2 jaar geleden

Geestelijke wapenrusting (24)

“… maar doet de Heer Jezus Christus aan, en wijdt geen zorg aan het vlees om [aan] begeerten [te voldoen]” (Rom. 13:14).

“Doet de hele wapenrusting van God aan, om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel” (Ef. 6:11).

Geestelijke strijd (deel vierentwintig)

 

Als we overwegen ons te kleden voor de geestelijke strijd, moeten we begrijpen dat volledig gekleed zijn voor de strijd betekent, dat we de Heer Jezus Christus aantrekken! Elk onderdeel van de wapenrusting dat in Efeze 6 wordt genoemd, spreekt tot ons over Christus. Hoewel elk onderdeel een specifieke functie heeft, is Christus Zelf de vervulling van elk onderdeel van de wapenrusting.

Omgordt met de Waarheid: “Jezus zei tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij” (Joh. 14:6).

Het borstharnas van de gerechtigheid: “Uit Hem toch bent u in Christus Jezus, die ons geworden is: wijsheid van Godswege, gerechtigheid, heiliging en verlossing.” “Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons [tot] zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem” (1 Kor. 1:30; 2 Kor. 5:21).

Voeten geschoeid (schoenen) met de toerusting [1] van het evangelie van de vrede: “Wij dan, gerechtvaardigd op grond van geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus” (Rom. 5:1).

Het schild van het geloof: “… terwijl wij zien op Jezus, de overste leidsman en voleinder van het geloof, die om de vreugde die voor Hem lag, [het] kruis heeft verdragen, terwijl Hij [de] schande heeft veracht, en die is gaan zitten aan [de] rechterzijde van de troon van God” (Hebr. 12:2).

De helm van het heil: “En in niemand anders is de behoudenis; want er is ook onder de hemel geen andere naam onder mensen gegeven waardoor wij behouden moeten worden” (Hand. 4:12).

Het zwaard van de Geest, dat is het Woord van God: “In het begin was het Woord; en het Woord was bij God, en het Woord was God. Dit was in [het] begin bij God … En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van een eniggeborene van een vaders) vol van genade en waarheid …Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft [Hem] verklaard” (Joh. 1:1-2,14,18).

Doe de Heer Jezus Christus aan door vandaag tijd met Hem door te brengen, voordat je de strijd ingaat!

 

NOOT:
1. Of ‘Bereidvaardigheid’.

Tim Hadley Sr.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW