1 jaar geleden

Hebreeën 11 vers 8-11

“Door [het] geloof gehoorzaamde Abraham toen hij geroepen werd, om uit te gaan naar [de] plaats die hij als erfdeel zou ontvangen; en hij ging uit zonder te weten waar hij komen zou” (Hebr. 11:8).

Uit Handelingen 7 vers 2 blijkt dat “de God der heerlijkheid” aan Abraham verschenen was. Het geloof van Abraham vertrouwde op Hem en vond de kracht om het zichtbare op te geven. Gewillig liet hij zich door deze God leiden en was gehoorzaam. Alle omstandigheden waren tegen, want het betekende dat hij het zekere leven in Ur op moest geven om het met een onzekere toekomst te verwisselen. Maar “door het geloof gehoorzaamde Abraham … om uit te gaan naar de plaats …”. Als God hem alles vooruit gezegd had, hoe het zou gaan, was voor hem geen gemeenschap met God nodig geweest. Zo was er een voortdurende verbinding en afhankelijkheid nodig, dat hem zeker in het land van de belofte, waar hij de Kanaänieten aantrof, bracht. Maar in plaats van het land van deze afgodendienaars te begeren, zondert hij zich af en wacht rustig op het moment dat God hem het land geven zou.

Abraham is de eerste mens die God uit de wereld heeft uitgeleid. Het was de wil van God om hem ‘buiten de wereld te weten’. Hij riep hem niet uit het moeras van de wereld maar uit het beste wat de wereld kon bieden. Wij weten uit de opgravingen dat Ur in de dagen van Abraham een stad van hoge cultuur was. Toch wilde Hij Abraham een nog beter deel in Zichzelf schenken. En werkelijk, Abraham werd rijker en zag over het zichtbare heen en “zag de stad die de fundamenten heeft, waarvan God ontwerper en bouwmeester is.”

Evenals Abraham geroepen werd  om Ur, en de “rijkdommen daaraan verbonden” te verlaten, zo wil God ook nu een volk voor Zijn Naam roepen uit deze wereld, een wereld die – met al haar schijnrijkdommen – wacht op het oordeel van God. Hoe gelukkig is het, dat God, in Zijn genade een ieder roept om te keren, met zijn of haar zonden en schulden tot Hem te komen om deze te belijden. Dat betekent een eeuwige heerlijkheid in het vooruitzicht!

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW