6 jaar geleden

Handelingen 12 vers 13-15

“Toen hij nu aan de deur van de voorpoort klopte, kwam een dienstmeisje genaamd Rhodé, er naar toe om te horen, en toen zij de stem van Petrus herkende, deed zij vanwege haar blijdschap de voorpoort niet open, maar liep vlug naar binnen en berichtte dat Petrus voor de voorpoort stond. Zij zeiden echter tot haar: Je spreekt wartaal! Zij nu verzekerde dat het zo was. Zij echter zeiden: Het is zijn engel”.

Een meisje die in een bidstond alert was

Koning Herodes had Jakobus met het zwaard gedood. Toen hij zag dat dit de Joden welgevallig was, zette hij Petrus gevangen en wilde hij hem ook doden. De zaak was zeer zorgwekkend, daarom zien we de gemeente tot na middernacht ernstig bidden. “Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt, maar door de gemeente werd vurig een gebed tot God voor hem gedaan … waar velen waren samenvergaderd en in gebed waren” (vs. 5,12).

Een engel van de Heer bevrijdde Petrus voorzichtig uit de gevangenis waar hij aan twee soldaten geketend was, terwijl anderen de deur van de gevangenis bewaakten. Eenmaal op straat, vrij, ging Petrus naar het huis van de moeder van Maria, de moeder van Johannes, die bijgenaamd was Markus, waar vele vergaderd en in gebed waren.

Hij klopte op de deur van de voorpoort. Een meisje, genaamd Rhodé, kwam om te horen. Het is goed om ook vandaag kinderen te vinden in gebedssamenkomsten, vooral als ze alert zijn en zich bewust zijn van wat er gebeurt. De stem van Petrus herkennende, rende Rhodé terug en berichtte allen dat Petrus voor de poort stond! In haar blijdschap was ze te opgewonden geweest om eraan te denken om de poort te openen om hem binnen te laten. Dit verbrak blijkbaar abrupt de gebedsbijeenkomst!

Is het niet droevig om deze gelovigen te zien, die in plaats van dit goede nieuws te verwelkomen als Gods antwoord op hun gebeden, Rhodé tegenspreken en tegen haar zeggen dat ze wartaal spreekt? Waar is hun dankbaarheid en hun geloof? Waar zijn de onze wanneer God onze gebeden wonderlijker en sneller beantwoordt dan we verwachten?

Petrus bleef kloppen. Ze lieten hem binnen, verbaasd om hem te zien. Hij vertelde hen wat God had gedaan als antwoord op hun gebeden.

Eugene P. Vedder Jr., © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW