9 jaar geleden

Geen compromissen (3 – slot)

Leest nog eens 1 Koningen 13.

Wat je op de gevaarlijke weg van compromissen tegen kunt komen zijn, is vaak erg onvoorspelbaar. … Hoedt u voor het gevaar van de compromissen op het terrein van vrome navolging. Het kan zo iemand zijn als de oude profeet in Bethel. Misschien waren het eens trouwe profeten van God, maar die afgeweken zijn en nu de verschrikkelijke neiging hebben, anderen eveneens af te trekken. Het maakt hun geweten rustig, wanneer zij ook anderen voor een weg van de compromissen zouden kunnen winnen …

De derde test – vrome wereld

In vers 15 hebben wij dan de derde beproeving. Een oude profeet die in Bethel woont, herhaalt bijna woordelijk de uitnodiging van de koning: “Kom met mij mee naar huis en eet brood”. Dat is de test van religieuze verbindingen. Daar komt een profeet, een ster aan de religieuze hemel, een man die zo op het oog in de naam van God spreekt, en die toch onbekommerd te midden van al deze afgodendienst woont, want we horen geen woord van protest uit zijn mond. Misschien keurde hij de dingen innerlijk niet goed, maar het is behoorlijk duidelijk, dat hij niets ertegen zei. Men verwondert zich, zoals men te midden van al deze dingen leven kan, wanneer men ook maar iets om de dingen van God bekommert. Hij nodigde de man van God uit om met hem naar zijn huis te komen en brood te eten. “Ik ben religieus. Ik ben geen afgodische koning”.

Opnieuw weerstaat de man van God de verleiding. Hij wordt met deze test van religieuze verbindingen geconfronteerd. Deze test komen we steeds weer opnieuw tegen. “Het is voor een goed doel”, zeggen zij, “het is religieus”. Hoed u voor religie, die compromissen met de wereld aangaat. Nog eens heeft de profeet de genade om met het hoofd te schudden en neen te zeggen. Maar hij doet het niet zo duidelijk en beslist als voor de koning. Tegen de oude profeet zegt hij: “Ik kan niet”, zoals hij het graag gewild zou hebben. Hij zegt niet: “Ik wil niet”, alsof het zijn wil geweest zou zijn. Tegen de religieuze mensen zegt hij: “Ik kan niet. Het is erg sympathiek, maar ik ben niet vrij”.

De vierde test – geestelijke verleiding

Hij wijst af, tot de oude profeet hem met een list tegemoet treedt (vers 18): “ Ik ben ook een profeet, zoals u, en een engel heeft door het woord van de HEERE tot mij gesproken: Laat hem met u terugkeren naar uw huis, en laat hij brood eten en water drinken. Hij loog echter tegen hem”. Ditmaal werd hij juist in de zaak getest, waartegen hij getuigen moest – valse religieuze imitatie. De man had alle uiterlijke tekens van een ware profeet. “Ik ben ook christen”, zeggen ze, “en ik voel mij hier heel goed thuis. Ik kan heel goed bij deze mensen wonen. Ik heb een woord van de Heer. Ik heb een engel gezien”. Hij loog. Of hij bewust loog, zij in het midden gelaten. Hij kan zich dat alles ingebeeld hebben. In ieder geval had hij geen engel van de hemel gezien. Misschien was het een engel uit de afgrond. De man van God zou hebben moeten zeggen: “God corrigeert nooit Zijn aanwijzingen”. Hij begint niet met plannen, zonder alle eventualiteiten van te voren te zien, om dan midden in Zijn plan het te herroepen. God ziet alles vooruit, wanneer Hij aan een zaak begint, en Zijn aanvankelijke aanwijzingen blijven tot aan het einde bestaan. Hij had moeten weten, dat God dat, wat Hij begint, ook ten einde brengt.

Toen hij naar de akker van de religieuze imitatie getrokken werd, kwam de man van God ten val. En nu gebruikt God juist die leugentong, om de man van God zijn ondergang aan te kondigen – een ondergang, die in de regeringswegen van God over hem kwam. We zien hoe God aan het begin van een tijdperk aan bepaalde personen een voorbeeld stelt. Daarvan zijn er taltijke voorbeelden: Achan in de dagen van Jozua aan het begin van de verovering van het land; Ananias en Saffira aan het begin van de kerkgeschiedenis. Hoewel de man van God in de vierde test faalde, behaagde God in Zijn regering toch, hem als voorbeeld daar te stellen, opdat u en ik leren, geen compromissen aan te gaan.

Gehoorzaamheid van het geloof – de weg tot zegen

Hoedt u voor het gevaar van de compromissen op het terrein van vrome navolging. Het kan zo iemand zijn als de oude profeet in Bethel. Misschien waren het eens trouwe profeten van God, maar die afgeweken zijn en nu de verschrikkelijke neiging hebben, anderen eveneens af te trekken. Het maakt hun geweten rustig, wanneer zij ook anderen voor een weg van de compromissen zouden kunnen winnen. Misschien wordt u door zulke afgeweken gelovigen op deze wijze op de proef gesteld, of mogelijkerwijze – ik zou dat niet op de oude profeet uit Bethel willen toepassen – zelfs door iemand, die slechts een uiterlijke religieuze belijdenis heeft.

U hebt al veel van de waarheid van het Woord van God gehoord. Mijn appèl aan u is: Wanneer u wenst om voor de Heer te zijn en te leven, zie dan toe dat u niet door compromissen afgetrokken wordt. Op uw weg door de wereld zullen er mensen zijn, die tegen u zeggen: “We hebben dezelfde belijdenis als u. Wij zijn net zulke christenen als u”. En toch  maken zij gemene zaak met de wereld, noemen de wereld goed, zeggen dingen waarvan de wereld houdt en voeren verkeerde dingen in, zoals ze in de belijdende christenheid verbreid zijn.

Geve God genade, dat “geen compromissen!” onze oplossing is. Laten we de aanwijzingen gehoorzamen, die God ons in Zijn Woord gegeven heeft. Gehoorzaamheid zou de man van God uit Juda bewaard hebben.

F.B. Hole

Slot.

F.B. Hole, Folge mir nach
Vertaling: © Frisse Wateren – rm

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW