3 jaar geleden

Handelingen 1 vers 15-16 en 21-22

“En in die dagen stond Petrus op te midden van de discipelen – er was namelijk een menigte bijeen van ongeveer honderdtwintig personen – en sprak: Mannenbroeders, dit Schriftwoord moest vervuld worden dat de Heilige Geest bij monde van David van tevoren gesproken heeft over Judas, die gids geweest is voor hen die Jezus gevangennamen; …

Het is dus nodig dat een van de mannen die met ons omgegaan zijn gedurende heel de tijd dat de Heere Jezus onder ons in- en uitging, te beginnen met de doop van Johannes tot op de dag waarop Hij van ons opgenomen werd, met ons getuige wordt van Zijn opstanding.”

 

Gehoorzaam de Schriften

 

Terwijl de apostelen en degenen die met hen waren, 120 in totaal, de dagen na Jezus’ hemelvaart doorbrachten in gezamenlijk gebed, werd iets anders onder hun aandacht gebracht door Petrus. Er waren profetieën over Judas Iskariot die in vervulling waren gegaan. Hij vertelde de groep welk een vreselijk einde de verrader van de Heer Jezus had gehad, en wees er toen op vanuit Psalm 69 en 109, dat de plaats die Judas had vrijgelaten, opgevuld moest worden.

Het is belangrijk om het Woord van God met begrip te lezen. De hele Bijbel is gegeven om ons te onderwijzen, te overtuigen, te corrigeren en te onderrichten in de gerechtigheid. God wil dat wij het onderricht, dat wij daarin vinden, ter harte nemen en ernaar handelen. Dit geldt voor ons individueel en ook collectief.

Twee mannen onder de aanwezigen – Jozef, Barsabas geheten, bijgenaamd Justus, en Matthias – hadden de Heer gevolgd gedurende Zijn openbare bediening, en waren dus bekwaam om de plaats van Judas in te nemen. De keuze werd niet aan een menselijke stemming onderworpen, maar werd in gebed aan de Heer voorgelegd. Hij werd aangesproken als “Kenner van aller harten.” Zijn wil was beslissend voor de zaak. Voor de laatste keer in de Schrift wierpen zij een lot om de wil van God te weten te komen (Spr. 16:33). “… het lot viel op Matthias; en hij werd aan de elf apostelen toegevoegd.” 

De wil van God is ook van vitaal belang in alles waarmee we vandaag te maken hebben! Niet wat wij beslissen, maar wat Hij wil, zou altijd het onderwerp van onze gebeden moeten zijn. Godzijdank hebben we nu de Heilige Geest om ons te leiden.

Eugene P. Vedder, jr.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW