2 jaar geleden

Haat, heiligheid en liefde – Harten ontmaskerd op Golgotha

Als wij in geloof terugkijken op het kruis, zien wij dat het veel meer is dan een symbool van het christelijk geloof, het is het geheim van het christelijk leven! Wat eens een plaats van spot, schande en verachting was, is nu een plaats van overwinning! Paulus kon zeggen: “Maar ik wil volstrekt niet roemen dan alleen in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door Wie voor mij de wereld gekruisigd is, en ik voor [de] wereld” (Gal. 6:14).

Staande aan de voet van het kruis, wat betekent dat voor u? Voor velen is het kruis gewoon een sterfscène, een kruisiging (Ps. 22:15-16) en voor sommigen was het een moord (Hand. 2:23; 3:13-15). Velen zien het kruis als een symbool voor het offer- en vervangingswerk van Christus en niets meer. Laat me de vraag opnieuw stellen: wat betekent het kruis voor u persoonlijk?

Laten we bij het overwegen van uw antwoord kort stilstaan bij hoe de Schrift verwijst naar het kruis en wat het betekent voor de volgeling van Christus?

Over het kruis en het verzoenend werk dat daar werd volbracht, wordt op vele manieren gesproken. Het wordt de dood van Christus genoemd en legt de nadruk op het vrijwillige aspect van Zijn dood: “… omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood” (Jes. 53:12); “… gehoorzaam wordend tot [de] dood, ja, [tot de] kruisdood” (Fil. 2:8).

In 1 Korinthe 15 vers 3 worden wij herinnerd aan het plaatsvervangende aspect van Zijn dood: “… dat Christus voor onze zonden gestorven is …,” en Romeinen 5 vers 6 zegt ons: “… is Christus te rechter tijd voor goddelozen gestorven”.

Maar wanneer wij ons tot het kruis wenden, leren wij van drie harten die duidelijk geopenbaard worden. Eerst zien we het hart van de mens, dan het hart van Heer Jezus en dan zien we het hart van God Zelf aan het kruis.

Het hart van de mens geopenbaard aan het kruis

<<In de eerste plaats wordt ons geleerd, zoals niets anders ons kan leren, wat het hart van de mens is jegens God. Niets heeft dit ooit getoond – niets kon het tonen – zoals het kruis dat heeft gedaan. Als wij een volmaakte maatstaf willen, waaraan wij de wereld, het menselijk hart en de zonde kunnen afmeten, dan moeten wij kijken naar het kruis van onze Heer Jezus Christus. We kunnen niet stoppen bij het kruis, en we kunnen er niet aan voorbij gaan, als we willen weten wat de wereld is, omdat het daar was, waar de wereld zich volledig heeft geuit – daar heeft de gevallen mensheid zich volledig laten gaan. Toen de menselijke stem uitriep: “Kruisig Hem! kruisig Hem!” was die stem de uiting van het menselijke hart, dat, zoals niets anders kon verklaren, zijn ware toestand in de ogen van God kenbaar maakte. Toen de mens de Zoon van God aan het kruis nagelde, bereikte hij de volle hoogte van zijn schuld, en de diepte van zijn morele verdorvenheid. Toen de mens een rover en moordenaar verkoos boven Christus, bewees hij dat hij liever roverij en moord had dan licht en liefde. Het kruis toont dit geweldige feit aan; en de demonstratie is zo duidelijk dat er geen schaduw van een vraag overblijft.>> C.H. Mackintosh

Het kruis van Christus onthult het hart van de mensheid. Wanneer we de verslagen van het evangelie over het kruis lezen, leren we dat zij Hem verwierpen, bespotten, bespuugden, geselden, bespotten en met hun hoofden naar Hem zwaaiden (Matth. 27:15-31). Zij plaatsten een doornenkroon op Zijn voorhoofd en sloegen die met een rietstok. Zij verdeelden Zijn kleed aan de voet van het kruis (Matth. 27:29,32-44; Mark. 15:16-20; Joh. 19:2 v.v). Hun hart was volledig en volkomen gekant tegen de Heer Jezus Christus, Hij werd zonder oorzaak gehaat (Ps. 69:4; Joh. 15:25)! De boosheid van het hart van de mens was nooit zo duidelijk te zien toen zij de Heer Jezus kruisigden!

Het hart van een heilige en rechtvaardige God geopenbaard aan het kruis

Het kruis openbaart ons het karakter zelf van God, zoals de hymne van Robert Cleaver Chapman het formuleerde: <<Jezus verbrijzeld en te schande gemaakt, vertelt de heerlijkheid van Gods naam; Heilig oordeel vond ik daar, Genade overlaadde daar de zonde. God is liefde, dat weet ik zeker, in de diepte van het lijden van de Heiland, in de Zondeloze in Gods ogen, is de zonde rechtvaardig aan het licht gebracht.>> Zijn liefde voor verloren zondaars en Zijn volmaakte gerechtigheid ontmoeten elkaar aan het kruis. Psalm 85 vers 11 bevestigt dit door te zeggen: “Goedertierenheid en trouw ontmoeten elkaar; gerechtigheid en vrede kussen elkaar.” Om Mackintosh nog eens te citeren: <<Wij aanschouwen aan het kruis de wonderbaarlijke ontmoeting van vijandschap en liefde – zonde en genade. De mens toonde op Golgotha, het toppunt van zijn vijandschap tegen God. God, gezegend zij Zijn naam, toonde het toppunt van Zijn liefde. Haat en liefde ontmoetten elkaar, maar liefde bleek de overwinnaar. God en zonde ontmoetten elkaar; God zegevierde, de zonde werd weggedaan, en nu, aan de opstandingszijde van het kruis, kondigt de eeuwige Geest de blijde tijding aan, dat genade regeert door gerechtigheid, tot het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heer. Aan het kruis werd de strijd gestreden en de overwinning behaald; en nu strooit de vrijgevige hand van soevereine genade de buit van de overwinning wijd en zijd uit.>>

Wij zien de samenhang tussen Zijn heiligheid en Zijn liefde, tussen Zijn gerechtigheid en Zijn genade! Wij denken aan passages als Romeinen 5 vers 8: “Maar God bevestigt Zijn liefde tot ons [hierin], dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren” en Johannes 3 vers 16: “Want zo [1] lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven heeft”. 1 Johannes 4 vers 10 herinnert ons eraan: “Hierin is de liefde, niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon heeft gezonden als zoenoffer voor onze zonden.”

Leg deze verzen naast het feit dat God heilig is en wij niet. In feite zegt de Bijbel: “Want allen hebben gezondigd en komen te kort aan de heerlijkheid van God” en dat “het loon van de zonde [de] dood is, maar de genadegave van God is [het] eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer” (Rom. 3:23; 6:23). God gaf Zijn Zoon, opdat wij het eeuwige leven zouden hebben! Hij bood Christus aan als een zoenoffer, Hij deed het om Zijn gerechtigheid in de tegenwoordige tijd aan te tonen, dat Hij rechtvaardig is en hem rechtvaardigt die op grond van geloof in Jezus is (Rom. 3:24-26). Denk aan wat er gebeurde tijdens die drie uren van duisternis die in Mattheüs 27 vers 45-46 worden genoemd. Gods toorn tegen de zonde werd uitgestort over het onschuldige slachtoffer, de Heer Jezus Christus. Hij werd getroffen, geslagen en neergedrukt door God, al Gods golven en vloed van oordeel tegen de zonde werd uitgestort op de gezegende Heer Jezus (Ps. 42:8; 69:2-5; 9-13; 15-22; 88:7-8;15-19). Het kruis openbaart de heiligheid van God en vanwege Zijn heiligheid kon Hij de zonde niet vergeven voordat de straf ervan, namelijk de dood, betaald was. Het kruis was nodig opdat God rechtvaardig zou zijn en de Rechtvaardiger van allen die geloven. Dit is het tonen van het hart van God aan het kruis!

Het hart van de Heer Jezus wordt onthuld aan het kruis

We kijken naar het kruis van Christus en we zien Zijn liefde voor de Vader en Zijn liefde voor ons. Wij zingen dikwijls:

Liefde bond U aan het altaar, de liefde van de Vader en de Uwe, voor ons, o weergaloos Offer, opdat wij met U zouden stralen. Uw rijkdom hebt U overgegeven, Uzelf hebt U vrijwillig overgegeven, Uw leven in genade onbegrensd, opdat wij met U zouden leven.
(FC Maker)

In het Engels:
Love bound Thee to the altar, the Father’s love and Thine, for us, O peerless Victim, that we with Thee might shine. Thy wealth Thou didst surrender, Thyself didst freely give, Thy life in grace unbounded, That we with Thee might live.
(FC Maker)

De Heer Jezus verklaarde bij talrijke gelegenheden dat het doel van Zijn komst was de wil en het werk van Zijn Vader te vervullen. Johannes 4 vers 34 zei Hij: “Mijn voedsel is, dat Ik de wil te doen van Hem die Mij heeft gezonden en Zijn werk volbreng.” In Johannes 17 vers 5 kon Hij zeggen: “… en nu, verheerlijk Mij, U, Vader, bij Uzelf met de heerlijkheid die Ik bij U had voordat de wereld was.” Waarop Hij vanaf het kruis verklaarde: “Het is volbracht” (Joh. 19:30).

De Heer Jezus heeft Zijn leven gegeven voor ons, verloren dwalende schapen. Hij was de Herder die Zijn leven gaf voor de schapen! 1 Johannes 3 vers 16 zegt ons: “Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat Hij Zijn leven voor ons heeft afgelegd.” Door Zijn leven af te leggen aan het kruis herinnert Efeze 5 vers 2 ons eraan: “… zoals ook Christus ons heeft liefgehad en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offerande en een slachtoffer voor God tot een welriekende reuk.” Het kruis was niet iets dat de Here Jezus overkwam, Hij kwam om te sterven; het kruis was Zijn doel in Zijn komst. Hij is “het Lam dat geslacht is vanaf de grondlegging van de wereld” (zie Openb. 13:8). Toen Paulus over de kruisiging sprak, verklaarde hij: “de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven” (Gal. 2:20). Aan het kruis zien wij Zijn liefde uitgestald toen Hij kon zeggen: “Vader, vergeef hun, want zij weten niet wat zij doen” (Luk. 23:34). Zijn hart van liefde kon zeggen: “Zie, hier ben Ik, zend Mij!” (Jes. 6:8).
Wij zingen wel eens: “Hij verliet de luister van de hemel, wetend wat Zijn bestemming was, de eenzame heuvel Golgotha, om daar Zijn leven voor mij neer te leggen.”

Het kruis ontvouwt het hart van de mens. Het biedt ons een blik in het hart van een God en toont ons het hart van de Heer Jezus Christus.

 

NOOT:
1. ‘Zo’ slaat op de grootheid óf de aard van Gods liefde.

 

Tim Hadley; www.anchorsforlife.org

13 augustus 2020.

 

O dag van smaad, van smarten en van plagen,
toen U Heer Jezus, onze zonden droeg,
geheel de toorn van God hebt moeten dagen
en ’t zwaard van Zijn gerechtigheid U sloeg.

U hebt gewacht op liefd’ en medelijden,
op iemand die iets van Uw smart verstond,
die in Uw nood U een’ge troost bereidde;
ach Heer, dat U geen enkele trooster vond.

U leed daar stil en zwijgend, zonder klagen.
Uw haters, Heer, genoten van Uw smart.
Hun laster, spot en hoon moest U verdragen;
alleen maar haat bewoog hun boze hart.

U hebt aan ’t kruis zachtmoedig in de schande,
de zware taak volbracht die God U gaf,
beval Uw geest in Vaders trouwe handen
en gaf Uzelf voor ons in dood en graf.

U hebt volmaakt, o Redder van de zielen,
Uw God verheerlijkt en Hem eer bereid.
Terwijl wij vol bewondering neerknielen,
aanbidden w’ U in alle eeuwigheid.

Lied 188, 20e druk GL-2016

Geplaatst in: , ,
© Frisse Wateren, FW