoonlijke leven? We hebben deze vraag al eens eerder gesteld, maar herhaling kan alleen maar nuttig zijn.

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

 

In het Nieuwe Testament

 

We lezen nog eens in de Bijbel over een Paasviering, dit keer in het Nieuwe Testament. Het was een heel bijzondere viering omdat de Heer Jezus persoonlijk aanwezig was.

8. Wat lezen we in Mattheüs 26 vers 2?

………………………………………………………………………………………………………………………

Nadat Jezus en Zijn discipelen samen het Pascha hadden gevierd en naar Gethsemane waren gegaan, gebeurde wat Jezus had voorzegd.

9. a. Wat leren we over het Pascha-lam in Exodus 12 vers 5a?

………………………………………………………………………………………………………………………

b. Wat heeft God de Vader verschillende keren van de Heer Jezus  gezegd (Matth. 17:5b)? (probeer u te herinneren wat dat was, vóór u de aangegeven bijbeltekst nakijkt)

………………………………………………………………………………………………………………………

c. Was moest Pilatus duidelijk erkennen (Luk. 23,14b)?

………………………………………………………………………………………………………………………

d. Wat was de conclusie van de boosdoener aan het kruis (Luk.23:41b)?

………………………………………………………………………………………………………………………

e. En wat zei de hoofdman die de kruisiging bijwoonde (Luk. 23:47b)?

………………………………………………………………………………………………………………………

f. En wat lezen we over Jezus in 1 Petrus 2 vers 22?

………………………………………………………………………………………………………………………

g. Wat zegt 2 Korintiërs 5:21 over Hem?

………………………………………………………………………………………………………………………

10. En wat zegt Exodus 12 vers 46 (aan het einde van het vers) over het paaslam?

………………………………………………………………………………………………………………………

En wat voor bevestiging vinden we in het evangelie van Johannes, hoofdstuk 19 vers 33 en 36?

………………………………………………………………………………………………………………………

11. Ten slotte willen we nog zien, wat de apostel Paulus ons vertelt in 1 Korinthe 5 vers 7b en 8a:

………………………………………………………………………………………………………………………

 

* * *

Het is iets wonderbaarlijks wanneer iemand zich realiseert, dat de Heer Jezus stierf als zijn persoonlijke Paaslam. Iedereen die dit besef nog niet heeft bereikt, kan vandaag nog de beslissende stap naar Hem toe zetten en onder Zijn vergoten bloed bescherming zoeken en vinden.

De verlosten mogen ook op de eerste dag van de week (zondag) keer op keer de maaltijd van de Heer (het avondmaal) vieren, om zo aan de Heer te denken! Dat is een onmetelijk voorrecht, dat we niet
genoeg kunnen waarderen!

 

© www.bibelkurs.com

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW