6 jaar geleden

Handelingen 9 vers 22

“Saulus echter werd steeds krachtiger en bracht <de> Joden die in Damascus woonden in verwarring door te bewijzen dat Deze de Christus is”.

Als een ijverige Farizeeër had Saulus heel wat macht. Maar pas na zijn ontmoeting met de Heer Jezus, gelovend en vervuld met de Heilige Geest, lezen we deze uitdrukking: “Saulus echter werd steeds krachtiger …”. Het is erg interessant dit vers te verbinden met 1 Timotheüs 4 vers 15-16, waar Paulus later Timotheüs bemoedigt: “Behartig deze dingen, leef daarin1, opdat aan allen duidelijk wordt dat je vorderingen maakt”. Uit ervaring gesproken, Paulus was in die tijd beslist veel bezig met het Woord van God, en zijn vroegere kennis, nu onder het licht en de leiding van de Heilige Geest gebracht, veroorzaakte een snelle toename van zijn geestelijke kracht en volwassenheid. 

Zo kan het voor ons zijn, en zal het zijn, als het Woord van God rijkelijk in ons woont, onder de lering en leiding van de Heilige Geest. We zullen geestelijk groeien. Als we kijken naar onze geestelijke vooruitgang door de jaren heen, kunnen we vaak teleurgesteld zijn en op zoek gaan naar excuses als we kijken naar het voorbeeld van Paulus. Ja, Paulus was een apostel en had een speciale ontmoeting met de Heer, een speciale roeping en grote gaven, maar in plaats van naar deze uitzonderlijke aspecten te kijken, zouden we ons eerlijk deze vraag moeten stellen: Ben ik bezig met deze dingen en geheel daarmee? Het beantwoorden van de vraag zal licht werpen op mijn huidige geestelijke staat, maar zal ook licht werpen op Gods eenvoudige remedie ervoor.

Deze kennis die Saulus verkregen had, werd ook eenvoudig in de praktijk gebracht: “En terstond predikte hij in de synagogen Jezus, dat Deze de Zoon van God is” (vs. 20). Later zei Paulus tegen Timotheüs: “Houd aan met het voorlezen, het vermanen, en het leren …” (1 Tim. 4:13). Het laat zien dat groei voortkomt uit kennis van het Woord en het in praktijk brengen ervan onder leiding van de Heilige Geest. Het resultaat is een toename in macht of kracht, en een zeer snelle toename als we ons er volledig aan overgeven.

NOOT:
1. Lett. ‘wees in die dingen’; deze uitdrukking komt verder alleen in Luk. 2:49 voor.

 

Alexandre Leclerc, © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW