18 jaar geleden

Handig bij het lezen …

36.

Bekering van Saulus van Tarsus. Hand. 9.

36-39.

Te Damaskus predikt hij in de synagoge, gaat naar Arabie, keert terug naar Damaskus, en vlucht vandaar.

Zijn eerste bezoek aan Jeruzalem, drie jaar na zijn bekering. Vandaar gaat hij naar Tarsus. Hand. 9:23-26; Gal. 1:18.

39, 40.

De gemeenten in het joodse land hebben rust. Hand. 9:31.

40-43.

Paulus predikt in Syrie en Cilicie. Gal. 1:21.

Gedurende een niet juist te bepalen tijdsverloop ondergaat hij veel lijden en gevaren, vermeld in zijn schrijven aan de Korinthiërs. 2 Kor. 11.

Hij wordt door Barnabas van Tarsus naar Antiochië meegenomen, en blijft daar een jaar voor de hongersnood. Hand. 11:26.

44.

Het tweede bezoek van Paulus aan Jeruzalem met de collecte. Hand. 11:30.

45.

Paulus keert terug naar Antiochie. Hand. 12:25.

46-49.

De eerste zendingsreis van Paulus met Barnabas. Bezoek aan Cyprus, Antiochie in Pysidie, Iconie, Lystre, Derbe, en keren langs de omgekeerde weg naar Antiochie terug.

Zij blijven een tijd lang in Antiochië.

Moeilijkheden omtrent de besnijdenis. Hand. 13; 14, 15:1,2.

50.

Het derde van bezoek Paulus aan Jeruzalem met Barnabas, veertien jaar na zijn bekering. Gal. 2:1.

Zij bezoeken de vergadering te Jeruzalem. Hand. 15.

Terugkeer van Paulus en Barnabas, vergezeld door Judas en Silas, naar Antiochië. Hand. 15:32-36.

51.

Tweede zendingsreis van Paulus met Silas en Timotheus.

Hij gaat van Antiochie naar Syrie, Cilicie, Derbe, Lystre, Frygie, Galatie, Troas.

Lukas voegt zich bij hen. Hand. 16:10.

52.

Het evangelie voor het eerst in Europa. Hand. 16:11-13.

Paulus bezoekt Filippi, Thessalonika, Berea, Athene en Korinthe waar hij anderhalf jaar vertoeft. Hand. 18:11.

Eerste brief aan de Thessalonikers geschreven.

53.

Tweede brief aan de Thessalonikers.

Paulus verlaat Korinthe en bezoekt Efeze. Hand. 18:18,19.

54.

Vierde bezoek van Paulus aan Jeruzalem op het feest.

Terugkeer naar Antiochie.

54-56.

Derde zendingsreis van Paulus van Antiochie naar Galatie, Frygie en Efeze, waar hij zich twee jaar en drie maanden ophoudt. Hier scheidt Paulus de discipelen van de joodse synagoge. Hand. 19:8,10.

Brief aan de Galatiers.

57.

(voorjaar) Eerste brief aan de Korinthiers.

Oproer te Efeze. Paulus verlaat Macedonie. Hand. 19:23-20:1.

(najaar) Tweede brief aan de Korinthiers.

Paulus bezoekt Illyrië, en overwintert te Korinthe. Rom. 15:19; 1 Kor. 16:6.

58.

(voorjaar) Brief aan de Romeinen. Rom. 15; 16.

Paulus verlaat Korinthe, gaat door Macedonie, vaart af van Filippi, predikt te Troas, spreekt de oudsten van Efeze toe, bezoekt Tyrus en Cesarea. Hand. 20; 21:1-14.

58-60.

Vijfde bezoek van Paulus aan Jeruzalem voor het pinksterfeest. Hij wordt in de tempel gegrepen, voor Ananias en het Sanhedrin gebracht, door Lysias naar Cesarea gevoerd, waar hij twee jaar gevangen blijft.

60.

Paulus verhoord door Felix en Festus. Hij beroept zich op de keizer, predikt voor Agrippa, Bernice, enz.

(najaar) Paulus vaart af naar Italië.

(winter) Schipbreuk bij Malta. Hand. 27.

61.

(voorjaar) Aankomst te Rome, waar hij twee jaar in zijn eigen gehuurde woning gevangen blijft.

62.

(voorjaar) Brieven aan Filemon, de Kolossers en de Efeziers.

(najaar) Brief aan de Filippiers.

63.

(voorjaar) Paulus losgelaten.

Brief aan de Hebreeën.

Paulus maakt een andere reis, voornemens zijnde om Klein-Azië en Griekenland te bezoeken. Filemon 2:2; Filippi 2:24.

64.

Paulus bezoekt Kreta, en laat Titus aldaar achter, verzoekt Timotheus in Efeze te blijven.

Eerste brief aan Timotheüs.

Brief aan Titus.

64-67.

Paulus denkt te Nicopolis te overwinteren. Titus 3:12.

Bezoek aan Troas, Korinthe, Milete. 2 Tim. 3:20.

Paulus gevangen naar Rome gevoerd.

Behalve door Lukas is hij door allen verlaten.

Tweede brief aan Timotheus, waarschijnlijk niet lang voor zijn dood. Deze reizen en gebeurtenissen beslaan waarschijnlijk een tijdruimte van drie jaar.

67.

Paulus sterft de marteldood.

Bron: Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk, A. Miller
Frisse wateren – vertaler

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW