2 jaar geleden

Geestelijke wapenrusting (25)

“Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad! U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidenvolken!” (Jes. 14:12).

Geestelijke strijd (deel vijfentwintig)

 

Als wij nadenken over de geestelijke strijd, waarin wij verwikkeld zijn, helpt het te weten wie onze vijand is en hoe deze strijd begon. Het is duidelijk uit Ezechiël 28 vers 12-16 dat Satan eens een prachtige engel was, die “zoon van de dageraad” werd genoemd.  Zijn naam in die tijd was Lucifer1, wat “schitterende ster” of “stralende” betekent. Wanneer we zorgvuldig Jesaja 14 vers 12-14 lezen, krijgen we een glimp te zien van wat de oorzaak was van de val van dit prachtige geschapen wezen en hoe deze de vijand van God werd. Spreuken 6 vers 16-17 vertelt ons dat God hoogmoed haat. Eén van de redenen waarom God hoogmoed haat is, dat het precies datgene is waardoor Lucifer Satan (de Tegenstander) werd. Hoogmoed is de grondhouding van het koninkrijk dat zich verzet tegen het koninkrijk van God en het begon toen Lucifer, een geschapen wezen, probeerde te zijn als de Allerhoogste, zijn Schepper. Lucifer’s hoogmoedige houding wordt duidelijk gezien in de vijf “Ik zal” in Jesaja 14 vers 12-14.

“Ik zal opstijgen naar de hemel” (vs. 13). Hij had al toegang tot Gods troon, we zien dit in Jesaja 6 waar engelen rond de troon God aanbidden, ook in Job 1-2, toen Satan rekenschap van zichzelf aflegde in de tegenwoordigheid van God. Maar wat zijn verlangen hier was, was om binnen te dringen en zich Gods autoriteit op de troon toe te eigenen.

“zal Ik mijn troon verheffen” (vs. 13). Satan wilde groter zijn dan alle andere sterren (engelen, Job 38:7) en Hij wilde, dat zij hem zouden volgen (Openb. 12:4).

“Ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting” (vs. 13). Het woord berg wordt vaak symbolisch gebruikt voor autoriteit (Jes. 2:2; Dan. 2:35). Satan wilde de dictaten van het universum beheersen.

“Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten” (vs. 14). Vaak wordt in de Schrift met wolken datgene bedoeld, wat de heerlijkheid van God toont of weerspiegelt (Ex. 13:21, 40:34). Satan’s verlangen was om een grotere heerlijkheid te hebben dan God. Hij wenste dat zijn heerlijkheid tentoongesteld zou worden!

“Ik zal mijgelijkstellen met de Allerhoogste” (vs. 14). Dit was zijn uiteindelijke doel en vandaag heeft hij een agenda om dit doel te bereiken, maar Christus versloeg hem door Zijn dood, Zijn begrafenis en Zijn opstanding! De Heer Jezus is de Overwinnaar. De oorlog begon daar, met vele gevechten die vandaag gaande zijn, maar de uiteindelijke Overwinning zal van Christus zijn!

 

NOOT:
1. Zo genoemd in de Engelse vertaling, de New King James Version. De Herziene Statenvertaling heeft vertaald met ’morgenster’.

 

Tim Hadley Sr.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW