11 maanden geleden

Heilsfeiten (3)

Het bloed van Christus

Laten we aannemen, dat verontruste zielen, waarover we gesproken hebben, zich verootmoedigen voor het oordeel van God over hun toestand. Dan is het eerste wat ze willen weten hoe ze vergeving van hun zonden kunnen krijgen. Het bloed van de Heer Jezus is het enige middel om verlost te worden van de schuld van de zonde. “… zonder bloedstorting is er geen vergeving” (Hebr. 9:22). De dood van de Heiland is daarom noodzakelijk. Ja, het hele verlossingswerk is erop gebaseerd. Het is daarom van groot belang dit goed te begrijpen.

De dood als gevolg van de zonde

In Romeinen 5 vers 2 lezen we, dat “de dood tot alle mensen is doorgegaan, doordat allen gezondigd hebben.” Vanwege zijn ongehoorzaamheid heeft Adam dit oordeel als eerste op zich geladen. Hij werd gewaarschuwd niet van de boom van de kennis van goed en kwaad te eten, “want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven” (Gen. 2:17). Adam was ongehoorzaam aan het Goddelijke gebod en viel daardoor onder het verschrikkelijke vonnis van de dood. De dood is de straf die God heeft verbonden aan de ongehoorzaamheid. “Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood, en zo is dood tot alle mensen is doorgegaan, doordat allen gezondigd hebben …” (Rom. 5:12). Er is geen verschil, allen zijn in gelijke mate zondaars. Daarom zijn alle nakomelingen van Adam onderworpen aan de dood als straf voor de zonde. De dood regeert over het hele menselijke geslacht (Rom. 5:13-21). Elk lid van dit geslacht – behalve zij die in de Heer Jezus Christus geloven – staat onder het rechtvaardige oordeel van de dood vanwege de zonde.

Gods genezingsmiddel: het Lam en Zijn bloed

“Maar God bevestigt Zijn liefde tot ons [hierin], dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren” (Rom. 5:8). “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.” (Joh. 3:16). God is rijk aan barmhartigheid en zond Zijn eigen Zoon om te lijden en te sterven – “[de] Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen” (1 Petr. 3:18). Toen Abraham op het punt stond zijn zoon te offeren, zorgde God voor een ram om Izaäk te vervangen, zodat hij gered kon worden en niet geofferd hoefde te worden (Gen. 22). Zo gaf God een Lam om geofferd te worden in plaats van en ter wille van de zondaar: “Zie, het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!” (Joh. 1:29). Dit is het geheimenis en de betekenis van de dood van de Heer Jezus. Elke zondaar mag in geloof aangrijpen: De Heiland stierf als mijn plaatsvervanger. Hij heeft het oordeel voor mij gedragen en mijn schuld verzoend.

De wonderbare werking van het bloed van Christus, dat tegemoet kwam aan de nood en de ellende van de zondaars, komt overeen met het karakter van Zijn persoon en de aard van Zijn dood. Zijn bloed is het symbool van Zijn dood, dat wil zeggen het offer van Zijn leven, want het leven is in het bloed (zie Lev. 17:10-14). Zijn bloed reinigt van zonde, omdat de waarde van Zijn dood voor de ogen van God is in plaats van en ten behoeve van de zondaar. God heeft Zich verwaardigd ons dit mee te delen, niet alleen door directe onderwijzing, maar ook door voorafschaduwing en voorbeelden.

Het Pascha in Egypte

Laten we denken aan de Israëlieten in Egypte tijdens de Paasnacht (Ex. 12). God stond op het punt het oordeel over het land Egypte te voltrekken. Maar toen het recht zijn loop nam, stonden de Israëlieten evenzeer onder dit oordeel als de Egyptenaren. Hoe konden sommigen daarvan worden vrijgesteld, terwijl anderen werden getroffen? God zei: “Want Ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken en alle eerstgeborenen in het land Egypte treffen, van de mensen tot het vee. En Ik zal aan al de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken, Ik, de HEERE. En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als Ik het bloed zie, zal Ik u voorbijgaan en er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweegbrengt, als Ik het land Egypte zal treffen. (Ex. 12:12,13; zie ook vs. 21-23). Let wel: Die nacht was de enige tegenstelling tussen de Israëlieten en de Egyptenaren het bloed van het Lam. Het ging niet om een onderscheid tussen Israël en Egypte. Het was het bloed, dat de hand van de engel van het oordeel tegenhield – het bloed dat op de buitenkant van de huizen was gestreken. God had gezegd, dat Hij voorbij zou gaan als Hij het bloed zag. Het bloed van het lam – want het lam moest sterven – reinigde hen in beeld van de schuld. Zo kon God de Israëlieten rechtvaardig sparen van hun straf, terwijl Hij de Egyptenaren rechtvaardig strafte. Voor ons geldt: “Want ook ons pascha, Christus, is geslacht” (1 Kor. 5:7).

De grote verzoendag

De grote verzoendag beschreven in Leviticus 16 geeft ons hetzelfde onderwijs. Aäron moest het bloed van de twee zondoffers – het bloed van de stier en het bloed van de bok – sprenkelen op het verzoendeksel en vóór het verzoendeksel, waar God troonde tussen de cherubs. “Want op deze dag wordt voor u verzoening gedaan om u te reinigen. Van al uw zonden wordt u voor het aangezicht van de HEERE gereinigd” (Lev. 16:30). Maar deze offers waren slechts een schaduw van het werking, dat het bloed van de Heer Jezus heeft. “Maar Christus … ook niet door [1] het bloed van bokken en kalveren, maar door [1] Zijn eigen bloed, is eens voor altijd ingegaan in het heiligdom, na een eeuwige verlossing verworven te hebben. Want als het bloed van bokken en stieren en [de] as van een jonge koe, gesprenkeld op de onheiligen, heiligt tot de reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die zich door [de] eeuwige Geest Zichzelf vlekkeloos aan God heeft geofferd, ons geweten reinigen van dode werken, om [de] levende God te dienen!” (Hebr. 9:11-14). Ons wordt geleerd: “Het bloed van Jezus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde” (1 Joh. 1:7).

De reiniging door het bloed van Jezus Christus

We kunnen nu duidelijk afleiden wat de Bijbel leert over het bloed van de Verlosser met betrekking tot de zonde:

  1. Het is het enige middel, dat de schuldigen kan reinigen. God heeft deze mogelijkheid beschikbaar gesteld. Daaruit volgt, dat elk ander middel is uitgesloten. “Want al zou u zich met loog wassen en zou u zeep in overvloed gebruiken, uw ongerechtigheid blijft een vlek voor Mijn aangezicht, spreekt de Heere HEERE.” (Jer. 2:22). ”Als ik mij was met sneeuwwater, en mijn handen zuiver met loog, dan dompelt U mij in de put, en mijn kleren hebben een afschuw van mij” (Job 9:30,31). Alleen het bloed van Christus maakt de zondaar witter dan sneeuw.
  2. Het bloed van de Heer Jezus heeft in zich alleen en door zichzelf een volmaakte werking. Er kan en mag niets aan worden toegevoegd. Het is niet het bloed en iets anders erbij. Als u er iets aan toevoegt, zoals ervaring, gebeden of boetedoening, die op hun plaats belangrijk zijn, ontneemt u het bloed zijn reinigende werking.
  3. God heeft in het bloed voorzien. Hijzelf gaf Zijn Zoon om te sterven. Deze voorziening voor het herstel van de ellende van zondaars komt uitsluitend voort uit Zijn genade en staat daarom geheel buiten de zondaar. God heeft, in Zijn oneindige barmhartigheid en in Zijn liefde voor de mensheid, een Lam ter beschikking gesteld om te offeren. Nu is het kostbare bloed van het Lam van God ten goede voor allen die geloven. Er zijn geen beperkingen in de toepassing van dit bloed, behalve het ongeloof van de zondaar. Het is voorzien voor iedereen. Ieder mens heeft de mogelijkheid om door geloof de werking van de reiniging door het bloed te ervaren.

Het geloof in het bloed

U hebt erkend, dat u reiniging nodig hebt. God heeft voorzien in datgene wat u alleen kan helpen. Nu vraagt u: Hoe kan ik onder de bescherming van het bloed komen? Uitsluitend en alleen door de gehoorzaamheid van het geloof. Laten we teruggaan naar de Paasnacht. Het was niet genoeg om het lam te slachten en het bloed in een schaal te verzamelen. De Israëliet moest het bloed aan de twee deurposten en aan de bovendorpel van zijn huis strijken. Met een bosje hysop in zijn hand – het symbool van zijn onderwerping aan het Goddelijke oordeel – streek de Israëliet het bloed uit op de bovendorpel en op de twee deurposten. Daarmee erkende hij, dat de eerstgeborene de dood had verdiend. Tegelijkertijd toonde hij zijn geloof in het bloed als het middel, dat de verderver afweert en de eerstgeborene beschermt tegen het oordeel van een rechtvaardig rechter.

Dat is hoe het nu is. Er is voorzien in het Lam en het is geslacht. Het bloed van de Heiland is vergoten. Maar het feit van Zijn vergoten bloed geeft u nog geen zekerheid van uw verlossing. De beslissende vraag is: Staat u onder de bescherming van het bloed? U vraagt terug: Hoe kan dit? Door u, net als de Israëliet, nederig onder het oordeel van God te stellen, dat Hij over de zonde heeft uitgesproken. Dit betekent de plaats innemen van een zondaar voor God en in geloof zien naar het bloed van de Verlosser. Dit brengt u in veiligheid voor het rechtvaardig oordeel over de zonde en de rechtvaardige straf. Want door uw geloof komt de volledige werking van het bloed van Christus over u. Het staat tussen u en het oordeel. Het beschermt u volledig en voor altijd tegen de gevolgen van de zonde. Dit bloed heeft alle eisen van de heiligheid van God aan u vervuld en voldaan, want God heeft Christus voorgesteld als zoenoffer door het geloof in Zijn bloed (Rom. 3:25).

U hoeft helemaal niets meer te doen. U hoeft niet eens het bosje hysop in uw hand te nemen om het bloed te strijken, zoals de Israëlieten toen deden. U moet gewoon vertrouwen op het Woord van God en in geloof vasthouden, dat het bloed al vergoten is – het enige middel, dat u van oordeel en dood bewaart. Dan ziet God u onmiddellijk onder de volle werkzaamheid en waarde van het bloed: u bent gereinigd van alle onreinheid van de zonde en witter dan sneeuw. Aarzel niet om de bescherming te zoeken van het kostbare bloed van Christus. Om middernacht sloeg God alle eerstgeborenen van Egypte. Even plotseling en zonder waarschuwing zal het oordeel degenen verrassen, die Christus hebben verworpen. “Wanneer zij zeggen: Vrede en veiligheid, dan zal een plotselinge verderf over hen komen zoals de barensnood over een zwangere vrouw, en zij zullen geenszins ontkomen” (1 Thess. 5:3).

Luister vandaag naar de oproep van de liefde van God, die u uitnodigt om de komende toorn te ontvluchten en persoonlijk te geloven in het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.

 

NOOT:
1. Dit is het beste om op te vatten als ‘[gekenmerkt] door’; niet noodzakelijkerwijs ‘doorheen’ of ‘door middel van.’

 

Edward Dennett; © www.haltefest.ch

Jaargang 2022, nummer 5, bladzijde 28.

Op het Godslam rust mijn ziele

1.

Op het Godslam rust mijn ziele,
vol bewondering bid ik aan;
al mijn schuld en al mijn zonden
heeft Zijn zoenbloed weggedaan

2.

Zalig rustoord! Zoete vrede
vult mijn hart en blijft het bij.
Hij, in Wie God Zelf kan rusten,
is het rustpunt ook voor mij.

3.
Ruste vond hier mijn geweten,
want Zijn bloed – o heilfontein –
heeft van alle, alle zonden
mij gewassen blank en rein.

4.

Met een hart vol hemelvrede
ga ik hier door smart en strijd.
Eeuw’ge rust vind ik daarboven
bij het Lam in heerlijkheid.

5.

Daar zal ik mijn Heer aanschouwen,
Hem, Wiens liefde mij verkwikt,
Hem, Wiens trouw mij hier geleidde
Wiens genâ mij heil beschikt.

6.

Daar bezingen Jezus’ liefde
duurgekochten door Zijn bloed;
daar is Sions rust en vrede,
’t eindeloos loflied, ’t eeuwig goed.

20ste gewijzigde en uitgebreide druk GL-2016.

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW