15 jaar geleden

Gewapende christenen (3)

Om de vijand te kunnen weerstaan en om stand te kunnen houden, hebben we een wapenuitrusting nodig. Dan komen we goed beslagen ten ijs. De vijand wil dolgraag ons bezit beroven en als het hem dat niet lukt – en zo liggen de kaarten wel, want de geestelijke zegeningen die wij in Christus bezitten, kan hij niet wegroven – dan wil hij het genot ervan ons afnemen. Daartegen nu heeft God ons de zevendelige wapenuitrusting gegeven. Het is Zijn bedoeling dat we deze wapenuitrusting aandoen en gebruiken. Hoe zit het daarmee bij ons? …

We kunnen dus alleen weerstand bieden als we de hele wapenrusting van God opgenomen hebben. Dan zijn we ook in staat om alles te volbrengen, om alles te overwinnen. En om vervolgens na de overwinning dan ook stand te houden.

“Staat dan vast, uw lendenen omgord met [de] waarheid” (vers 14)

Staat dan vast

Dit is een opdracht. Vaststaan heeft te maken met ‘niet wankelen’, of om zo te zeggen ‘goed beslagen ten ijs’ te komen. Dat betekent dat we goed voorbereid moeten zijn. Oorspronkelijk kwamen paarden goed beslagen ten ijs: zij hadden dan hoefijzers met spijkers die houvast gaven op het ijs. Willen wij in de geestelijke strijd vast staan dan moeten we de wapenuitrusting aanhebben en er gepast gebruik van maken. Dat geeft houvast in deze strijd. Zo kunnen we ons goed opstellen, klaarmaken voor de strijd.

Hoe kunnen we dus vaststaan? Wel, door gebruik te maken van de wapenuitrusting. We moeten natuurlijk wel weten waaruit onze wapenrusting bestaat. Pas dan kunnen we er ook ten volle gebruik van maken. We vinden ze hier in zeven onderdelen. We zullen ze nu stuk voor stuk wat nader bekijken.

1. Uw lendenen omgord met de waarheid

In vers 14 vinden we dan het eerste onderdeel. Onze lendenen – het naar binnen buigende benedengedeelte van de rug – is de plaats waar zich een gordel of riem kan bevinden om een kledingstuk op de plaats te houden. Een riem en een gordel kan de omgording van zo’n kledingstuk zijn. De bedoeling is hoofdzakelijk dat het kledingstuk daardoor niet afzakt en op z’n plaats gehouden wordt. De betekenis van een gordel in de tijd van de apostel is enigszins anders. De lange kleding die toen gedragen werd, was vaak een hindernis bij bepaalde bewegingen. Dan werd die kleding door middel van een gordel opgebonden om zich er gemakkelijker in te kunnen bewegen.

Het omgorden wordt hier natuurlijk niet letterlijk bedoeld. Het is zeker niet de bedoeling dat we een riem om moeten hebben, waarop de waarheid is uitgebeeld. De Heilige Geest gebruikt hier een uitdrukking die we ook in letterlijke zin kennen, zodat we het beter begrijpen kunnen. Daar zorgt de Heer altijd voor dat het voor ons ook te begrijpen is, dat wil zeggen ‘geestelijk’ te vatten is. Ook de apostel Petrus spreekt over omgorden, en wel zo: “omgordt de lendenen van uw verstand” (1 Petrus 1:13). Ook hier geen inscriptie op ons voorhoofd op de plek waar onze hersenen zich bevinden. Nee, daar is het ook een geestelijke toepassing. Het gaat om ons geestelijk verstand dat ons door de Zoon van God gegeven is. De Heilige Geest geeft ons inzicht in de dingen van God en daardoor zijn we in staat om de dingen die ons door God geschonken zijn te ‘weten’. De Geest leert ons geestelijke dingen door middel van geestelijke woorden (1 Korinthe 2:12). Hoe wonderbaar en doeltreffend heeft God dit alles toch gemaakt!!!

Voor het woordje waarheid staat het lidwoord ‘de’. Dit hoort er niet bij in het oorspronkelijke maar moet worden toegevoegd om het goed te kunnen lezen. Onze harten en gedachten moeten ‘overeind’ gehouden worden door waarheid. Dat betekent dat waarheid het heersende beginsel is in ons leven en in onze geestelijke strijd. De vijand, de duivel, wordt beheerst en geleid door leugen en is de vader ervan (zie Johannes 8:44-47). Een christen echter is onder het beslag van de waarheid gekomen, de waarheid die in Jezus is (Efeze 4:21). Wij zijn in Hem en … de Heer Jezus is de Waarheid (Johannes 14:6). Daarom moeten wij ook praktisch gekenmerkt worden door ‘waarheid’. We behoren bijvoorbeeld de waarheid te spreken. Dit is naar de nieuwe mens (zie Efeze 4:20-25). Als soldaat in de geestelijke strijd moeten we omgord zijn met ‘waarheid’. Dat kunnen we bereiken door naar de Heer Jezus te kijken hoe Hij hier wandelde. Wat Hij sprak was de openbaring van Zijn persoon. Op de vraag “wie zijt Gij” antwoordde Hij: “Geheel wat Ik u ook zeg”. Dat kwam altijd overeen met de waarheid, want Hij was de verpersoonlijking van de waarheid. De mens van nature daarentegen is geheel anders. Deze heeft ‘een aardje naar zijn vaartje’. Wie deze vader is, hebben we al gezien in Johannes 8, dat is de duivel. Echter vanaf het moment dat iemand opnieuw geboren is, heeft deze de goddelijke natuur ontvangen en kan in de waarheid wandelen. Dat hij dit helaas niet altijd doet, ligt niet aan God maar aan hemzelf. Gelukkig hebben we het woord van God, het woord der waarheid ontvangen. “Heilig hen door de waarheid; Uw woord is [de] waarheid” (zie o.a. Efeze 1:13; Johannes 17:17). Het woord der waarheid, het woord van God dus, helpt ons te zien wat waarheid is en hoe we daarin kunnen wandelen. Ook dienen we te bedenken “al wat waar is, al wat rechtvaardig is”. Dan zal de God van de vrede met ons zijn en zal Zijn vrede ons deel zijn en onze harten en gedachten bewaren in Christus Jezus (Filippi 4:7-8). Zonder het woord van God is ‘weerstand bieden’ en ‘standhouden’ onmogelijk.

We moeten dit onderdeel van de wapenuitrusting door middel van het woord van God ontdekken, onderzoeken en toepassen. Het woord der waarheid geeft innerlijke kracht en energie om stand te kunnen houden. Als wij dit woord – de waarheid – vasthouden in liefde, zal dit ons bewaren zodat we niet heen en weer geslingerd worden door allerlei wind van leer (vergelijk Efeze 4:14). Iets wat in onze dagen – evenals overigens in elke tijd – razend actueel is. We zien het immers wat er gebeurt, als het Woord wordt losgelaten en het woord van mensen norm wordt. Wanneer de zogenaamde wetenschap een autoriteit wordt toegekend, die ongekend en ongehoord is. Denkt u maar aan de evolutietheoriën1. Wat brengt dat in het jaar 2009 ter nagedachtenis van Charles Darwin al niet teweeg? Kijkt u maar naar de onthullingen bij de E.O. Zonder verder op dit thema in te gaan, is het een actueel maar triest voorbeeld van wat het ‘niet kennen van de Schriften’ en ‘het wijs zijn in eigen ogen’ – dus eigenwijs – teweeg kan brengen. Daarmee wordt onze Heiland, de Zoon van God in Wie en tot Wie alle dingen geschapen zijn (Kolosse 1:16-17) groot oneer aangedaan, ondanks alle uitvluchten die men daarvoor bedacht heeft. Deze onthullingen leggen echter wel duidelijk aan het daglicht hoever de E.O. is afgedaald en groot gevaar loopt om in allerlei dwalingen te ontsporen.

Wat moeten wij dus doen om aan zulke en andere listen van satan te ontkomen? Ons “omgorden met de waarheid”! We lezen ook van het “Rijsje” dat voortkomen zal uit de afgehouwen tronk van Isaï dat Zijn lendenen de gordel van de waarheid hebben zal, evenals overigens de gordel van de gerechtigheid. Dat zal zijn in die tijd, waarin de wolf met het lam verkeren en het luipaard bij de geitenbok zal neerliggen alsmede het kalf en de jonge leeuw en het mestvee tezamen het goed met elkaar kunnen vinden. Dan zullen de koe en de berin samen weiden en hun nakomelingen zullen samen neerliggen. Zelfs zal een zuigeling zich vermaken (spelen) met het hol van een adder (zie Jesaja 11:1-9). Dit is nog toekomstig! Wat een vrede spreekt daaruit! Het zal dan ook in het duizendjarig Vrederijk zijn wanneer dit plaatsvindt. Het Rijsje spreekt van de de grote Vredevorst, onze Heer Jezus Christus! Hij zal Zijn lendenen omgord hebben met de waarheid. Dat begrijpen we ook goed. Hij kon als enige ooit hier op aarde zeggen: “Ik ben de …. waarheid” (Johannes 14:6). Hoe belangrijk is het dat ook wij onze lendenen omgord hebben met de waarheid, zodat ons innerlijk – onze gedachten en gevoelens, ons hart – door waarheid worden gevormd en gekenmerkt.

2. Bekleed met het borstharnas van [de] gerechtigheid

Het tweede deel van de wapenuitrusting vinden we ook in vers 14: “… en bekleed met het borstharnas van [de] gerechtigheid”. De beeldspraak – lendenen omgord met de waarheid én bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid – die de apostel hier gebruikt heeft te maken met kleding en de uitrusting die aangedaan respectievelijk omgord moeten worden. Zo komen we bij het borstharnas. Wat doe je met een borstharnas? Wel, daarmee bescherm je die delen van het lichaam die een speer niet kan trotseren of overleven, je hart bijvoorbeeld. Als je door een speer verwond werd in je been, was dat beter te overleven dan een speer door je hart of andere kwetsbare kwetsbare organen. Dus was een borstharnas een goede bescherming. Het tegenwoordige kogelvrije vest kun je daarmee wel vergelijken.

We vinden overigens in deze brief de woorden waarheid en gerechtigheid wel vaker genoemd (4:24; in 5:9, allebei). In 1 Thessalonika 5:8 wordt het “borstharnas van het geloof” genoemd. Evenals in Efeze 6 is ook hier het borstharnas een aanduiding met een ‘geestelijke’ toepassing. We worden dus niet opgeroepen om allemaal met een borstharnas te lopen, waarop bijbelse teksten staan gegraveerd. Nee, dit borstharnas van de gerechtigheid moeten we aandoen zodat ons leven gekenmerkt wordt door gerechtigheid. Onze leden moeten we in dienst stellen van de gerechtigheid, zoals Romeinen 6 vers 13 ons leert. Dan gaat het om de praktijk van ons leven. Het gaat hier niet om onze ‘positionele’ gerechtigheid, als ik dat zo even mag uitdrukken. Dat is de gerechtigheid die wij in Christus ontvangen hebben. Daarmee zijn we door God Zelf bekleed. God ziet ons in Christus aan, in de ‘positionele’ gerechtigheid die Hij verworven heeft door Zijn offer aan het kruis van Golgotha. Dáár waar onze Heiland voldaan heeft aan de rechtvaardige eisen van God, die heilig is. We zijn vrijgemaakt van de zonde en slaven van de gerechtigheid geworden (Romeinen 6:8) en wel om tot vrucht voor God onze heiliging te hebben. Onze heiliging is onze afzondering voor God. We behoren Hem toe, ons gehele leven behoort Hem toe. Zo kunnen we de praktische gerechtigheid verwerkelijken. Daaraan is de waarheid, het Woord van God, nauw verbonden. In vers 14 volgen ze dan ook direct op elkaar. Als wij met de waarheid ‘omgord’ zijn, zullen wij in de praktijk ook vruchten van de gerechtigheid voortbrengen. Zo zullen wij onze positie bevestigen die wij in Christus hebben. Zo kunnen we standhouden en zijn we in staat de listen van de vijand in de boze dag te pareren, af te wenden en af te weren.

Wordt D.V. vervolgd.

NOOT:
1. Zie ook de artikelserie: “Kool, Neanderthaler en haaien” in Frisse Wateren.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW