18 jaar geleden

Gezichten, ondernemen en overwinnen …

zoals gezien in Habakuk

Gezichten

Gelooft u in visioenen? Ik wel, en wel al op jonge leeftijd. Toen ik mijn eerste baan begon (kantoorjongen), mijn weeksalaris was 12 shilling en 6 pence (minder dan $1), ik keek echter vooruit naar de dag dat ik voorzitter van de raad of president zou zijn, of hoe je dat ook noemt.

Gelukkig had de Heer betere dingen in petto. Ik leerde dat ik een zondaar was voor God, maar dat er in voorzien was voor allen die hun zonden beleden. Door genade werd ik tot Jezus gebracht en leerde Hem kennen als de Redder van zondaars.

Wat een verandering bracht dat teweeg! Mijn zonden waren vergeven. God had grote plannen; in de eerste plaats voor Zijn Zoon, maar ook voor mij en allen die hun vertrouwen in de Heer Jezus Christus hebben gesteld. Ben jij ook al van Hem?

Maar laten we eens naar Habakuk kijken. Hij leefde in een kwade dag. Israël was in afgoderij gevallen en de morele toestand van de natie stond op een erg laag pijl. Het oordeel kwam en wel van het hevigste soort – Jeruzalem wordt verwoest en de natie werd in gevangenschap weggevoerd. Was dat alles? Zeker niet. God heeft Israël beloften gegeven, onvoorwaardelijke beloften, en God kan niet liegen. Dit maakte Habakuk vrijmoedig. Hij gaat naar de wachttoren, een goede plaats om een ver uitzicht te krijgen.

Hij krijgt een visioen: “Want de aarde zal vervuld worden, dat zij de heerlijkheid des HEEREN bekennen, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken” (Habakuk 2:14). Habakuk had kunnen weten dat de Schrift dit tevoren had gezegd, maar dit maal waren er meer details (zie Numeri 14:21 en Jesaja 11:9).

Dit is wonderbaarlijk, maar niet te vergelijken met de plannen van de Heer met ons, Zijn hemels volk (zie Efeze 1:10).

Ondernemen

Het visioen veroorzaakte een grote verandering in Habakuk; terecht voelde hij aan dat hij zich moest aanpassen aan deze opmerkelijke ontdekking.

‘Ik moet mijn leven inzetten in overeenstemming met de waarheid’, zei hij, als gevolg. “Uw werk, o HEERE! – maak dat bekend in het midden der jaren” (Habakuk 3:2).

Dit brengt ons tot een ander gebruik van de wachttoren; hij keek uit naar een antwoord op zijn gebed, net zoals jij en ik mogen doen wanneer wij echt ernstig bidden. Hier was een antwoord! In het midden van de oordelen, verwekte God in Juda een goede koning, namelijk Josia. Toen brak er merkbaar een tijd van verkwikking en zegen aan, zelfs in de moeilijkste omstandigheden (zie 2 Kronieken 35:18). Daarenboven werd op opvallende wijze een wonderbaarlijke profeet gebruikt, Jeremía, de man die weende over de verwoesting, maar die ook het voorrecht had om de genade van God aan de natie te laten zien – en het nieuwe verbond met ons (Jeremía 31). Opwekking is een krachtige beweging, en het is terzelfdertijd voorhanden wanneer Gods hand is over de naties en ook over Zijn volk. Wanneer je meer over opwekking wilt weten, kijk dan, naast andere, naar Psalm 85:7 en Psalm 138:7. Maar er is iets belangrijks te leren van deze interessante geschiedenis. Er is slechts een weg waarlangs dit alles van toepassing kan zijn: “de rechtvaardige zal door zijn geloof leven” (zie 2:4). Er zijn in het Oude Testament slechts twee verwijzingen naar geloof, en dit is er een van. Het zegt ons ook dat het geen algemeen geloof is, of in anderen, maar in ons individueel (‘zijn geloof’) en dit is waar zo velen van ons falen.

Overwinnen

Habakuk vroeg om een harde zaak. De vijand van onze zielen legt elke mogelijke moeilijkheid in de weg, maar dit is waar de overwinning behaald kan worden. God stelt ons al Zijn hulpbronnen ter beschikking.

“Hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is” (zie: 1 Johannes 4:4). Harde dingen zijn er om overwonnen te worden (zie 2 Koningen 2:10). Habakuk komt nogmaals met een boodschap. Kijk naar de conclusie (3:17-19) – hij is verblijd wanneer er niets zichtbaar is om in te verheugen! Denk daar een ogenblik over na, en merk op hoe Habakuk een wonderbare boodschap van bemoediging brengen kan, ook voor ons. Jonge mensen zien in onze dagen ook visioenen (Joël 2:28 en Handelingen 2:17). God heeft zoiets vandaag nodig omdat de dagen boos zijn (2 Timotheüs 3:1). Het oordeel komt maar de Heer is lankmoedig (2 Petrus 3:9) en wil dat alle mensen behouden worden (1 Timotheüs 2:4). Maar we kunnen voortgaan om het in geloof te wagen. Wij kunnen Hem ook vragen om ons levend te maken, op te wekken (Jesaja 57:15) en Hem vragen om ons geloof te vermeerderen (Lukas 17:5). Soms hebben we bewondering voor gelovigen die echte overwinnaars zijn met het oog op moeiten die zonder Goddelijke hulp ondraaglijk zijn. Dit is de overwinning in ons waar onze God vandaag naar zoekt. Laten wij God danken voor Habakuk en zoeken te wandelen in zijn voetstappen. Amen.

Uit: Toward the Mark, door D.W. Paterson

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW