3 jaar geleden

Genesis 1 vers 1

“In het begin schiep God de hemel en de aarde.”

 

Met deze eenvoudige maar toch verheven woorden begint het Woord van God, beginnen de mededelingen van God aan de mensen. De oorsprong van de schepping was noodzakelijkerwijze het eerste wat God ons wilde meedelen. De Schrift bericht weliswaar van dingen, die zeer veel verder terug, ja in de voorbijgegane eeuwigheid gebeurd zijn; maar omdat het daar om onzichtbare dingen gaat, kan het Bijbels bericht daarmee niet beginnen. Van het ontstaan van de hemel en de aarde wordt het eerste bericht; en hoe zijn zij ontstaan? Door het machtige Woord van God! God schiep de hemel en de aarde; als in gegoten letters staat het daar. Geweldig, ondoorgrondelijk feit. 

“Door [het] geloof begrijpen wij dat de werelden door Gods Woord bereid zijn, zodat wat men ziet, niet ontstaan is uit wat zichtbaar is” (Hebr. 11:3). De hemelen bestaan uit geweldige werelden en totale wereldsystemen, zij vertellen Gods eer, een nacht geeft aan de nacht de kennis door. Wanneer men de nachtelijke sterrenhemel beschouwt, moet men met de psalmist zeggen: “Geen spreken is er, geen woorden zijn er, hun stem wordt niet gehoord” (Ps. 19:4). God heeft door de Heer Jezus de werelden gemaakt, Hij is de Bouwmeester van de wereld (Hebr. 1). Wat een kostbare gedachte is het voor de gelovigen, dat Hij, die zijn Verlosser is geworden, alle dingen, ook al de hemelen, in aanschijn geroepen heeft door het Woord van Zijn macht! (verg. ook Kol. 1:15-16).

Het hart wordt met eerbied en aanbidding vervuld ten opzichte van zulk een God.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW