5 maanden geleden

Hebreeën 11 vers 33-36

“Die door middel van [het] geloof koninkrijken onderwierpen … leeuwenmuilen toestopten … de scherpte van [het] zwaard ontvluchtten … anderen echter werden gefolterd … En anderen ondergingen [de] beproeving van bespottingen en geselingen, ja zelfs van boeien en gevangenschap.”

Hebreeën 11 besluit met een beschrijving van de prestaties van mannen en vrouwen die door het geloof triomfeerden. Er waren twee groepen van hen: zij die duidelijk door het geloof overwonnen, en zij die blijkbaar ondanks het geloof werden verslagen.

Het is gemakkelijk om je met de eerste groep te identificeren. Dat waren mannen als Gideon, Barak en Simson, beroemde richters van Israël, die God gebruikte om Zijn volk te bevrijden. Er waren mannen als Daniël, die op wonderbaarlijke wijze een nacht in een leeuwenkuil overleefde. En mannen als Elia, die 450 valse profeten versloeg door vuur uit de hemel af te roepen.

Maar er waren andere gelovige mannen en vrouwen die in leeuwenkuilen werden geworpen en onmiddellijk in stukken werden gescheurd; of er waren er die door de valse profeten als ketters werden gebrandmerkt en in de gevangenis werden geworpen. Velen van Gods trouwe getuigen zijn gestenigd, in tweeën gezaagd, met het zwaard gedood en tot armoede gedreven.

Waarom? Geloof begrijpt, dat hoewel God altijd Dezelfde is, Hij niet altijd op dezelfde wijze handelt. Hij is volmaakt in Zijn wegen, en werkt alle dingen ten goede voor hen die Hem liefhebben. Tot Zijn eigen lof en heerlijkheid zal Hij de triomf van het geloof tonen door Zijn heiligen in elk tijdperk en in elke omstandigheid.

Is het geloof van hen die geleden hebben tevergeefs geweest? Stel die vraag aan deze geloofshelden als je ze ontmoet in de heerlijkheid! Zij hebben met Christus geleden en zullen met Hem regeren. “Daarom dan ook, daar wij door zo’n grote wolk van getuigen rondom ons hebben, laten ook wij alle last en [de] zonde die ons licht omstriktt, afleggen en met volharding de wedloop lopen die vóór ons ligt, terwijl wij zien1 op Jezus” (Hebr. 12:1-2).

 

NOOT:
1. Letterlijk ‘wegzien,’ dit is van alle andere dingen afzien en het oog uitsluitend op één voorwerp gericht houden.

 

Grant W. Steidl; © The Lord is near

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW