3 jaar geleden

Het Pascha (7)

Josia

 

We hebben gezien hoe het Pascha – de maaltijd om de verlossing van de twaalf stammen van Israël uit Egypte te gedenken – in de woestijn werd gevierd (Num. 9). Later werd deze maaltijd ook gevierd, toen ze in het land aankwamen (Joz. 5). We lezen hoe Hizkia het gevierd heeft in 2 Kronieken 29-31. En in deze les gaan we kijken hoe koning Josia het vierde. Bij elke beschrijving van deze viering wil God ons iets nieuws laten zien. De viering van het Pascha werd ingesteld in Egypte (Ex. 12). In Numeri 9 wil God ons laten zien hoe belangrijk en heilig Hij het feest vindt: In Jozua 5 wordt ons duidelijk gemaakt, hoe enerzijds wij zwak in onszelf zijn en anderzijds hoe God ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening. Uit 2 Kronieken 29-31 kwam naar voren, dat God met betrekking tot de viering van het feest een genadige God bleek te zijn.

 

 * * *

 

We kunnen ook mooie dingen leren van de wijze waarop Josia het feest vierde. Het verhaal van Josia komt twee keer voor in de Bijbel: in 2 Koningen 22 vers 23 en 30 en in 2 Kronieken 34-35. We raden u aan om in het bijzonder de bovengenoemde twee hoofdstukken uit Boek 2 Kronieken door te lezen.

1. We vinden een prachtige uitspraak in 2 Koningen 23 vers 25, vanaf het midden van het vers. Schrijf de exacte bewoording op:

………………………………………………………………………………………………………………………

Ook in Deuteronomium 6 vers 5 vinden we woorden die buitengewoon de moeite waard zijn om ter harte te nemen.

2. Wat weten we over de grootvader en vader van Josia?

2 Kronieken 33 vers 9:

………………………………………………………………………………………………………………………

2 Kronieken 33 vers 21-25:

………………………………………………………………………………………………………………………

3. Hoe oud was Josia toen hij koning werd? (de antwoorden op deze vragen in 3 is ergens te vinden in 2 Kronieken 34)

………………………………………………………………………………………………………………………

Op welke leeftijd begon hij God te zoeken (2 Kron. 34:3)?

………………………………………………………………………………………………………………………

Wat was het resultaat van deze zoektocht (2 Kron. 34:3b-7)?

………………………………………………………………………………………………………………………

Het is verbazingwekkend wat een godvruchtige jongeman kan doen!

4. Dan (in het 18e jaar van Josia’s regering) gebeurt er iets dat, zoals de volgende verzen ons laten zien, een wegwijzer was voor zijn leven. Wat is er gebeurd (2 Kron. 34:14)?

………………………………………………………………………………………………………………………

5. Wat was het eerste dat er gebeurde, toen men dit boek aan de koning voorlas (2 Kron. 34:19)?

………………………………………………………………………………………………………………………

Josia erkende onmiddellijk zijn schuld en de schuld van wie “overgebleven zijn in Israël en Juda.” Wat stelde hij vast? (2 Kronieken. 34:21b)

Laten we deze gelegenheid aangrijpen om onszelf zeer ernstig af te vragen: behoren wij tot degenen die het Woord van God werkelijk “in acht nemen,” dat wil zeggen, het ter harte nemen en ernaar handelen? Hebben we tot nu toe God alleen gediend door ‘gevoel’ of is onze dienst werkelijk in overeenstemming met Gods Woord?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

6. Kunt u een kort overzicht geven van wat er in 2 Kronieken 34 vers 29-33 in is gebeurd:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

7. Het is echt moeilijk te geloven hoeveel goden er in die tijd in Juda waren. U kunt erover lezen in 2 Koningen 23. Wat was er in de tempel (vs. 6-8)?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Wat vinden we hier in vers 11?

………………………………………………………………………………………………………………………

Welke goden van welke volkeren worden er genoemd in vers 13?

………………………………………………………………………………………………………………………

8. Als alle afgoden zijn verwijderd, wat lezen we dan vervolgens in 2 Kronieken 35?

………………………………………………………………………………………………………………………

In welk vers staat dat?

………………………………………………………………………………………………………………………

En hoe deden ze dat (vs. 12b en 13a)?

………………………………………………………………………………………………………………………

9. In de geschiedenis van Hizkia lezen we 2 dingen (2 Kron. 30:26). Welke zijn dat?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Wat lezen we hier bij Josia (2 Kron. 35:18a)?

………………………………………………………………………………………………………………………

Om welke reden denk je dat de Pascha-viering zo bijzonder was onder Josia? (2 Kron. 35:18b)

………………………………………………………………………………………………………………………

10. het Pascha werd gevierd volgens de voorschriften. Wat lezen we daar over de tempeldienst, die ermee gepaard ging (2 Kron. 35:4,15)?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

11. In 2 Kronieken 35 vers 17 lezen we dat het feest van ongezuurde broden werd gevierd. We hebben dit feest eerder behandeld. Weet u nog wat het voor ons betekende?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

 

* * *

 

Helaas stierf koning Josia op vrij jonge leeftijd. In 2 Kronieken 35 vers 20-27 kunnen we veel leren over de omstandigheden die tot zijn dood leidden. Helaas luisterde hij niet naar de woorden die God tot hem sprak via koning Necho (vs. 22). Hij kwam tussenbeide in de strijd tussen volkeren, een geschil dat niet tot de zaken van het volk van God behoorde. Dat was zijn ondergang. Helaas is het zelfs in onze tijd voor veel gelovigen fataal geworden om zich in wereldaangelegenheden te mengen. Hoe belangrijk is het bijvoorbeeld voor Gods kinderen om weg te blijven van politiek!

Josia raakte gewond in de strijd, en daar eindigt zijn geschiedenis. Het verdriet is algemeen; de profeet Jeremia schrijft zijn klaagzangen over de dood van Josia. Als profeet begrijpt hij, dat met deze koning de laatste hoop op een Goddelijke regering verdween. Maar vanwege zijn verdriet worden Jeremia’s ogen opgeheven naar Iemand anders dan Josia, naar Degene die een einde zal maken aan het oordeel van Israël door Zijn lijden: “Uw ongerechtigheid zal voorbij zijn, dochter van Sion! Hij zal u niet meer in ballingschap voeren” (Klaagl. 4:22). Hij wijst naar Hem, die Zijn troon voor eeuwig zal oprichten, waar zelfs de troon van de trouwe Josia gezonken en verdwenen is.

© www.bibelkurs.com

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW