3 jaar geleden

Geestelijke wapenrusting (10)

“Houdt dan stand, uw lendenen omgord met [de] waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid …” (Ef. 6:14).

Geestelijke strijd (deel tien)

 

Het borstharnas zou het hart en de vitale organen van de soldaat van de nek tot aan de dij beschermen. Zoals een letterlijk borstharnas het hart van een soldaat beschermde, zo beschermt het borstharnas van de gerechtigheid het hart van de gelovige.

Als volgelingen van Jezus Christus moeten wij bedenken, dat ons recht voor God staan geheel en alleen gebaseerd is op de gerechtigheid van Christus. Paulus herinnert ons eraan: “Uit Hem toch bent u in Christus Jezus, die ons geworden is: wijsheid van Godswege, gerechtigheid, heiliging en verlossing” (1 Kor. 1:30). Onze positie voor God is alleen in Hem te vinden! Romeinen 4 vers 5 legt uit: “Maar hem die niet werkt, maar gelooft in Hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid.” Dit is de positie waarin iedere ware gelovige in Jezus Christus door het geloof is gebracht.

Wij moeten leven in de waarheid van die gerechtigheid, wij moeten de gerechtigheid in de praktijk brengen in ons dagelijks leven. Deze gerechtigheid moet onze harten bewaken, en invloed hebben op wat wij denken en hoe wij leven. Spreuken 23 vers 7 zegt ons: “Want zoals hij bedacht heeft, zo zal hij tegen u zeggen … .” Daarom moeten wij het borstharnas van de gerechtigheid om hebben, onze praktijk voor Christus moet in overeenstemming zijn met onze positie in Christus. Ons wordt opgedragen “de nieuwe mens aan te doen, die overeenkomstig God geschapen is in ware gerechtigheid en heiligheid” (verg. Ef. 4:24). In Openbaring 19 vers 7-8 lezen wij over de gemeente: “Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt; en haar is gegeven zich bekleed te zijn met blinkend, rein, fijn linnen, want het fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen.”

Voor ons geldt: “Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven” (Spr. 4:23). Paulus benadrukt dit in 2 Korinthe 6, en herinnert ons eraan hoe dit mogelijk is als we “de wapens van de gerechtigheid in de rechter- en linkerhand” hebben, wat betekent dat elk gebied van ons leven moet worden beïnvloed door Zijn gerechtigheid! Jozef had de wapenrusting van de gerechtigheid aangetrokken, zodat hij, toen hij door Potifar’s vrouw in verzoeking werd gebracht, kon antwoorden: “Hoe zou ik dan dit grote kwaad kunnen doen en zondigen tegen God?” (Gen. 39:9) Moge ieder van ons net als Jozef het borstharnas van de gerechtigheid aantrekken en onze harten en gedachten voor Christus zijn vandaag!

 

Tim Hadley Sr.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW