11 jaar geleden

Het christelijk gezin (7)

Dating

en

verloving

Vervolg hoofdstuk 3

ZIJN WE ER KLAAR VOOR?

We kunnen om de onvolwassenheid van de tien-of twaalf-jarigen glimlachen of onze wenkbrauwen fronsen. Maar van veel groter belang is de achttien- of twintigjarigen, waarvan de mentaliteit nog steeds op het niveau van de tienjarigen is. Dit wordt niet gezegd vanwege gebrek aan respect voor oudere jongeren. Het is gewoon omdat die leeftijd op zichzelf niet voldoende is voor de voorbereiding voor dating. Alleen maar omdat een persoon “oud genoeg” is,  betekent dat niet dat hij ervoor klaar is.

Om praktisch te zijn, zullen we zes vereisten voor dating  overwegen en elk van hen kort bespreken:

1) Een groeiende relatie met Christus;

2) morele reinheid;

3) onderwerping aan gezag;

4) een Bijbels begrip van liefde;

5) Bijbelse waarden, en

6) een gevoel van verantwoordelijkheid.

Jonge mensen die nadenken over dating zouden deze lijst moeten overwegen. Ouders die hun jongeren begeleiden, zouden deze lijst moeten overwegen. Uiteraard zijn deze dingen niet zo meetbaar als iemands leeftijd of lengte of gewicht. Ze vereisen onderscheidingsvermogen. Maar diegenen die geïnteresseerd zijn in de goddelijke verkering, zal ze serieus willen overwegen.

1) Een groeiende relatie met Christus

De jongere die zijn leven niet heeft overgegeven aan Jezus Christus zal niet ingaan op het meest fundamentele vraagstuk in het leven en heeft dus niet de basis voor het omgaan met de belangrijke kwestie van het hebben van een relatie. Hetzelfde geldt voor iemand die geestelijk teruggevallen is. Een relatie hebben is een proces van beslissingen; de beslissingen tijdens de relatie vragen wijsheid. En om de zaak wat ronduit te zeggen, zij die zich nog tegen God verzetten zijn dwazen van het meest fundamentele niveau van begrip. “De vreze des HEEREN is het beginsel van de kennis, dwazen verachten wijsheid en vermaning …  Het beginsel der wijsheid is de vreze des HEEREN, en de kennis van de heiligen is inzicht” (Spreuken 1:7; 9:10).

In dit licht lijkt het ook het meest verstandig om niet onmiddellijk na een geestelijke geboorte of vernieuwing te daten. Degenen die zich pas aan God hebben overgegeven, hebben normaliter tijd nodig om hun geestelijk verstand en betrokkenheid te verdiepen voordat ze in staat zijn om alles wat op dating betrekking heeft, adequaat te overwegen. Een slecht getimede dating-relatie heeft het potentieel van een zijspoor voor jonge christenen, dat hen van de geestelijke ontwikkeling houdt die zij specifiek nodig hebben voor dingen als dating.

2) Morele reinheid

“Wie zal een deugdelijke vrouw vinden? Haar waarde gaat die van robijnen ver te boven. Op haar vertrouwt het hart van haar echtgenoot, en bezit zal hem niet ontbreken” (Spreuken 31:10,11). Een van de diepste vreugden van het huwelijk is de wetenschap dat de onderlinge intimiteit (niet alleen fysiek, maar eveneens in gedachten en emoties) exclusief is. Dat betekent, dat het niet vermengd is met enige andere menselijke loyaliteit – de liefde is zuiver. Deze zuiverheid in het huwelijk is erg afhankelijk van de zuiverheid komende uit het huwelijk. De jongere die zijn geest voedt met immorele fantasieën, onkuise verhalen of foto’s, of die geniet van immorele praktijken is niet voorbereid op de trouw die vereist is in dating en huwelijk.

Zeker,  alle jongeren komen in de verleiding van immoraliteit. In onze cultuur, we komen er elke keer mee in aanraking. Gelukkig zijn er mensen die de verleiding weerstaan​​, maar helaas, aan de andere kant zijn er mensen die gewillig hun lusten volgen, althans voor zover ze durven. Het punt hier is dat degenen die hun lusten volgen,  niet klaar zijn voor dating.

Hoe zit het met die jonge mensen die vroeg verstrikt zijn, niet alleen in hun fantasieën, maar in de praktijk of in relaties? Komen zij in aanmerking voor dating en het huwelijk? We kunnen hier niet alle richtlijnen voor het omgaan met dergelijke situaties in ogenschouw nemen.

In het voorbijgaan moeten we echter opmerken, dat de rol van de ouders van groot belang is in het omgaan met deze problemen. Wat wij erkennen is dat vroegere immoraliteit invloed heeft op iemands paraatheid voor dating. Het stempel van immoraliteit zelf sluit het daten echter niet uit, mits het individu  werkelijk een bekering meegemaakt heeft en gereinigd is. Deze reiniging bestaat uit een zeker ervaren van vergeving, maar moet ook de vernieuwing van een standvastige geest en een rein hart omvatten. De ervaring van Psalm 51 is een must voor diegenen die op zoek zijn naar morele zuiverheid na immoraliteit. “Was mij van schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde … Schep mij een rein hart, O God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest … een gebroken en verslagen hart, zult U, O God, niet verachten” (Psalm 51:4,12,19b). Vergeving kan er onmiddellijk zijn, maar een rein hart en karakter kan alleen komen door voortdurende gemeenschap met God, voortdurende overdenking van Zijn Woord, en voortdurend een gezonde, geestelijk voeding.

De vraag rijst vaak op over de kwestie of en wanneer immoraliteit uit het verleden door een dating-echtpaar moet worden besproken. De meeste praktijk van het daten laat hier iets van een dilemma zien, want de eerste date wordt meestal gekenmerkt door het verkrijgen van een nadere kennismaking, zodat het bespreken van iets als persoonlijke immoraliteit uit het verleden volledig misplaatst zou zijn, maar om zo iets ernstig naar voren te brengen nadat de relatie zich enige tijd ontwikkeld heeft, kan – op zijn zachtst gezegd – eveneens verwoestend zijn. Een praktisch voorstel voor het omgaan met dit probleem wordt in de sectie over dating-procedures aangeboden.

Nogmaals, het punt hier is dat morele reinheid een voorwaarde is voor dating. Het is een voorwaarde die nooit mag worden aangetast.

3. Onderwerping aan gezag

In de eerste twee hoofdstukken hebben we op het belang gewezen van goede gezagsverhoudingen. Aangezien dating veel meer een besluitvormingsproces is, en aangezien ouders de belangrijkste door God ingestelde kanalen van raad zijn, volgt daaruit, dat die jongeren die verstandige beslissingen wensen te nemen in verkering een goede, open relatie met hun ouders moeten hebben. De gehoorzame zoon of dochter is in een plaats van veiligheid, en omgekeerd, de ongehoorzame opstandige zoon of dochter is in een  gevaarlijke positie.

Om nog specifieker te zijn, zowel de Schrift en het leven zelf bevestigen dat opstandelingen doorgaans ongeremd zijn in vleselijke lusten. De opstandige zoon of dochter is bijzonder kwetsbaar voor immorele verleidingen, en is dus gewoon niet klaar voor dating. Helaas staan sommige van de meeste opstandigen ook het meest te popelen om te daten.

Naast de morele gevaren van rebellie is het gevaar van het toestaan ​​van rebellie de basis voor beslissingen in het daten. Jongeren die in reactie op hun ouders leven, zonder zich te realiseren wat ze doen, zullen vaak die reactie ook laten meespelen in de selectie van een dating partner. Zoals met kleding, auto’s, kapsel, muziek, en alle controverses uit het verleden, wordt de dating-rebel aangetrokken door een partner die hem tegen zijn ouders opzet. Dit is natuurlijk onbewust. De rebel denkt dat hij doet wat hij echt wil. Het spreekt bijna vanzelf dat wrok in de richting van derden een slechte basis legt onder het bouwen van een levenslange relatie. Maar toch zullen twee ongehoorzame jongeren onvermijdelijk meer aangetrokken worden door hun gemeenschappelijke klachten en negatieve dingen dan door hun gemeenschappelijke doelen of verplichtingen. En zij zullen onvermijdelijk dwaze beslissingen nemen die van invloed zijn niet alleen voor hen, maar ook voor degenen die hen volgen.

Nogmaals, dating is een besluitvormingsproces. De enige veilige manier om het aan te gaan is om te leven in onderwerping aan de door God gegeven gezagspatronen.

4. Een Bijbelse concept van de liefde

Dagelijks worden we geconfronteerd met verwrongen concepten van liefde. De songs, literatuur en advertenties van onze dagen, zelfs vele “christelijke” songs en geschriften, beschrijven liefde vooral op een sensueel niveau. Er is zeker de gevoelskant van de man-vrouw relatie. Maar dat wordt zo benadrukt vandaag dat “liefde” is veranderd in een gevoel-zoekende zelfgerichtheid. Helaas, wat de meest aanhankelijke jonge koppels lief hebben is niet elkaar, maar zichzelf. ….

We hoeven alleen maar te kijken naar het Bijbelse verslag over Simson om de werking van verliefdheid en de ongelukkige resultaten ervan te zien. Er was de opwinding van flirten, gevolgd door het vuurwerk van een buitensporig of opzichtig vertoon van genegenheid. Dan waren er de onvermijdelijke ruzies en problemen en plotseling bevond Simson zich als een blinde, overwonnen slaaf in een gevangenis van de Filistijnen. Bij het lezen van dit verslag, moeten we vaststellen dat Simson blind en zwak en dienstbaar gemaakt was lang voordat hij naar de Filistijnse gevangenis ging. Deze zelfde symptomen volgen iedereen die vandaag de dag verrukt is over benevelde concepten van liefde.

Bijbels gezien wordt liefde geassocieerd met opofferende toewijding. Het wordt aangetoond in de bereidheid, om je tijd, talenten en middelen  te geven om voor het welzijn te zorgen, en ondersteuning aan een ander te geven. Zo’n toewijding voor het welzijn gedurende het leven van een andere persoon vereist verstandig en serieus nadenken, en wijs, ernstig nadenken is iets waarvoor de gevoelszoekers gewoon te opgewonden zijn om daaraan deel te nemen. De toewijding van echte liefde vereist ook onbaatzuchtigheid. Het roept op tot het geven, onafhankelijk van hoge of lage gevoelens. Geen emotionele toestand kan eindeloos worden bewaard, met inbegrip van de emotionele sensatie van liefde. Dating-paren die liefde gelijkstellen aan super-geladen gevoelens, hebben helaas de neiging om de buitenkant te zoeken van hun misvattingen, bevestigd door hun dating-praktijken, in plaats van ze te corrigeren. Het huwelijk verandert in een enorme emotionele afknapper. Liefde-concepten moeten daarom in orde zijn VOORDAT de dating begint.

Als we liefde goed begrijpen, zullen we het niet zien als iets waar we hulpeloos “in falen”. Het is per slot van rekening ook niet iets om overhaast in te worden meegesleept, als “de ware” langskomt. Terwijl de liefde tussen een man en vrouw zijn sterke gevoelens heeft, moeten we weten dat die gevoelens komen en gaan. Een blijvende liefde zal zich niet primair uiten door gevoelens, maar door toewijding beide in opoffering en onbaatzuchtigheid.

5. Bijbelse waarden

In de kindertijd leven we met het oog op het onmiddellijke. In de volwassenheid leren we te leven met het oog op de toekomst. In Christus wordt ons geleerd om te leven met het oog op de eeuwigheid. Veel zou kunnen worden gezegd over deze drie opvattingen van het leven en hoe zij waarden beïnvloeden. De moderne cultuur heeft het stelsel van waarden in de richting van het onmiddellijke verschoven, ongeacht de toekomst. In veel opzichten is het een kinderachtig uitzicht. Veel oudere mensen waarschuwen tegen de onmiddellijke behoeften van de jongere generatie. Veel wijsheid ligt in de opvatting die rekent met de toekomst. Maar het heeft ook een val. Hard werken en spaarzaamheid kan vandaag een rijkdom produceren die gemakkelijk overgaat in een wereldse gezindheid. Jezus zei dat we geen schatten op aarde moeten verzamelen, maar ons leven, inclusief onze materiële activa in het Koninkrijk der hemelen moeten investeren.

Huizen worden gereguleerd door waarden. Leefpatronen, waaronder werkpatronen, speelpatronen, koopgedrag, het geven van patronen, en zelfs slaap- en eetpatronen, zijn grotendeels gebaseerd op onze waarden. Omdat dating uiteindelijk betekent het nemen van stappen in de richting van de oprichting van een huis, is het begrijpen van ons waardesysteem voorwaarde voor dating. Leef ik voor nu? Leef ik voor de toekomst? Leef ik voor de eeuwigheid?

Er moet worden erkend dat wanneer onze waarden zijn gebaseerd op de eeuwigheid, we niet voorbij zullen gaan aan ofwel het heden of de toekomst. Maar eeuwige waarden helpen ons zowel de huidige behoeften en toekomstige plannen in perspectief te houden. Sterker nog, we plannen de toekomst en werken in het heden met het oog daarop God te ontmoeten en het geven van een getrouw getuigenis van alles wat Hij ons heeft toevertrouwd.

6. Een gevoel van verantwoordelijkheid

Het huwelijk geeft mensen altijd problemen die opgelost moeten worden. Fundamenteel voor het werken aan deze problemen en het voldoen aan die behoeften is een gevoel van verantwoordelijkheid. Ouderlijke opleiding is hiervoor de basis. Die ouders die hun kinderen geven wat ze willen, die hun kinderen geen klusjes toewijzen of hen leren om te werken, die over het algemeen de rommel van hun kinderen opruimen en argumenteren ten gunste van de wrok en het wangedrag van hun kinderen – zulke ouders beschadigen bij hun kinderen het gevoel voor persoonlijke verantwoordelijkheid, een leefconcept dat de basis is voor het voortbestaan ​​van hun kinderen en welzijn.

Jonge mensen die dating overwegen, moeten weten dat het werken en sparen voorafgaan aan kopen, dat werken voorafgaat aan ontspanning, dat fouten vragen om herstel, dat problemen oplossingen vereisen, en dat privileges vragen om betrouwbaarheid. Veel gezinnen gaan vandaag ten gronde door echtgenoten en echtgenotes die een patroon ontwikkeld hebben voor het omzeilen van zowel hun persoonlijke als hun gezamenlijke verantwoordelijkheden.

HOE GAAN WE HIERMEE OM?

In de volgende alinea’s willen we de principes overwegen die jonge mannen en vrouwen zouden moeten begeleiden in het zoeken naar een levenspartner en dan kijken naar praktische aanwijzingen voor de uitvoering van deze principes in de dating/verkering procedure.

1. Bij de dating moeten de ouders vanaf het begin betrokken zijn. Dit principe is onontkoombaar in de Schrift in het omgaan met het huwelijk. (Bijvoorbeeld Genesis 24:2-4: “Toen zei Abraham tegen zijn dienaar, de oudste van zijn huis, die alles wat hij had, beheerde: … dat u voor mijn zoon geen vrouw zult nemen uit de dochters van de Kanaänieten te midden van wie ik woon, … maar dat u naar mijn vaderland en mijn familiekring gaat om voor mijn zoon Izak een vrouw te nemen”). Dat wil niet zeggen dat de ouders alles moeten regelen voor het huwelijk zoals in de oosterse gewoonte, maar het is om taan te geven dat de algemene minachting voor de ouders in de westerse cultuur (en zelfs in de Mennonietische gewoonte) de oorzaak is van veel echtelijke problemen.

Ouders zouden de bron van voortdurende raad moeten zijn zowel voor als tijdens het datings-proces. De redenen hiervoor zijn talrijk. Ouders kennen hun jongeren en hun behoeften meestal beter dan jonge mensen zich realiseren. Ouders kunnen zorgen voor een veel objectievere kijk op een relatie en de eventuele mogelijkheden voor vreugde of problemen, dan de direct betrokken zoon of dochter. Ze hebben het vermogen om een stap terug te doen​​, als het ware, en meer te zien dan twee dwingende ogen van de potentiële partner. Ouders hebben ook de ervaring van hun eigen relatie evenals jaren van observeren van andere relaties.

Ouders hebben natuurlijk nodig om hun eigen hart en motieven te overwegen in de raad die ze geven. Ze mogen in hun raad niet worden beheerst door bijbedoelingen, zoals materialisme, de status, onzekerheid, of egoïsme.

Christelijke ouders zouden hun jongeren moeten adviseren met het oog op oprichting van solide gezinnen, het bevorderen van het koninkrijk van God en het behoud van een erfgoed van godsvrucht.

Praktische voorstellen

Een jonge man die verkering zoekt met een bepaalde jonge vrouw, zou eerst naar zijn ouders moeten gaan om de zaak bespreken. Spreek niet alleen over het meisje, maar ook over veel dingen als persoonlijke bereidheid, toekomstplannen en een mogelijke procedure in de richting van die plannen. Bid samen over de beslissing. Waar ouders bezwaar maken, wees dan open tegenover hen om het te bespreken in plaats van hen te negeren. Je zou bezwaren kunnen kwalificeren als sterk of juist mild. Ernstige bezwaren zouden moeten worden beschouwd om die richting niet verder op te gaan, althans voorlopig niet. Milde bezwaren kunnen worden doorgesproken gewoon door gesprek of verduidelijking.

Waar ouders het erover eens zijn verder te gaan, is de jonge man klaar om de goedkeuring van het meisje te zoeken. Sommigen geven de voorkeur op dit punt om met het meisje persoonlijk een specifieke datum af te spreken, en als ze daartoe bereid is dit ook te gebruiken als springplank om de toestemming van haar ouders te vragen. Anderen geven de voorkeur om eerst met de ouders van het meisje te praten, om de toestemming veilig te stellen om het meisje te vragen.

In elk geval moet het doel van een eerder gesprek met de ouders van het meisje verder gaan dan gewoon vragen om toestemming voor een relatie. De jongeman zou de ouders moeten betuigen dat het zijn verlangen is om God te volgen, hen laten weten dat het zijn verlangen is om hen te eren, en zelf open moeten staan om te luisteren, om het even welke hun zorgen of richtlijnen ook zijn, die zij zouden hebben voor hun dochter en zijn relatie met haar. Het is ook een gelegenheid om steun in gebed te vragen en een openstaan te betuigen voor hun toekomstige raad.

De grondslag voor dit opbouwen van een relatie kan nauwelijks worden overschat. Ouders die weten dat hun jongeren hen willen eren zijn over het algemeen bereid zijn om vertrouwen te tonen.

Veel angsten en misverstanden kunnen worden voorkomen door openheid met de ouders vanaf het begin. Aan de andere kant, waar de ouders over het algemeen niet op de hoogte zijn, is een van de meest voorkomende frustraties in dating spanningen met ouders.

Een jonge vrouw die voor een ​​date gevraagd is, zou  moeten vragen om dit met haar ouders te bespreken, of moet suggereren dat de jonge man dit met haar ouders bespreekt (of in ieder geval haar vader). Dit kan sympathiek en zelfs met warmte gedaan worden als het meisje open staat voor de relatie. Zij zou bijvoorbeeld kunnen antwoorden met een glimlach: “Nou, ik sta er open voor om het te overwegen. Zou jij bereid zijn om dit eerst met mijn vader te bespreken om te zien welke gevoelens hij heeft over mijn dating met jou?” Als zij minder enthousiast is, zou ze hem nog steeds naar haar vader kunnen verwijzen en ondertussen over haar gedachten en gevoelens met haar vader kunnen spreken. Als zij antwoordt met een duidelijk nee, kan een vader dit waarschijnlijk met meer tact overbrengen dan zijn dochter.

De hierboven voorgestelde procedures kunnen in bepaalde gevallen problemen geven. We leven in in zeer mobiele samenleving. Een jongen kan een meisje duizend mijl van haar huis verwijderd ontmoeten. Hoe kan hij praten met haar ouders wanneer hij een date wil in dat bijzondere weekend? Of een jongen kan een meisje vragen voor een date in een opwelling van een moment en is er geen tijd voor hem om haar vader te vragen.

Kalm aan. Als een jongen een meisje wil, duizend mijl van huis, kan hij misschien zorgen voor een telefoongesprek, een brief, of zelfs een bezoek aan haar omgeving. Waarom zou daten moeten worden beslist in een opwelling van het moment? Een meisje dat met dit probleem geconfronteerd wordt, zou u groepsactiviteit kunnen voorstellen voor die avond in plaats van een date. Als hij haar wil, kan hij haar raad opvolgen om een gesprek met haar vader te regelen. Als hij alleen maar een afspraak  wil, kan hij het met iemand anders hebben.

***

 

MOMENTOPNAME UIT HET LEVEN

 

Sam bad enkele maanden lang over een relatie met Krista, voordat hij daadwerkelijk maatregelen nam om de dating te beginnen. Toen hij voelde dat hij de zaak voor de Heer voldoende had overwogen, sprak hij zijn ouders erover aan.

Ze waren blij – Krista was een oprecht christen, en zij gaven hem hun zegen om met daten te beginnen als zij daartoe bereid was.

Sam regelde vervolgens een privé-gesprek met Krista’s vader. Hij deed zijn verzoek en had een goed en open gesprek, en ondervond dat haar vader zeer ingenomen was met de relatie. Ze baden samen.

Sam benaderde vervolgens Krista en vond ook haar bereid om een ​​relatie te beginnen. Gedurende hun verkering bleef Sam zijn ouders en die van haar om raad vragen, en uiteindelijk waren Sam en Krista getrouwd.

Tijdens de eerste jaren van hun huwelijk, moesten zij de plotselinge dood van hun tweede kind meemaken en de onverwachte dood van Krista’s vader en broer. De sterke relaties die zij hadden gebouwd met hun uitgebreide familie hielp hen niet alleen in het omgaan met het verdriet, maar ook in het regelen van de details voor de begrafenissen en bij het aanpakken van de aanpassingen die volgden met zo’n wijsheid, dat het een diepgaand effect op hun gemeenschap had.

NOTEN VERTALER HOOFDSTUK

* VOOR ALLE DUIDELIJKHEID! Deze publicaties over het christelijk gezin zijn bedoeld om ons als christenen aan het nadenken te zetten. Het wil echter niet zeggen dat Frisse Wateren in alles dezelfde gedachten heeft. Dit is uiteraard de verantwoordelijkheid van de schrijver. De hoofdlijnen echter zijn naar mijn overtuiging uitermate in overeenstemming met wat we in Gods Woord vinden. Als onze gezinnen de gedachten in deze artikelen verwoord zouden praktiseren, zouden veel problemen niet bestaan en andere opgelost worden. Ook veel falen van ouders wordt door het lezen van deze serie artikelen aangetoond en kan aanzetten tot erkenning en tot belijdenis van schuld voor God en – indien dat van toepassing is – voor de kinderen. Dat geldt natuurlijk evenzo van de kinderen ten opzichte van de ouders.

John Coblentz

© Copyright 1992, Christian Light Publications

Vertaling: © Frisse Wateren – rm

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW