2 jaar geleden

God vertrouwen in moeilijke tijden (7)

Psalm 124

1. Een pelgrimslied, van David.
Als de HEERE niet bij ons geweest was, – zeg dat toch, Israël –
2. als de HEERE niet bij ons geweest was, toen mensen tegen ons opstonden,
3. dan hadden zij ons levend verslonden, toen hun toorn tegen ons ontbrandde;
4. dan hadden de wateren ons overspoeld en was een woeste stroom over onze ziel gegaan;
5. dan waren de onstuimige wateren over onze ziel gegaan.
6. Geloofd zij de HEERE, Die ons niet overgaf tot een prooi voor hun tanden.
7. Onze ziel is ontkomen als een vogel uit de strik van de vogelvanger; de strik is gebroken en wíj zijn ontkomen.
8. Onze hulp is in de Naam van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.

God is bij ons

In deze Psalm ervaren de onderdrukte joden in Jeruzalem Gods redding in nood: ten eerste erkennen ze dat God bij hen is. Daarom kon hun vijand hen niet overweldigen. Dan ervaren zij dat de Heer hen in de nood helpt.

Als de HEERE niet bij ons geweest was, toen mensen tegen ons opstonden”. Daarmee drukt het overblijfsel uit, dat het aan de kant van God staat. Dat is de reden waarom de listige en machtige aanvallen van de vijand hen niet kon overweldigen.

Als wedergeboren christenen weten we: “Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?” (Rom. 8:31). Daaraan willen we denken, wanneer we met de macht en list van de vijand te doen hebben.

Overspoelend water

De benauwdheid van het overblijfsel is zo groot, dat “de wateren hen overspoelden”. Dat spreekt van de invasie van de Assyriërs.

Jesaja 28 vers 15 beschrijft hen als een wegspoelende gesel. Ook Daniël 11 vers 10 bericht over hen: “Dan zullen zijn zonen zich in de strijd mengen en een menigte grote legers verzamelen. Een van hen zal snel komen, het land overspoelen, doorkruisen en terugkomen”.

Dat is voor ons de wereld in haar overspoelende karakter. Zij verdrukt ons van alle zijden. We lopen soms ook gevaar alleen enkele aanvallen van de wereld te herkennen, die wij dan beslist verwerpen. Maar de bedreiging van een andere zijde zien we over het hoofd.

Salomo heeft zijn hele leven lang de muren van Jeruzalem uitgebreid. Dat was zeer goed, want het beschermde de stad voor de aanvallen van de vijandelijke legers. Toch onderkende hij de invloed van de goddeloze volkeren door zijn buitenlandse vrouwen niet. Hoe smartelijk de zin: “… dat zijn vrouwen zijn hart deden afwijken, achter andere goden aan …” (1 Kon. 11:4).

De wereld is zo veelzijdig en komt als een overstromend water van alle kanten op ons af. We kunnen in de wereld gaan en ons met mensen van de wereld amuseren. Dat is de ene kant. Maar we kunnen ook wereldse principes in ons gezin of zelfs in de samenkomsten meenemen. Ook dat is een gevaar.

Woeste wateren

De onstuimige (woeste, trotse) wateren wijzen op de aanvallen van de antichrist. In Psalm 123 vers 4 worden hij en zijn aanhangers als woest beschreven. Omdat hij de gevluchten niet meer bereiken kan, richt hij zijn hele woede op hen die achterbleven.

De wereld in haar woeste karakter kan ons ook kwellen. De ongelovige mensen proberen ons belachelijk te maken, doordat zij ons valse motivaties toedichten. Ze beschouwen ons als vreemd, conservatief of ouderwets, wanneer wij aan het Woord van God vasthouden. Dat zijn de aanvallen van de trotsen. Zij proberen in ons – in het bijzonder in jonge christenen – op de weg van het geloof en de gehoorzaamheid complexen1 op te wekken.

De macht en de list van de wereld

De beide vijanden – de Assyriër en de antichrist – werken op tweeërlei wijze. Vers 6 spreekt over prooi voor hun tanden. Dat is machtsvertoon. Vers 7 bericht over de strik van de vogelvanger. Dat is list.

De vijand ontvouwt ook tegenover ons zijn macht, hoewel hij door het verlossingswerk van de Heer Jezus voor ons gebroken is. Zo staat er in 1 Petrus 5 vers 8: “Uw tegenpartij [de] duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek wie hij zou kunnen verslinden”. Hij gebruikt daartoe de wereld. Een voorbeeld: In een schoolklas is een gelovig meisje. Omdat ze niet in alles meedoet, is de hele klas tegen haar. Dit machtsvertoon van de wereld is niet gemakkelijk te verdragen. Het is een kwelling voor onze kinderen.

Bij andere gelegenheden treedt de vijand met list op. Hij verdraait de feiten en bagatelliseert het kwade. Zo wordt in Efeze 6 vers 11 in het bijzonder voor de listen van de duivel gewaarschuwd. Hij gebruikt de wereld daarvoor omdat hij haar overste is (Joh. 16:11).

Beide is gevaarlijk. Wanneer we met de macht van de wereld te doen hebben, kunnen we bezwijken in het geloof. Door de listen van de wereld lopen we gevaar in zonde te vallen of ons met de wereld te verbinden.

De hulp in de Naam van de HEER

Gezien deze viervoudige aanvallen komt het overblijfsel op een belangrijk punt: “Onze hulp is in de Naam van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft”.

Wat betekent dat voor ons? De naam staat altijd voor dat, wat een persoon is. Zo is de naam “HEERE” een uitdrukking van de heerlijkheid van de Persoon van God. Onze hulp bestaat dus in dat, wat onze Heer is. Wanneer de Heer Jezus in ons gezin belangrijk is en wij Hem in het dagelijkse leven eren, bezitten we het sterkste bolwerk tegen een machtige en listige wereld. Zijn heerlijke Persoon is de beste hulp in conflicten met de wereld. Dat geldt ook voor het samenkomen van de gemeente. Hoe groter de Persoon van de Heer Jezus in de samenkomsten schittert, des te beter worden we tegen de invloeden en aanvallen van de wereld bewapend.

Het gaat hier om de praktische ervaring van de grootheid van de Heer Jezus in de afzonderlijke situaties van het leven. Wij kennen Hem uit de Bijbel. Het is verheugend Hem daarin in al Zijn veelvoudige heerlijkheden te leren kennen. Maar het is ook indrukwekkend Hem in het dagelijkse leven te ervaren. Een gebeurtenis uit Mattheüs 14 verklaart dit (Matth. 14:22-33). Daar varen de discipelen van de Heer vooruit naar de andere oever van het meer. Hijzelf gaat de berg op om te bidden. Als zij door de golven in nood komen, gaat Hij op het water naar hen toe. Hij klimt in het schip en de wind gaat liggen. Wat doen de discipelen nu? Zij werpen zich voor Hem neer en spreken: “Werkelijk, U bent Gods Zoon” (Matth. 14:33). Zij leren Hem daardoor, zoals Hij in een bepaalde situatie met hen omgaat, als de Zoon van God kennen. Hebben wij ook zulke ervaringen?

 

NOOT VERTALER:
1. Complexen: onbewuste gevoelens die het handelen beïnvloeden. Men spreekt ook van minderwaardigheidscomplex of schuldcomplex.

 

Max Billeter, © Beröa Verlag

Oorspronkelijke plaatsing in het Nederlands 11 augustus 2016.
Herplaatsing: 4 oktober 2021.

Geplaatst in: , ,
© Frisse Wateren, FW