19 jaar geleden

Het gebed (6)

“De opening van Uw woorden geeft licht”

Psalm 119 vers 130a

LES 6

Beste cursist(e),

Onze lichamelijke polsslag is alleen goed, wanneer de omstandigheden optimaal zijn, wanneer ons lichaam goed funcioneert. Zo is het ook met onze “geestelijke polsslag”. Dat betekent in dit verband: onze gemeenschap (ons innige contact en omgang) met de Heer moet goed zijn! Toch is dit niet altijd het geval. Daarom zijn er soms

VERHINDERINGEN VOOR GEBEDEN EN VERHORINGEN

 

Lees eerst eens Jesaja 59 vers 2 en 1 Johannes 3 vers 21 en 22.In deze teksten zien we enkele dingen, die de verhoring van gebeden in de weg kunnen staan.

Vraag 1. Lees ook Markus 11 vers 22 tot en met 26 en Jakobus 4 vers 3. En noem nog enkele dingen op die gebedsverhoring in de weg staan.

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Elke gelovige heeft het zelf wel eens ervaren dat satan probeert dingen op onze weg te brengen, zodat het bidden ons zwaar valt of verhinderd wordt. Er wordt wel eens gezegd: “Het lijkt wel of de duivel er mee speelt”. Dit gezegde kon wel eens meer waarheid bevatten, dan wij vermoeden.
Maar wat kunnen we daar nu tegen doen?

Ons hart rein bewaren. Geen verkeerde, zondige dingen toelaten in onze gedachten en in ons hart. En dingen waarvan wij weten dat ze niet tot eer van God zijn, weg doen. Luisteren naar en doen wat God zegt in Zijn Woord. Voor oud en jong geldt: Waarmee houdt een jongeman zijn pad zuiver? Als hij dat bewaart overeenkomstig Uw woord” (Psalm 119 vers 9).

GEBED IS ONMISBAAR

 

Satan probeerts steeds opnieuw de baas te spelen, ook over gelovigen. Maar wij moeten heel goed begrijpen, dat de satan door de Heer Jezus overwonnen is op het kruis van Golgotha. Deze overwinning is een van de machtigste wapens die de gelovige heeft tegen satan en zijn machten.
In Efeze 6 vers 10 tot en met 19 lezen we van de geestelijke wapenrusting. Deze heeft God aan de gelovigen gegeven, om satan te weerstaan.

Vraag 2. Wat wordt daar genoemd, waar de gelovige in moet volharden?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

HET BELANGRIJKSTE VAN HET GEBED

 

Dit zien we duidelijk in Lukas 11 vers 1 tot en met 13. Als de discipelen vragen: “Heere, leer ons bidden …”, dan zegt de Heer hen hoe ze dat moeten doen. Allereerst: de VADER aanspreken. Dat kan natuurlijk alleen maar iemand doen, die weet een kind van God te zijn (zie Johannes 1 vers 12).

Dan gaat het om: de heiligheid en de eer van Zijn Naam, door drie gebeden:

  • Uw Naam worde geheiligd;
  • Uw Koninkrijk kome;
  • Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de aarde.

Dus tot hier gaat het om de eer van God. Dan vraagt men om: lichamelijke dingen. Daarna volgen: de geestelijke belangen.
Nu wil dit niet zeggen dat de Heiland dit gebed als een soort standaardgebed heeft gegeven. We mogen het als een voorbeeld zien. Het leert ons bewust bidden, maar ook te bidden (en te danken!) in goede volgorde. De eer van God moet altijd voorop staan.

Vraag 3. Lees eens Filippi 4 vers 6. Wat hoort altijd samen te gaan met gebed en smeking?

……………………………………………………………………………………………………………………….

BIDDEN IN DE NAAM VAN JEZUS

 

Dit betekent dat we op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus tot God kunnen bidden. Met een gebed dat naar Zijn wil is. Met andere woorden: de Heer Jezus zou het Zelf precies net zo voor ons gebeden hebben. Dus in de gezindheid van de Heer Jezus.

Vraag 4. Welke gevolgen ervaren wij, wanneer we zo bidden? (Johannes 16 vers 23 en 24).

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vraag 5. Welke gebeden worden verhoord, volgens Hebreeën 11 vers 6, 1 Johannes 5 vers 14 en 15?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

ONVERHOORDE GEBEDEN

 

Dat kunnen er heel veel zijn in ons leven. Soms geeft men de moed op en zegt: “Ik bid niet langer, het helpt toch niet”.

Het gebed van Mozes om het beloofde land in te mogen gaan, werd niet verhoord (Deuteronomium 3 vers 23 tot en met 27). En het gebed van Elia, toen hij het niet meer zag zitten, in 1 Koningen 19 vers 3 tot en met 8 werd ook niet verhoord. Zo zijn er meer voorbeelden uit de Bijbel, maar wellicht ook uit ons eigen leven, op te noemen. Toch komt men later soms tot de conclusie, dat God het beter wist dan wijzelf en dat wij Hem dan kunnen danken, omdat bepaalde gebeden niet verhoord zijn.

In 2 Korinthe 12 vers 7 tot en met 10 lezen we van Paulus, die een doorn in het vlees had. Wat dat precies was, staat er niet bij, maar we weten wel dat het een grote moeilijkheid voor hem was. Driemaal had hij gebeden of de Heer het van hem weg wilde nemen, hetgeen niet gebeurde.

Vraag 6. Waarom verhoorde de Heer hem niet?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vraag 7. Wat was voor hem een grote troost?

……………………………………………………………………………………………………………………….

EEN BIDDEND GEZINSLEVEN

 

Een mooi voorbeeld hiervan, vinden we in Genesis 25 vers 19 tot en met 26. lzak en Rebekka waren kinderloos. Samen baden ze hiervoor.

Vraag 8. God verhoorde hun gebed. Na hoeveel jaar werd er een tweeling geboren? Na ……………… jaar. Dit blijkt uit de verzen ……………. en ………………. van Genesis 25.

Als een huwelijk goed is, dan kunnen man en vrouw vrijmoedig tot God bidden. En worden de gebeden niet verhinderd. Lees dit maar na in 1 Petrus 3 vers 7.

Ook is het een geweldig voorrecht dat ouders en kinderen samen tot de Heer kunnen bidden en Hem danken. In elk geval bij het eten. Maar hopelijk wordt hier ook tijd voor gevonden op een ander tijdstip van de dag (of week). Zulk een gezamelijk gebed is tot zegen voor het gezin.

GEBED OM VERGEVING

 

“Want ieder, die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig (behouden) worden”. Dit staat in Romeinen 10 vers 13.

Dat is een heerlijke belofte van God aan elke zondaar of zondares. Dit gebed wordt bij voorbaat al verhoord. Als een zondig mens echt met berouw tot God bidt en vraagt om vergeving en de Heer Jezus aanneemt als zijn Heiland, dan IS ER VERGEVING. Nog nooit heeft God iemand afgewezen, die zo tot Hem kwam!

Hiervan vinden we ook voorbeelden in de Bijbel.

Vraag 9. Probeer eens een of meer voorbeelden op te noemen.

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

In de eerste les is het onderwerp bekering al behandeld. Toch willen we er nog aan toe voegen: Bekeren is niet “proberen”, maar “vertrouwen op God”, op Christus en Zijn volbrachte werk op het kruis.

Tot slot van deze les lezen we nog Psalm 146. Misschien staat in uw Bijbel boven deze Psalm ook: “DE HEERE IS GETROUW”.

Vraag 10. Schrijf een tekst of regel uit deze Psalm op, die een geweldige bemoediging is als wij tot God bidden.

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Dit is alweer de laatste les van deze cursus. Een hartelijke groet en tot de volgende Bijbelcursus.

P.S. Een goede afsluiting van deze cursus: Als u belangstelt in het boekje “Onverhoorde gebeden” – en die niet eerder hebt ontvangen – kunt u dat doorgeven en krijgt u het boekje (indien nog voorradig) t.z.t. toegezonden.

 

* * * * * * *

Wil jij ook meedoen? Vul de bon onderaan les 1 (over ‘bekering en wedergeboorte’) in en mail dan de antwoorden van de lessen (maximaal 1 les per 14 dagen) naar het volgende email-adres: frissewateren@ctmax.nl

Wilt je wel duidelijk en volledig aangeven waar je de antwoorden vandaan hebt!

Heb je vragen: Stel ze gerust. Ik wil graag je vragen proberen te beantwoorden vanuit de Bijbel, het Woord van God.

* * * * * * *

D.V. (= als God wil) tot de volgende Bijbelcursus. Er zijn er nog meer dus …

 

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW