18 jaar geleden

Hebben Christenen en moslims één God?

In de krant van vrijdag 28 oktober 2005 stond te lezen, dat de Free Record Shop de Bijbel en de Koran als één pakket verkoopt. Het schijnt succesvol te verlopen. De Bijbel en de Koran in één band komt misschien bij veel mensen als logisch over, zeker commercieel gezien. Er is tevens een 33 bladzijden tellend werkje van een imam en een dominee aan toegevoegd. Volgens commercieel directeur Juan da Silva belicht het tweetal de overeenkomst tussen de twee heilige boeken en benadrukken dat Christenen en Moslims één God hebben. Welnu, dat is voldoende om over het laatste ‘iets’ te publiceren.

De Koran en de Bijbel

Bijbel en Koran gaan samen over de toonbank. Deze kop in de krant geeft weer wat in onze dagen veel mensen denken, dat deze twee heilige boeken het over één en dezelfde God hebben. We hebben gelukkig alleen al aan de Bijbel genoeg om dit te weerleggen.

Vooraf eerst dit. Alleen door het geloof verstaan wij de dingen van God. Datzelfde geloof geeft ook de zekerheid van de dingen die men hoopt. Het geloof is de overtuiging van de dingen die men niet ziet (Hebreeën 11:1-3). Als jij die dit leest niet gelooft in God en in Zijn Zoon, met alle respect, kunt u de dingen van God ook niet verstaan. Iemand die in God gelooft heeft de Geest van God ontvangen, opdat hij of zij de dingen die uit God zijn, zou weten (zie 1 Korinthe 2:11-16). Dat is overigens een totaal andere geest dan die uit de wereld, ook totaal verschillend als die uit de wereld van de Islam. Een Christen heeft de Heilige Geest1 ontvangen toen hij of zij het woord van de waarheid, dat is het evangelie van de behoudenis – die door niemand anders is dan door Jezus Christus – gehoord en geloofd heeft (zie Efeze 1:13). Daar komt Mohammed dus helemaal niet aan te pas. Er is namelijk onder de hemel geen andere Naam gegeven dan die van Jezus Christus, de Zoon van God (Handelingen 4:12). Daarom: Geloof in Jezus Christus, en je zult voor eeuwig gered (behouden) worden. Dan staan de dingen van God voor je open. Dan heb je ook geen angst meer voor de dood, want Hij heeft de dood overwonnen. Als je Moslim was, behoef je ook niet meer de martelaarsrol te kiezen om het paradijs te kunnen binnentreden of daar een speciale plaats te verwerven. Hij, Jezus Christus heeft “dé martelaarsrol” al vervuld op het kruis van Golgotha, zodat je bij Hem in de hemel komt als je “ontslaapt” (dat is het woord dat de Bijbel gebruikt als een Christen sterft). Tenminste als je gelooft in de Zoon van God die de enige weg ten leven is.

Kern van de Bijbel

Zoals uit het voorgaande al blijkt, staat in de Bijbel Jezus Christus en het Zijn verlossingswerk centraal. Dit in tegenstelling met de Koran. Er zijn nog veel meer tegenstellingen tussen de Bijbel en de Koran, maar dit is toch wel de belangrijkste, die ik in het kader van dit artikel wil noemen. De Schriften getuigen van Hem, God de Vader getuigt van Hem, Zijn werken getuigen van Hem en Mozes schreef al over Hem (zie Johannes 5:30-47). Het kruis van Golgotha – dus daar waar het Verlossingswerk plaats vond door de Verlosser, Jezus Christus – is dé kern van het Nieuwe Testament. Daarom zei de apostel Paulus: “Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan, dwaasheid; maar voor ons die behouden worden, is het kracht van God” (1 Korinthe 1:18). En ook: “Want ik had mij voorgenomen niets onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd” (1 Korinthe 2:2). Als Mohammed werkelijk een profeet van God zou zijn geweest, zou hij zeker ook zó – zoals de apostel Paulus – gesproken hebben over deze Zoon van God en zou ook hij zijn toevlucht genomen hebben tot Hem die leed en stierf op het kruis van Golgotha. De Koran zwijgt hierover en ontkent dit zelfs. Wie dit loochent wordt in de Bijbel gezien als een anti-christ. Daarmee kom ik op de kern van mijn betoog.

“Wie is de leugenaar dan hij die loochent, dat Jezus de Christus is? Deze is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. Een ieder die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet; wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader” (1 Johannes 2:22-24).

Mohammed proclameerde dat Allah geen kinderen heeft. Ook wist hij niet dat er behalve het kindschap door de vrouw ook nog een andere wijze van kindschap bestond, zo blijkt uit soera 112:2,3: “Allah, de Eeuwige. Niet heeft Hij verwekt, noch is Hij verwekt. Hoe zou Hij kinderen kunnen hebben, daar Hij toch geen gezellin heeft en Hij alle ding geschapen heeft?” Deze uitspraken worden bekrachtigd door beweringen dat Allah geen Zoon heeft. Welnu, als Allah geen Zoon heeft, dan is Hij ook geen Vader. De god die in de Koran genoemd wordt, is dus niet dezelfde als de God van de Bijbel. Daarmee is de vraag of Christenen en moslims één God hebben al beantwoord. Het antwoord is: NEE!

Omdat Allah geen Zoon heeft, komt de Vadernaam niet voor bij de reeks van zijn namen. De Bijbel daarentegen leert dat de eniggeboren Zoon van de Vader door de Vader gezonden is naar deze wereld opdat een ieder die in Hem gelooft – het gaat hier om de Zoon van God, de Vader – niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft (Johannes 3:16). En: “Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij” (Johannes 14:6). En verder: “Maar zovelen Hem aangenomen hebben, hun gaf Hij het recht kinderen van God te worden, hun die in Zijn Naam geloven” (Johannes 1:12). Deze Hem is Jezus Christus de Zoon van God. Zonder Jezus Christus “hebben” komen we dus ook zonder God, de Vader.

De Drie-eenheid
De Bijbel leert verder ook dat als we Jezus Christus gezien hebben, we de Vader gezien hebben (Johannes 14:9). Dat kent de Islam niet, immers zij ontkennen, loochenen de Zoon van God. Wel erkent zij dat er een historische persoon geleefd heeft, door Mohammed Isa genoemd. Dikwijls laten Moslims dat dan zo voorkomen (vooral naar Christenen toe), dat zij die de Islam aanhangen, dus óók wel in Jezus geloven. Dit is pure misleiding!

Hoe Mohammed werkelijk dacht over de Heer Jezus (Isa in de Koran) vinden we duidelijk verwoord in de volgende soera waarin tegelijk ook te zien is dat Mohammed de Drieëenheid loochende: “O lieden van de Schrift, overschrijdt niet de grenzen in uw godsdienst en zegt niets anders over Allah dan het wezenlijke. Immers de Masih [‘Gezalfde’], Isa zoon van Marjam, is slechts boodschapper van Allah en Zijn Woord, hetwelk Hij geworpen heeft op Marjam, en een Geest van Hem. Geloof dan in Allah en Zijn boodschapper. En zegt niet: Drie. Houd daarmee op; dat is beter voor u. Immers Allah is een enig God; vèr is het van Zijn lofprijzing dat Hij kinderen zou hebben. Aan Hem behoort wat in de hemelen is en wat op de aarde is. En Allah is voldoende als zaakbezorger” (soera 4:71).

Uitnodiging
Wel, kinderen van God die de Heer Jezus Christus hebben aangenomen, weten dat God uit liefde2 Zijn Zoon zond (Johannes 3:16), en hebben de Geest van God ontvangen, Die hen in de hele waarheid leiden zal en hen vertelt over deze unieke Persoon, de Zoon van God (Johannes 16:13). Zijn zij dan beter dan de mensen die de Islam aanhangen? Nee, zij waren zondaars zoals ieder mens, maar zij zijn wel bekeerde zondaars die nu de God van licht en liefde in hun leven kennen, die een nieuw leven hebben ontvangen. Daarom nodig ik u/jou – ook u/jou als Moslim, en u zeker niet als laatste – uit om u te laten verzoenen met God (zie 2 Korinthe 5:20).

Dat wil ik graag doen met de woorden van de Heer Jezus Christus Zelf:

“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnengaat, zal hij behouden worden … Ik ben de goede herder; de goede herder zet zijn leven in voor de schapen; maar wie huurling is en geen herder, wie de schapen niet toebehoren, ziet de wolf komen, laat de schapen in de steek en vlucht; en de wolf rooft ze en verstrooit de schapen … “ (Johannes 10:9,11); “Ieder die van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot Mij. Niet dat iemand de Vader gezien heeft, dan alleen Hij die van God gekomen is; Deze heeft de Vader gezien. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: hij die in Mij gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het brood des levens” (Johannes 6:47).

Als je aan deze uitnodiging gehoor geeft, zul je daar beslist geen spijt van krijgen!

Doe het NU HET NOG KAN!!!

NOTEN:
1. Mohammed wist zelfs niet dat de Heilige Geest de derde Persoon in de Drieëenheid is, omdat hij dacht dat Maria die plaats innam.
2. Liefde: In de Bijbel staat dat God liefde is (1 Johannes 4:8). Dat vinden we niet van Allahin de Koran. Wel dat Allah lief kan hebben, maar dan gaat het alleen om hen die hem volgen, en vooral zijn strijders zijn. Liefde tot zondaars ken Allah niet. Van God onze Vader lezen we juist dat Hij liefde is en Zijn liefde aan deze wereld bewijst door het zenden van Zijn Zoon (Johannes 3:16). De apostel Paulus getuigt: “Maar God bevestigt Zijn liefde tot ons hierin, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren” (Romeinen 5:8).

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW