2 jaar geleden

God vertrouwen in moeilijke tijden (1)

Inleiding op de pelgrimsliederen

Wat betekent de uitdrukking “pelgrimslied”?

De psalmen 120 tot 134 dragen alle het opschrift “een pelgrimslied”. Over deze uitdrukking hebben al velen nagedacht. Enkelen menen, dat de Israëlieten bij het opgaan naar de tempel bij elke trede een van zulke psalmen zongen. Anderen denken dat iedere psalm elk op een hogere toon gezongen werd. Maar dat komt allemaal voort uit menselijke overleggingen. Het Woord van God verklaart ons echter nergens waarom deze psalmen pelgrimsliederen heten. God heeft altijd een doel wanneer Hij ons iets bericht of wanneer Hij iets voor ons verzwijgt. Bij het lezen van deze 15 pelgrimslieden zien we echter een geestelijke ontwikkeling.

Ze laten ons vijf groepen van elk drie psalmen zien. De hoofdgedachte van een groep ligt altijd in het eerste vers van deze drie psalmen. De andere twee zijn bijgevoegd om ons meer inzicht en verdere hulp over het behandelde thema te geven.

Over de waarde van de Psalmen

Het grote doel in de boeken van het Oude Testament is de profetie. Dat verrast ons misschien, maar we moeten bedenken, dat de inhoud van de hele bijbel een Persoon – Jezus Christus, de Zoon van God – is. Toen het Oude Testament, geïnspireerd door de Heilige Geest geschreven werd, was de Zoon van God nog niet als mens op de aarde gekomen. Daarom wijst dit deel van de bijbel in eerste instantie profetisch op de komst van de Messias, en wel onder twee aspecten: als de lijdende en als de verheerlijkte (1 Petr. 1:11). Hij kwam ruim 2000 jaar geleden om te lijden en te sterven, maar Hij zal spoedig een tweede maal in macht en heerlijkheid verschijnen. Enkele plaatsen in het Oude Testament spreken uitvoerig van de Heer Jezus, zoals bijvoorbeeld Jesaja 53 of Psalm 22. Vaak zijn het slechts enkele verzen of gedeelten, die betrekking op Hem hebben.

Een voorbeeld daarvan is Psalm 22 vers 2: “Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?” David, die deze psalm dichtte, was nooit van God verlaten. Dat trof alleen de Heer Jezus in de drie uren van duisternis.

Zo bestaat de grootste waarde van de psalmen hierin, dat ze ons Christus voorstellen. Hijzelf verklaarde na Zijn opstanding aan Zijn discipelen ook uit de psalmen, wat op Hem betrekking had (Luk. 24:27,44). De evangeliën berichten ons dat, wat de Heiland deed en leerde. Maar de psalmen beschrijven ons Zijn gevoelens, die Hij daarbij had. God gunt ons in Zijn genade om in het hart van onze Heer te blikken.

De profetie van de pelgrimsliederen

De pelgrimsliederen geven een profetisch zicht op de verschrikkelijke periode van oordeel na de opname van de gelovigen van de genadetijd. Dan zal een grote nood over het volk Israël komen en verschillende oordelen zullen de hele mensheid treffen. Ook in deze zware tijd zullen mensen – in het bijzonder uit het volk Israël – in God geloven. Zij zullen een verdrukking beleven, zoals er tot dan toe nog nooit geweest is en daarna niet meer zijn zal (Matth. 24:21). Maar zij zullen uit de verdrukking het wonderbare vredesrijk ingaan. Jezus Christus zal tot hun redding in grote macht en heerlijkheid op de aarde verschijnen. Hij zal Zijn rijk oprichten en de gelovigen na nood en vervolging in de rust invoeren.

De pelgrimsliederen beschrijven deze overgang van het lijden tot heerlijkheid. Psalm 126 vers 5 drukt het als volgt uit: “Wie met tranen zaaien zullen met gejuich maaien”. In de toekomstige tijd zal het doel van God zijn om de gelovigen uit alle stammen van Israël in Jeruzalem bijeen te brengen, om hen daar te zegenen en opdat zij Hem daar aanbidden.

Het nut van de pelgrimsliederen voor ons christenen

Ook wij leven als gelovigen onder de druk van de verachting en de verleiding van de goddeloze wereld. Daarom wil God ons steeds weer samen brengen, waar de Heer Jezus Zijn tegenwoordigheid beloofd heeft. Daar zegent Hij ons en daar mogen wij Hem aanbidden.

Het onderwijs van de pelgrimsliederen moet een groei tot diepere aanbidding bewerken. Met het oog op de wereld worden we innerlijk voor de lof van de Heer toebereid. Want door de druk die de wereld op ons uitoefent, worden wij in het geloof geoefend. Ook door ziekten alsmede moeilijkheden in het gezin of in het beroep wil God onze harten vormen, ons dichter bij de Heer Jezus brengen en ware aanbidding teweegbrengen. Aanbidding is de hoogste werkzaamheid die een verloste uitoefenen kan.

Toen de Zoon van God eens op de aarde was, openbaarde Hij ons de Vader. Hij toont ons mensen, wie God, de Vader, is: een liefhebbende, eervolle en een zoekende Vader. Als christelijke aanbidders kennen wij God als Vader en staan we in een bijzondere relatie tot Hem. We hebben het grote voorrecht Hem te aanbidden. Daartoe wil de Geest van God ons steeds weer en steeds vaker brengen. Hij gebruikt daarbij ook de pelgrimsliederen, hoewel God op dit tijdpunt nog niet als Vader geopenbaard was. Aanbidding is in eigenlijke zin een gemeenschappelijke zaak. Natuurlijk kunnen we ook persoonlijk aanbidden. Aanbidding ontvouwt zich echter op bijzondere wijze, wanneer wij gemeenschappelijk tot de Naam van de Heer Jezus vergaderd zijn. Christelijke aanbidding staat zowel in het Nieuwe Testament alsook in de voorbeelden in het Oude Testament bijna altijd in verbinding met het volk van God.

We vatten samen:

  • God beproeft ons door midel van moeilijkheden in ons leven, opdat wij vaker en dieper aanbidden.
  • God brengt ons als gelovigen samen, opdat wij Hem gemeenschappelijk aanbidden.

 

Max Billiter, © Beröa Verlag

Oorspronkelijke plaatsing in het Nederlands 11 juli 2016.
Herplaatsing: 27 september 2021.

Geplaatst in: , ,
© Frisse Wateren, FW