3 jaar geleden

Het antwoord van de Christen op de chaos in onze cultuur

Leestijd: 9 minuten

Rellen in de straten, branden in steden, een wereldwijde pandemie, actief racisme, een stijgend aantal moorden in het hele land … het zijn vreemde en moeilijke tijden! Wat is de oorzaak en wat is het antwoord voor dergelijke politieke en sociale onrust in onze huidige maatschappij? Hoe moeten de volgelingen van Jezus Christus reageren? Er zijn zoveel stemmen en meningen die onze aandacht opeisen. Politieke stemmen en stemmen van Black Lives Matter1 stellen oplossingen voor, terwijl stemmen van de ‘cancel-cultuur’2 anderen het zwijgen proberen op te leggen; en er zijn er nog zoveel meer. Naar wie moeten we luisteren?

Terwijl ik over deze vragen nadenk en naar de Heer kijk voor een bijbels antwoord, is mijn gebed dat de Geest van God zal werken onder het volk van God. Wij moeten het zout der aarde zijn en het licht van de wereld. Wij moeten een stad op een heuvel zijn die gemakkelijk gezien wordt. Onze aanwezigheid in deze wereld zou een verschil moeten maken! Maar in veel gevallen heeft de kerk partij gekozen in plaats van voor Christus uit te komen.

De Schrift herinnert ons echter aan onze identiteit. Iedere gelovige is inbegrepen in deze woorden:

“U echter bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilige natie, een volk tot een eigendom, opdat u de deugden verkondigt van Hem die u uit [de] duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht, u die vroeger geen volk was, maar nu Gods volk bent, die aan geen barmhartigheid deel had, maar nu barmhartigheid hebt verkregen. Geliefden, ik vermaan u, dat [u] zich als bijwoners en vreemdelingen onthoudt van de vleselijke begeerten die strijd voeren tegen uw ziel, terwijl u een goede wandel hebt onder de volken, opdat zij in wat zij kwaad van u spreken als van boosdoeners, op grond van uw goede werken die zij opmerken, God verheerlijken in [de] dag van [de] bezoeking” (1 Petr. 2:9-12).

Paulus’ wensen voor de mensen in de cultuur van Filippi was vergelijkbaar:
“… opdat u onberispelijk en rein bent, onbesproken kinderen van God temidden van een krom en verdraaid geslacht, waaronder u schijnt als lichten3 in [de] wereld …” (Fil. 2:15)

Ongeacht de cultuur of de periode in de geschiedenis, christenen hebben altijd te maken gehad met onrust en moeilijkheden. Het is een herinnering aan het feit, dat deze wereld niet ons thuis is. Wij zijn slechts op doorreis, wachtend op de terugkeer van de Heer om ons mee te nemen naar het huis van Zijn Vader (Joh. 14:1-3). Maar “op doorreis” betekent niet, dat we onbewogen blijven door de omstandigheden om ons heen. De vraag voor ieder van ons is deze: Hoe moeten wij reageren op de chaos in onze huidige cultuur? Hoewel we niet van de wereld zijn, zijn we er wel degelijk in. Wat er om ons heen gebeurt, heeft invloed op ons! Toch moeten we ons afvragen: Heeft het een grotere invloed op ons dan wij op de wereld? Voor antwoorden op deze vragen moeten we ons wenden tot het Woord van God.

De conflicten in de chaos

Wat is de hoofdoorzaak van de chaos in onze cultuur? Er zijn verschillende mogelijkheden geopperd. Eén van de ideeën die we vandaag de dag in onze cultuur horen is, dat wij verantwoordelijk zijn voor de zonden uit het verleden. Wat is Gods mening over deze verklaring? Ezechiël 18 vers 20 behandelt dit concept: “De mens die zondigt, díe zal sterven. De zoon zal de ongerechtigheid van de vader niet dragen, en de vader zal de ongerechtigheid van de zoon niet dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal op hemzelf zijn, en de goddeloosheid van de goddeloze zal op hemzelf zijn.”

Maar hoewel wij niet persoonlijk verantwoordelijk zijn voor de zonden uit het verleden, leert het Woord van God duidelijk, dat de gevolgen van de zonde van de ene generatie op de andere worden doorgegeven:
“… want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten” (Deut. 5:9).

Dit zijn werkelijke gevolgen, en zij moeten worden behandeld in het licht van de Schrift. Wij moeten de zonden van het heden actief en duidelijk beoordelen. Twee zonden in het bijzonder komen in dit verband in gedachten: de zonde van ‘partijdigheid’ en de zonde van ‘vooroordeel.’ Partijdigheid is de zonde om iemand gunstig te behandelen op grond van externe factoren, terwijl vooroordeel de zonde is om iemand negatief te behandelen op grond van externe factoren.

Dit zijn ernstige zonden. God is niet partijdig of bevooroordeeld. “Hij laat Zijn zon opgaan over bozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen” (Matth. 5:45). Hij is een goedgunstige en rechtvaardige God voor allen. U en ik moeten daarom de zonde beoordelen op het gebied van onze partijdigheid en ons vooroordeel.

Als volgelingen van een God die geen partijdigheid of vooroordeel toont, moeten wij vooroordelen van welke aard dan ook veroordelen!  De realiteit is, dat onrecht uit het verleden huidige gevolgen heeft voor gezinssituaties en ook in stand wordt gehouden door huidige vooroordelen, zelfs binnen de gemeente. We moeten niet toestaan, dat de vijand het volk van God verdeelt. Jakobus spreekt dergelijke partijdigheid tegen, die tweedracht zaait in het lichaam van Christus.

Onze cultuur is vervuld met woede en geweld. Toen ik onlangs naar het nieuws keek, zag ik de woede en haat op de gezichten van degenen die beweerden deel uit te maken van de “cancel-cultuur,” toen ze standbeelden aan het afbreken waren. We zien deze woede ook bij zovelen die deel uitmaken van de rellen.  Als volgelingen van Christus zou in onze harten geen plaats mogen zijn voor woede en geweld. Er is wel eens gezegd: “Bijbelse vergeving is de lijm die relaties bij elkaar houdt!”

Een ander gebied dat grote conflicten veroorzaakt in de chaos van onze cultuur is hoe wij omgaan met de regerende autoriteiten. Als volgelingen van Jezus Christus moeten wij in de eerste plaats het Woord van God gehoorzamen. Romeinen 13 vers 1-6 is duidelijk over deze kwestie:
“Elke ziel zij aan [de] over haar gestelde overheden onderdanig; want er is geen overheid dan door God, en die er zijn, zijn door God ingesteld. Wie zich dus tegen de overheid verzet, weerstaat de instelling van God; en zij die weerstaan, zullen oordeel voor zichzelf ontvangen. Want de overheidspersonen zijn niet voor het goede, maar voor het kwade werk te vrezen. Wilt u nu de overheid niet vrezen, doe het goede, en u zult lof van haar hebben, want zij is Gods dienares, u ten goede. Maar als u het kwade doet, vrees dan; want zij draagt het zwaard niet tevergeefs; want zij is Gods dienares, een wreekster tot straf voor hem die het kwade bedrijft. Daarom is het nodig onderdanig te zijn, niet alleen om de straf, maar ook om het geweten. Want daarom betaalt u ook belasting; immers, zij zijn dienaars van God, juist daarin voortdurend werkzaam. Geeft aan allen wat hun toekomt: belasting aan wie belasting; tol aan wie tol; vrees aan wie vrees; eer aan wie eer [toekomt].”

Paulus voegt nog meer toe aan dit onderwerp in 1 Timotheüs 2 vers 1-3:
“Ik vermaan dan allereerst dat smekingen, gebeden, voorbiddingen en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij een rustig en stil leven mogen leiden in alle godsvrucht en eerbaarheid. Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland … .”

Deze tekstgedeelten omvatten iedereen met gezag, van onze president (wie er ook in functie is), tot onze senatoren en vertegenwoordigers, tot onze bestuurders, burgemeesters, politieagenten en elke andere ambtenaar. Wij moeten hen respecteren, niet omdat zij altijd goed doen, maar vanwege de positie die zij bekleden. Petrus herinnert ons eraan, dat het omwille van de Heer is:
“Weest aan elke menselijke instelling onderdanig om ’s Heren wil; hetzij aan een koning als hoogste, hetzij aan stadhouders als door hem gezonden tot bestraffing van boosdoeners, maar tot lof van hen die goeddoen” (1 Petr. 2:13-14).

Wat moet er gedaan worden als politieke leiders of regeringsfunctionarissen immoreel of ondoeltreffend lijken? Sommigen geloven dat de manier om dingen te veranderen is de ene partij weg te stemmen en de andere in. Anderen geloven, dat de manier om dingen te veranderen is te protesteren en door rellen, standbeelden neer te halen en gebouwen in brand te steken.

Er zijn zeker gegronde redenen tot bezorgdheid over verschillende politieke standpunten en acties. Maar het antwoord voor echte permanente verandering is niet te vinden in de regering of in andere antwoorden. Geen enkele politieke partij zal de verlosser zijn die ons uit de chaos verlost. Het antwoord op onze onrust is te vinden in het evangelie van Jezus Christus. Hem kennen als onze Heer en Verlosser, en een echte relatie met Hem beleven voor de wereld waarin we leven, zal ons in staat stellen onze omstandigheden met morele standvastigheid en kalmte tegemoet te treden.

Alle onrust en chaos in deze wereld zou voor christenen geen verrassing moeten zijn. Tweede Timotheüs 3 vers 1-4 informeert ons over het volgende:
“Maar weet dit, dat in [de] laatste dagen zware tijden zullen zijn; want de mensen zullen zijn zelfzuchtig, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedigen, lasteraars, [de] ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, onverzoenlijk, kwaadsprekend, onbeheerst, ruw, zonder liefde tot het goede, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers van genot dan liefhebbers van God.”

Het woord ‘zware’ betekent woest, en “woeste tijden” is een vrij goede beschrijving van wat wij op vele plaatsen vlak voor onze ogen zien gebeuren.

De oorzaak van de chaos

Daarom vragen wij ons af: wat is de echte oorzaak van de chaos? Is het sociale onrechtvaardigheid? Is het de regering, COVID-19, Black Lives Matter, of de cancel-cultuur? Deze dingen en vele anderen zijn ongetwijfeld de vrucht van het probleem – maar zijn ze de wortel van het probleem?

Velen hebben gezegd dat “de kern van het probleem het probleem van het hart is”. De Bijbel is het daarmee eens en herinnert ons eraan, dat “arglistig is het hart boven alles, ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen?” (Jer. 17:9). De dingen die vandaag de dag in onze steden en onze samenleving gebeuren zijn een direct gevolg van wat uit het hart van de mens voortkomt!

Dit is precies wat de Heer Jezus ons voorlegt in Markus 7 vers 14-23. Hier onthult de Heer Jezus met uiterste nauwkeurigheid deze waarheid en legt Zijn vinger op de echte wortel van het probleem.

De remedie voor de chaos

In de context van Markus 7 waren de Farizeeën (de religieuze leiders van die tijd) erg bezig met uiterlijke zaken – de uiterlijke praktijken en verschijningsvormen van dingen (Mark. 7:1-5). Maar de Heer gaf hen de opdracht om naar binnen te kijken naar de antwoorden die onze samenleving teisteren. De Farizeeër ging volledig voorbij aan de toestand van het menselijk hart. Wij zijn niet anders, en ook vandaag gebeurt dit. We wijzen naar een of andere groep en leggen daar de schuld voor alles wat er aan de hand is, in plaats van naar binnen te kijken en te beseffen, dat het probleem in mijn eigen hart ligt.

Het simpelweg hervormen van onze cultuur zal het hart van de mens niet veranderen. Er moet een omslag van het menselijk hart zijn! We moeten eerst daar de focus leggen, voordat we iemand proberen te hervormen.

In Markus 7 gaat de Heer Jezus voor het eerst in op het conflict in de verzen 14-16:
“En toen Hij opnieuw de menigte bij Zich had geroepen, zei Hij tot hen: Hoort allen naar Mij en verstaat: Er is niets dat van buiten de mens in hem gaat dat hem kan verontreinigen; maar wat uit de mens naar buiten gaat, dat is het wat de mens verontreinigt. <Als iemand oren heeft om te horen, laat hij horen!>”

Dan herkent Hij de verwarring van Zijn eigen discipelen (vs. 17):
“En toen Hij van de menigte in huis was gekomen, vroegen Zijn discipelen Hem naar de gelijkenis.”

Vervolgens verduidelijkt Hij in de verzen 18-19 Zijn punt:
“En Hij zei tot hen: Bent ook u zo onverstandig? Begrijpt u niet, dat alles wat van buiten in de mens gaat, hem niet kan verontreinigen? Want het gaat niet in zijn hart, maar in de buik en gaat in het toilet naar buiten, – waardoor Hij alle spijzen rein verklaarde?”

Wij moeten begrijpen dat het streven om de cultuur te hervormen of nieuwe wetten aan te nemen om het denken en het gedrag van de mensen aan te passen, niet zal leiden tot de blijvende verandering die gewenst is. Het uiterlijke gedrag, dat in onze cultuur wordt vertoond, is een uitdrukking van wat er al in het hart is! En er is zonde in ieder hart, omdat wij van nature en in de praktijk zondaars zijn.

Daarom komt wat wij in de samenleving zien gebeuren, al de haat en het leed dat elkaar wordt aangedaan, recht uit het hart van de mens. De Heer legt dit verder uit in Markus 7 vers 20-23:
“Wat uit de mens naar buiten gaat, dat verontreinigt de mens. Want van binnen uit het hart van de mensen gaan naar buiten de kwade overleggingen, hoererijen, diefstallen, moorden, overspel, hebzucht, boosheden, bedrog, losbandigheid, een boos oog, lastering, hoogmoed, onverstand; al deze boze dingen komen van binnen uit voort en verontreinigen de mens.”

Bijna alles in die lijst heeft zich gemanifesteerd in de chaos van onze huidige cultuur. Merk op dat het begint met kwade overleggingen, want de manier waarop wij denken beïnvloedt de manier waarop wij zijn en de manier waarop wij leven. “Want zoals hij bedacht heeft bij zichzelf, zo zal hij tegen u zeggen” (Spr. 23:7). Daarom herinnert de Schrift ons eraan de gezindheid van Christus te hebben en ons denken te bewaken (Fil. 2:5-8; 4:8).

Laten we eens kort kijken naar de lijst van de Heer.

 • Kwade overleggingen: Een dialoog in onze geest die kwaad is en rechtvaardigt wat we doen;
 • hoererijen: Elke uiting van seksuele activiteit, geestelijk of lichamelijk;
 • diefstallen: Het onrechtmatig nemen van wat niet van mij is (zoals plunderen);
 • moorden: Het onwettig doden van een mens, dat begint met een haatdragende houding in het hart;
 • overspel: Seksuele activiteit buiten het huwelijk, het verbreken van het huwelijksverbond;
 • hebzucht: Een gevoel van hebzucht, iets willen hebben wat ik niet verdiend heb, maar waarvan ik denk dat ik het zou moeten hebben;
 • boosheden: Alles wat God als kwaadaardig en slecht beschouwt;
 • bedrog: een lokaas of een valstrik;
 • losbandigheid: Ongeremd seksueel gedrag;
 • een boos oog: Jaloezie en minachting voor wat anderen hebben;
 • lastering: laster tegen het karakter van een ander;
 • hoogmoed: Een hooghartige en superieure houding, die de bron is van partijdigheid en vooroordelen;
 • onverstand: Onnadenkendheid en zinloosheid in iemands gedrag.

Deze lijst beschrijft de cultuur waarin u en ik vandaag de dag leven! Veel dingen op die lijst, liggen aan de wortel van onze onrust en problemen. Tenzij we deze ‘hartkwalen’ aanpakken in onze gesprekken over culturele chaos, zullen we de verwarring alleen maar vergroten.

Christus is het antwoord voor de wereld van vandaag. Christus alleen is in staat om ons tot een nieuwe schepping te maken. “Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie het is <alles> nieuw geworden” (2 Kor. 5:17). Hij is in staat om het hart te veranderen!

Verder ontvangt een mens, wanneer hij een nieuwe schepping in Christus is, de Heilige Geest: “In Wie u ook, toen u geloofd hebt, verzegeld bent met de Heilige Geest van de belofte, die [het] onderpand is van onze erfenis, tot [de] verlossing van de verkregen bezitting, tot lof van Zijn heerlijkheid” (Ef. 1:13-14).

Als wij onze geest vernieuwen door het Woord van God, zal de Heilige Geest onze geest veranderen in ons denken om onze wereld te zien zoals de Heer Jezus die ziet. Moge de Heer ons helpen om ons gesprek te richten op de kern van het probleem, dat inderdaad het probleem van het hart is!

 

NOTEN:
1. ‘Zwarte levens doen ertoe’.
2. Cancelcultuur of cancel culture (soms ook afrekencultuur … is een fenomeen waarbij bekende mensen worden geboycot omdat die zich sociaal verregaand ongewenst zouden hebben gedragen of geuit. Dit gebeurt meestal na een storm van kritiek op sociale media. Daarbij kunnen hun werkgevers en adverteerders onder druk worden gezet om de samenwerking met hen te beëindigen …
Bij wijze van kritiek op dit fenomeen werd medio 2020 een open brief gepubliceerd in Harper’s Magazine die was ondertekend door 153 personen, onder wie J.K. Rowling en Salman Rushdie, … die zelf te maken hadden gekregen met de cancel culture. De ondertekenaars maakten bezwaar tegen wat zij zien als de onverdraagzaamheid van deze cancelcultuur en de bijbehorende represailles. Ook in Vlaanderen werd een dergelijke brief opgesteld, … waarin stond dat “woord en tegenwoord vrij [moeten] kunnen geuit worden in een open debatcultuur”. {Wikipedia}
3. Of ‘lichtdragers’; ‘lichtglans’ in Openb. 21:11.

 

Tim Hadley; © www.anchorslife.org

25/08/2020

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW