11 maanden geleden

Het Kind in de kribbe

Lukas 2 vers 14:
“Heerlijkheid zij God in [de] hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen van Zijn welbehagen1.”

De geboorte van Jezus

Daar lag een klein Kind in doeken gewikkeld in de kribbe, een baby geboren in grote armoede en afhankelijk van de hulp en zorg van Zijn ouders. De wereld beoordeelde dit Kind verkeerd en wilde het niet opnemen, maar liet het – menselijk gezien – samen met Zijn moeder aan Zijn lot over. Wat kon het de wereld schelen waar een onbekende jonge vrouw beviel van haar eerste kind? Hadden ze geen belangrijkere dingen te doen? Was heel Bethlehem niet overvol met vreemdelingen?

Gezien door de engelen

Voor de engelen was er op dat moment geen belangrijkere gebeurtenis dan de geboorte van Jezus. “De Heilige,” die de Zoon van God genoemd wordt, was geboren (Luk. 1:35). De eeuwige God was Mens geworden. Of engelen hun Schepper eerder hadden gezien, weten we niet. Maar hier zagen deze machtige wezens hun Schepper, en dat als Mens, geboren uit een vrouw.

 • De engelen verheugden zich toen God de aarde schiep (Job 38:4-7). Toen zagen ze Zijn macht en wijsheid.
 • De engelen willen graag inzage in de geheimenissen betreffende onze verlossing, die verband houden met het aangekondigde lijden en de heerlijkheden van de Heer Jezus (1 Petr. 1:10-12).
 • De engelen observeren ook of en hoe verloste mensen, die naar de Geest reeds tot de nieuwe schepping behoren, de orde van God in de eerste schepping in acht nemen (1  Kor. 11:10).
 • De engelen zien in de gemeente niet alleen wijsheid, maar de veelvoudige wijsheid van God (Ef. 3:10).
 • Maar de engelen zagen in Bethlehem het meest glorieuze: de Mensgeworden Zoon van God, liggend in de kribbe – zwak, hulpeloos en volledig afhankelijk van Zijn aardse ouders.

De reden voor Zijn komst als baby

Laten we, om een beetje te begrijpen wat God deed, ons afvragen: zouden wij bereid zijn onze pasgeboren baby toe te vertrouwen aan een arm jong stel, dat in een sloppenwijk van een grote stad woont zonder uitzicht op verbetering van hun situatie?

Waarom kwam de Zoon van God op deze manier naar de aarde? Waarom moest Hij ergens in Bethlehem in een kribbe liggen? Omdat de zonde in de wereld was gekomen en overal een puinhoop van had gemaakt. Omdat de mens een zondaar en een vijand van God was geworden en geen plaats voor Hem had. Daarom was er geen plaats in de herberg voor de Heer van de heerlijkheid. Zijn ouders moesten het doen met een kribbe voor de pasgeborene. Later lezen we, dat heel Jeruzalem doodsbang was bij Zijn geboorte en dat koning Herodes Hem als klein kind wilde doden (Matth. 2:3,13). Ontroert het ons hart niet als we hieraan denken?

Maar de engelen waren niet bezig met dit trieste feit. Met hun woorden leiden zij onze ogen weg van de negatieve omgeving naar de Persoon zelf en naar de betekenis van Zijn komst. Want de tweede reden waarom de Heer Jezus op deze nederige wijze in de wereld kwam, is genade. Omdat de mens zo laag gevallen was, kwam de Zoon van God in Zijn barmhartigheid in de wereld en werd geboren als Kind van arme ouders. Want waar de zonde overvloedig is, is de genade nog meer overvloedig. Daar in Bethlehem openbaarde God Zich in genade en zegen. De omstandigheden en de uiterlijke armoede waarin Jezus werd geboren, maken deze genade alleen maar verbazingwekkender en volmaakter.

Als we zó naar onze Verlosser kijken en nadenken over de betekenis van Zijn komst, wordt ons hart rustig – te midden van een wereld waarin alles in wanorde is. Het Kind in de kribbe, de Zoon van God, is de ware Bron van kracht, heiligheid en vreugde.

De lof van de engelen

In hun lofprijzing spreken de engelen over drie feiten: ten eerste over de heerlijkheid van God; ten tweede over vrede voor deze aarde; en ten derde over Gods welbehagen in de mens. Alle drie punten wijzen op de toekomstige zegen in het Duizendjarig Rijk. Maar ze waren ook een realiteit op het moment, dat onze Heer in de kribbe lag. Ze lijken op een Goddelijk raamwerk, dat de betekenis van Zijn menswording omschrijft.

a) Heerlijkheid aan God in de hemelen

Door Zijn Zoon als Mens naar de aarde te sturen, heeft God, de Allerhoogste, op verbazingwekkende en prachtige wijze heerlijke dingen over Zichzelf laten zien. Hij heeft Zichzelf verheerlijkt in de Menswording van Zijn Zoon. Op aarde werd en wordt dit echter meestal niet opgemerkt. Daarom zeggen de engelen: “Heerlijkheid zij God in [de] hoogste hemelen.”

In Bethlehem zien we de liefde van God, Zijn wijsheid en Zijn macht. Ja, ook Zijn macht. God heeft het kwaad aangegrepen om de superioriteit van Zijn macht over de zonde te tonen door Zijn Zoon als Redder naar de aarde te sturen. Hij deed het op een wijze die zwak is in de ogen van de mensen. Maar het was Goddelijke kracht waarmee Hij Zijn plannen begon te vervullen. Hij handelde in volmaaktheid waar de zonde heerste.

Te midden van het kwaad openbaarde God zich door de geboorte van Jezus, zodat de engelen uitriepen: “Heerlijkheid zij God in [de] hoogste hemelen.”

Ook wij willen met grote vreugde deelnemen aan deze lofprijzing:

 • Waar is er een liefde zoals die van God, geopenbaard in de gave van Zijn enig geliefde Zoon op aarde en die haar hoogtepunt bereikte op het kruis van Golgotha?
 • Wat een overweldigende, zelfs Goddelijke gedachte: God werd Mens!
 • Hoe toonde dit de overheersing van het goede over het kwade!
 • Wat een wijsheid zien we! Met dit kind in de kribbe raakt God de harten van mensen aan, spreekt tot hen en trekt hen naar Zichzelf toe!
 • Hoe dicht kwam de Zoon van God bij de mensen! Hij nam deel aan hun behoeften, ja, aan hun leven, en leerde op deze wijze hun situatie kennen.
 • Toch bewaarde God Zijn heiligheid!

In aanbidding erkennen wij hoe God Zich door het kwaad niet liet tegenhouden in Zijn plannen van liefde, maar Zich door de menswording van Zijn Zoon openbaarde op een manier zoals Hij nooit eerder gekend was.

b) Vrede op aarde

De tweede uitwerking van de menswording van de Heer Jezus is vrede op aarde. Hoe kan het ook anders! Om het oordeel op aarde te brengen, had de Zoon van God geen Mens hoeven worden. Maar wat kan het feit, dat Hij als klein, hulpeloos kind in de kribbe lag anders betekenen dan dat God de wereld vrede wil aanbieden?

Toen de profeet Samuël naar Bethlehem kwam om David tot koning te zalven, betekende zijn komst vrede voor de inwoners van die stad (1 Sam. 16:5). Hoeveel te meer is de komst van de Zoon van God in de wereld een boodschap van vrede! God was in Christus en reikte de mensen de hand tot verzoening (2 Kor. 5:19). Zo zei Jezus tegen Nicodémus: “God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou oordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden” (Joh. 3:17). Daarom hebben mensen die Hem in geloof aannemen nu al vrede met God en kennen zij een vrije, gelukkige toegang tot Hem (Rom. 5:1:2).

De engelen houden zich bezig met de Persoon van de Vredebrenger en de gevolgen tot in het toekomstige Vrederijk. Dan zal Zijn volmaakte en rechtvaardige regering al het zichtbare kwaad van de aarde verwijderen. Er zal vrede zijn omdat Gods orde door Hem wordt gehandhaafd. Alles zal in harmonie zijn met de Vredevorst en in overeenstemming met Zijn hart.

Om dit doel te bereiken moest de verlossing worden volbracht en de macht van Satan worden vernietigd. Mensen moeten met God verzoend worden en de schepping moet weer in harmonie worden gebracht met haar Schepper. Maar dat is niet het onderwerp hier, maar de Persoon van de Heer Jezus. Alles was als het ware verborgen in dit Kind, dat in de kribbe lag. Door dit kleine Kind greep God in in de wereld waar de zonde heerste om Zijn plannen uit te voeren. In Hem, Die zo in de wereld was gekomen, is de vervulling van deze plannen verzekerd.

De verwerping van dit aanbod van vrede van God in de Heer Jezus betekent echter het oordeel voor allen die niet in Hem geloven. Want in Hem zijn de mensen verdeeld. De Heer Zelf wijst hierop in Lukas 12 vers 51: Zijn tegenwoordigheid veroorzaakt confrontatie en verdeeldheid onder de mensen. Maar dit was niet de bedoeling van God toen Hij Zijn Zoon zond, maar een gevolg van de verwerping van Jezus Christus door de massa der mensen. In plaats van “vrede op aarde” zien we vandaag bittere vijandigschap tegen de Heer Jezus en tegen hen die de boodschap van vrede aannemen – een feit dat iedereen die Hem volgt in meer of mindere mate intens ervaart.

Toch betekent de aanwezigheid van de Zoon van God als Kind in een kribbe temidden van zondaars vooral één ding: “vrede op aarde.”

c) In mensen van Zijn welbehagen1

Ten derde geven de engelen uitdrukking aan het welbehagen van God in de mensen. Reeds in Spreuken wordt erop gewezen dat Zijn blijdschap uitging naar de mensenkinderen (Spr. 8:31). Gods bijzondere belangstelling gaat niet uit naar de engelen, die machtige en dienende geesten, noch naar het oneindige heelal, dat de heerlijkheid van God verkondigt. Zijn welbehagen was met de mens vanaf het begin. Dat bleef zo ook na de zondeval, toen van ons mensen moest worden gezegd: “Er is niemand die God zoekt; allen zijn afgeweken; samen zijn zij nutteloos geworden” (Rom. 3:11,12).

Maar God gaf de mens niet op, maar bewees Zijn belangstelling en welbehagen in hem door de menswording van Zijn Zoon: Jezus – verwekt door de Heilige Geest – werd geboren uit een vrouw en in een kribbe gelegd. Daarmee zei God als het ware: De mensen betekenen zoveel voor Mij, dat Ik Mijn enige Zoon Mens laat worden en Hem als een klein Kind tot hen zend.

God had echter geen welbehagen in de zondige staat en de slechte daden van de mensen, maar wel zeer veel in henzelf. Want alzo lief heeft God de wereld – dat wil zeggen de mensen – gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft (Joh. 3:16).

Slot

Door de onuitsprekelijke gave van Zijn Zoon wendde God zich tot Zijn schepselen die ver van Hem verwijderd waren. Jezus Christus werd Mens en nam dus deel aan de menselijke natuur – met uitzondering van de zonde.

Op deze Goddelijke grote wijze heeft God Zijn verbazingwekkende genegenheid voor ons mensen en Zijn wonderbaarlijke belangstelling voor ons tot uitdrukking gebracht. Hij maakte duidelijk, dat Hij niet de engelen, maar de mensen wilde aannemen (Hebr. 2:16). Met hen zouden Zijn eeuwige plannen en doelen worden vervuld. In Zijn handelen met mensen moesten Zijn genade en Zijn wezen voor de hele schepping geopenbaard worden.

Wonderbaarlijke genade en aanbiddelijke wegen van God! Laten we nooit vergeten, dat de Heer Jezus in het middelpunt van alles staat. Hij is de Persoon die altijd en zonder voorbehoud de liefde en het welbehagen van God aantrok. Op dat moment lag Hij in een kribbe, maar spoedig zal God al Zijn vredesplannen voor de verlosten en voor de aarde door Jezus Christus tot Zijn eigen heerlijkheid uitvoeren. De grondslag hiervoor is het kruis van Golgotha, waar God door Zijn geliefde Zoon voor eens en voor altijd oneindig is verheerlijkt.

Dat de wonderbare Persoon van onze Heer en Heiland ook onze onverdeelde belangstelling moge opwekken!

NOOT:
1. Sommigen lezen ‘in mensen een welbehagen.’

 

© www.haltefest.ch

Jaargang: 2014 – Bladzijde 321; auteur: Urs Hänseler.

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW