18 jaar geleden

Geestelijke groei (II)

Ook de rest van dit jaar zullen er veranderingen in ons leven komen. Dat is eenvoudig zo in ons leven. Niets in dit leven blijft hetzelfde. Wij allen zullen in veel opzichten veranderen. De beslissende vraag is, of wij als Christenen “groeien” zullen. 2 Korinthe 4:7-12 heeft ons enkele belangrijke dingen over Christelijke groei te zeggen. Wat daar gezegd wordt, is zowel bemoedigend als ook verontrustend. Hoe bemoedigend is het te weten, dat de kracht in het Christelijke leven niet uit ons ontstaat, maar uit God voortkomt (vers 7). En deze kracht is werkelijk in elke Christen voorhanden, wanneer het ook in zulke gewone “houders” gevuld is, zoals jij en ik het zijn.

Schatten in aarden vaten

“Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid van de kracht van God is, en niet uit ons: in alles verdrukt, maar niet benauwd; geen uitweg ziende, maar niet geheel zonder uitweg; vervolgd, maar niet verlaten; neergeworpen, maar niet omkomend; altijd het sterven van Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Want wij die leven, worden altijd aan [de] dood overgegeven om Jezus’ wil, opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees. De dood werkt dus in ons, maar het leven in u” (2 Korinthe 4:7-12).

Ook de rest van dit jaar zullen er veranderingen in ons leven komen. Dat is eenvoudig zo in ons leven. Niets in dit leven blijft hetzelfde. Wij allen zullen in veel opzichten veranderen. De beslissende vraag is, of wij als Christenen “groeien” zullen.

2 Korinthe 4:7-12 heeft ons enkele belangrijke dingen over Christelijke groei te zeggen. Wat daar gezegd wordt, is zowel bemoedigend als ook verontrustend. Hoe bemoedigend is het te weten, dat de kracht in het Christelijke leven niet uit ons ontstaat, maar uit God voortkomt (vers 7). En deze kracht is werkelijk in elke Christen voorhanden, wanneer het ook in zulke gewone “houders” gevuld is, zoals jij en ik het zijn.
Tegelijk is deze plaats verontrustend, omdat zij een aanslag tegen onze trots is die niet wil toegeven, dat wij niets dan aarden vaten zijn! En niet alleen dat, maar het lijkt zo, dat God met opzet toestaat, dat wij door moeilijkheden en lijden heengaan die de zwakheid van de “aarden vaten” openbaar maken. Je vraagt je af of dat Christelijke “groei” is. Ja, dat is het. Wij zullen dit gedeelte nu iets nauwkeuriger bekijken.

Het thema van deze verzen is de extreme tegenstelling tussen de boodschap van het evangelie (zie vers 6) en de boodschapper van het evangelie. De superieure en eenmalige boodschap van het evangelie van Christus Jezus wordt door zwakke en broze boodschappers verder doorgegeven. De hoofdzaak is, dat God met opzet zo bepaald heeft, opdat er geen misverstand met betrekking tot de bron van deze grote levens-veranderende kracht van het evangelie van de Heer Jezus Christus bestaat. Dit punt wordt in vers 7 door de tegenstelling tussen een schat en een aarden vat geïllustreerd.

Supermensen?

Ten tijde, toen deze brief geschreven werd, waren er in dit deel van de wereld zeer veel aarden vaten. Zij werden bijvoorbeeld als houders voor water en voedsel gebruikt. Soms gebruikte men ze ook ter bewaring van waardevolle voorwerpen zoals bijvoorbeeld geld, juwelen of zelfs perkamenten (de Schriftrollen van de Dode Zee werden in zulke aarden kruiken gevonden). De gebruikelijke lampen waren eveneens van aarden kruiken. Ze bestonden uit goedkope aarden kruiken of vaten, gevuld met olijfolie en een drijvende pit. Al deze aarden vaten waren even zo eenvoudig te verkrijgen, als ze vervolgens stuk gaan. Scherven van zulke vaten kan men vandaag nog moeiteloos vinden in oude ruïnes.

De tegenstelling tussen de drager en de inhoud van de Christelijke boodschap wordt op deze wijze zeer goed aanschouwelijk gemaakt. De boodschap van het evangelie is hoogst waardevol als een schat, als een juweel of als licht, maar het wordt met opzet in gebruikelijke en gewoon uitziende “menselijke aarden” vaten bewaard. En “aarden vaten” zijn geen supermensen! Ze hebben druipende neuzen en uitslag. Ze worden verkouden en lijden aan vergeetachtigheid. Sommigen hebben de voorstelling, dat een Christen die groeit, iedere dag bovengemiddeld succesvol moet zijn. Dat is gewoonlijk niet het geval. Hoewel de kracht van het evangelie bovennatuurlijk is, zo zijn haar verkondigers (dus jij en ik) toch opzettelijk geen supermensen.

Vier uitspraken

In vers 8 en 9 toont de apostel Paulus, de schrijver van deze brief, dat de Christen niet alleen een gewoon vat is, maar zelfs een vat, dat gemakkelijk aangeslagen wordt. Hij noemt omstandigheden uit zijn eigen leven, die voor een normaal mens onmogelijke situaties waren. De uitwegen uit moeilijke situaties, die hij beleefde waren ondubbelzinnig door de macht van God veroorzaakt en niet door de behendigheid van mensen. In deze beide verzen worden vier paar uitspraken gebruikt, om enerzijds de zwakheid van de aarden vaten, maar anderzijds de kracht van God en Zijn bevrijding te beschrijven.

“Verdrukt”, “geen uitweg ziende”, “vervolgd” en “neergeworpen” hebben alle betrekking op lijden, waarin de zwakheid van de vaten zichtbaar wordt. Is één van deze begrippen op jouw van toepassing? Hoe was het in de tijd dat je je ‘depri’ voelde en ’teleurgesteld’ was en niet wist, hoe het verder moest (“verdrukt”, “geen uitweg ziende”)? Hoe was het, toen je iemand het evangelie wilde brengen en spot oogstte (vervolgd”, “neergeworpen”)?

“Maar niet benauwd”, “maar niet geheel zonder uitweg”, “maar niet verlaten” en “maar niet omkomend” hebben alle betrekking op de bevrijding die God in “onmogelijke” situaties gaf. We kunnen ons allemaal gelegenheden herinneren, waar God ingreep en uit de toestand redde. Herinner jij je, hoe God jou precies op de juiste tijd “toevallig” op een bijbelvers opmerkzaam maakte? Was er een moeilijke situatie in je leven, waar jij je op een bijzondere wijze de tegenwoordigheid van Christus bewust werd? Was er geen situatie waar alle natuurlijke middelen faalden en jij tot je verwondering zag, hoe de kracht van God op een ongelooflijke wijze aan het werk was? God laat opzettelijk toe, dat de aarden vaten aangestoten worden, zodat Hij Zijn bovennatuurlijke kracht in die toestand ontvouwen kan.

Effectvol getuigenis

In vers 10 en 11 wordt de bedoeling van God verder beklemtoond. De slagen die een Christen overkomen, bewerken, dat de zwakheid en nietigheid van het vat, maar in contrast daarmee gelijktijdig ook de heerlijkheid van de schat zichtbaar wordt. Hoewel de angst voor de omstandigheden, de vijandschap van mensen en de aanvallen van satan doodsteken voor het natuurlijke menselijke aarden vat zijn, zo wordt als gevolg daarvan door de Christen het leven van Jezus openbaar. “Altijd het sterven van Jezus in het lichaam omdragende” en “altijd aan [de] dood overgegeven om Jezus’ wil” betekent ook, in zwakke mate de slagen te ervaren die aan onze Heer op Zijn aardse weg toegediend werden. De Christen, die een godvruchtig leven wil leiden, zal op de een of andere wijze de haat van de wereld en de aanvallen van satan leren kennen (zie Johannes 15:18 en 1 Petrus 5:8).

Wanneer de Christen aan deze dodelijke aanvallen overgeleverd wordt, en duidelijk wordt hoe onbetekenend het vat zelf is, komt het Goddelijke leven (dat nooit vernietigd kan worden) tevoorschijn. Dat is een effectvol getuigenis voor hen, die dit leven nog niet hebben. In vers 12 spreekt Paulus erover, dat ook de gelovige Korinthiërs daarvan nut hebben, dat de hem toevertrouwde boodschap op de achtergrond van zijn moeilijkheden en lijden zo heerlijk zichtbaar wordt. Gelooft iemand in de Heer Jezus en volgt hij Hem en Zijn Woord, omdat Hij in jouw leven gezien wordt – door een onzichtbaar vat dat niets uit zichzelf doen kan?
Dit jaar zal God het toestaan, dat het proces van tegenslag en verbreking in jouw leven voortgezet wordt. Mochten er veranderingen in je levensstijl komen, zie het als Christelijke groei. Er is een “schat” in jouw aarden vat, die voor anderen zichtbaar worden moet.

David R. Reid, © Folge mir nach

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW