8 jaar geleden

Het kruis van Christus (les 3)

De openbaring van God

 

In de eerste les hebben we gezien hoe de mens bij de kruisiging van Jezus al zijn verdorvenheid heeft laten zien. In de tweede les vonden we hoe de Heer Jezus voor het kruis en aan het kruis Zijn wonderbare volkomenheid heeft bewezen. Laten we nu eens zien hoe God zich in Christus heeft geopenbaard en dat dit vooral op het kruis gebeurd is.

1. Wat wordt er over God in Zijn onbeperkte karakter en over de mensen gezegd? 1 Tim. 6:16:

• Over God: …………………………………………………………………………………….……………

• Over de mensen: …………………………………………………………………………….………..

2. Het eerste deel van het vers hieronder bevestigt 1 Timotheüs 6:16. Maar wat zegt het tweede deel? Joh. 1:18:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

3. Hoe drukt het hieronder genoemde vers het getuigenis van Johannes 1 vers 18b uit? 1 Tim. 3:16:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

4. Welke twee eigenschappen bevatten het wezen en de natuur van God? 1 Johannes 1:5; 4:8:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

5. Waarin heeft God Zijn liefde aan ons geopenbaard?
1 Joh. 4:9; Joh. 3:16:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

6. Als wat is Jezus in de wereld gekomen? Joh. 1:9; 3:19:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

7. We hebben onder vraag 4 vastgesteld, dat God “licht” en “liefde” is. Met welke uitdrukkingen wordt dit in het onderstaande vers geïllustreerd? Joh. 1:14:

• Licht: vol van ………………..………………………………………………………………………….

• Liefde: vol van ………………..…………………………………………………………………………

8. Hoe komt bij de gebeurtenis in Lukas 7 “genade” en “waarheid” openbaar? Luk. 7:36-50:
Probeert dit eens te omschrijven.

• Genade: …..…………………………………………………………………………………….………………..

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

• Waarheid: ………………………………………………………………………………….……………………..

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

Met behulp van de voorgaande Schriftplaatsen hebben we gezien, hoe God in het leven van de Heer Jezus op wonderbare wijze geopenbaard werd. Laten we nu eens zien, hoe God Zich in het sterven van de Heiland op het kruis op nog heerlijker wijze geopenbaard heeft. Nogmaals willen wij u eraan herinneren, dat de natuur van God licht is en Zijn wezen liefde is. Dit blijkt bijzonder op het kruis.

9. Waarin toont zich de liefde en genade van God?
Rom. 5:8; Hebr. 2:9b:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

10. Welke conclusie trekt de apostel Paulus uit het feit dat God Zijn Zoon voor ons gegeven heeft? Rom. 8:32:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

Deze en vele andere verzen laten ons zien, dat God in Zijn liefde daarin openbaar werd, dat Hij Zijn zoon voor zondaars overgeeft. Maar waarom kan Hij Hem niet sparen? Omdat Hij is licht, en de zonde veroordelen moet.

11. Hoe heeft God de zonde veroordeeld? Rom. 8:3:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

12. Wie kende geen zonde? En waartoe werd Hij door God gemaakt en wat betekent dat (omschrijven met eigen woorden)? 2 Kor. 5:21:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

De Heiland droeg aan het kruis in de drie uur van duisternis de zonden van de gelovigen en werd door God tot zonde gemaakt. Zo hing Hij, die in Zijn natuur licht is, aan het vloekhout voor God als het ware tussen hemel en aarde.

13. Wat moest de heilige God met de Heiland doen? Matth. 27:46:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

Dat God liefde is, wordt aan het kruis openbaar, omdat Hij Zijn Zoon voor zondaars overgeeft. Dat God is licht, wordt eveneens aan het kruis openbaar, omdat Hij zonde vanwege Zijn heiligheid en gerechtigheid oordelen moest, zelfs als het oordeel daarbij Zijn eigen Zoon treft.

En ook in het diepste lijden,
dat u trof van Gods zijde,
toen op U, o Heer, was gelegen
Gods toorn vanwege de zonde,
hebt u vol geduld verdragen
Zijn oordeel, voor ons geslagen,
en tot verzoening zelfs uw leven
willig in de dood gegeven.

© Bibelkurs.com

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW