11 jaar geleden

Geen compromissen (1)

Wat ik zou willen zeggen vanavond, kan met twee woorden samengevat worden: “Geen compromissen”. Dat bevalt de moderne geest niet, want onder mensen worden de beste zaken door compromissen afgesloten. We starten met volledig tegenovergestelde meningen en komen dan geleidelijk tot elkaar. Wanneer u toch op uw standpunt blijft staan en ik op de mijne, zullen onze meningen onverenigbaar blijven.

Compromissen in het geloof – sleutel tot falen

Compromissen zijn verantwoordelijk voor sommige economische en politieke zaken, maar in de dingen van God zijn ze juist de sleutel tot falen. Als u daar resultaten hebben wilt, moet u de goddelijke weg vinden, en dan zonder compromis daaraan vasthouden. Ik herinner u aan de woorden van de apostel Paulus in 2 Korinthe 6, waar hij wenst, dat de gelovigen hun hart “wijd” openen zullen, en waar dan het merkwaardige gedeelte volgt, die met de woorden begint: “Vorm geen ongelijk span met ongelovigen” (zie vs 13-14). Hij had in het eerste deel van de brief met echte fijngevoeligheid over enkele thema’s tot hen gesproken. Hij had hen veel persoonlijke informaties meegedeeld. Hij had dingen gevonden die hem bemoedigden, want het gaf het teken van het werken van de Heilige Geest, en hij voelde, dat hij hen iets zou kunnen zeggen, waarin de grond van al hun problemen lag.

Waarom hadden ze niet standvastig aan de fundamenten van de leer vastgehouden? Vanwaar kwam deze erge zedeloosheid in hun midden? Vanwaar het invoeren van de methodes en handelwijzen van de heidenen in de gemeente? De grond lag daarin, dat zij in enkele opzichten de verbinding met de wereld niet afgesneden hadden. Zij hadden hun afzondering, hun “isolering” opgegeven. In plaats van zoals bij een stroomkabel met hemelse stroom geladen en ten opzichte van de wereld geïsoleerd te zijn, was de isolering beschadigd en de energie ging verloren. Zij lieten veel boze dingen van deze wereld in hun midden toe, doordat zij compromissen aangingen. Ik mag aan het woord uit de brief aan herinneren: “En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer” (Ef. 5:11). Wanneer het om zonde, boosheid of de wereld gaat, kan er voor de christen geen compromis zijn.

In het Oude Testament wordt dat wonderbaarlijk aanschouwelijk gemaakt. De man die voor God staat, is iemand, die een compromisloze houding tegenover de wereld inneemt. Misschien is Henoch wel het eerste grote voorbeeld. We weten dat hij slechts ongeveer een derde van de dagen vóór de zondvloed bereikte. Zijn leven was korter dan dat van zijn tijdgenoten, maar hij wandelde met God. En in het Nieuwe Testament vindt met, dat hij een compromisloze getuige was. De wereld werd een onbehaaglijk oord voor Henoch.

Is jullie opgevallen dat er in Hebreeën 11 staat: “Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien”? Ik heb het vaak gelezen, tot het tot mij doordrong dat het een verbazingwekkende uitspraak is. Normalerwijze zou hij nog ongeveer 500 tot 600 jaar te leven hebben gehad. Ik geloof dat Henoch, als hij niet weggenomen zou zijn, ter dood gebracht zou zijn wegens zijn getuigenis in die wetteloze dagen, waarin verdorvenheid en geweld de aarde vervulde. Hij zei tegen hen, dat de Heer te midden van Zijn tienduizenden komen zou, om het oordeel uit te oefenen (zie Judas :14-15). Een man van geloof en van compromisloze trouw liet zijn sporen na tot eer van God. Vergelijk Abraham met Lot. Bij hen vind je het thema aanschouwelijk voor gesteld. Lot werd als voorbeeld ter waarschuwing, Abraham wordt de “vriend van God” genoemd.

Jerobiam – machthebber met religieus instinct

In de gebeurtenis die wij vanavond gelezen hebben – 1 Koningen 13 -, wordt een niet met naam genoemde profeet opgedragen, bij een crisis in de geschiedenis van Israël tegen de afgodendienst te getuigen. De scheiding tussen de twee stammen en de tien was net voltrokken. Met politiek inzicht had Jerobeam naar analogie gezegd: “Religie is eigenlijk een niet te verachten machtsmiddel, en de verkeerde stemming tegen de tyrannie in de dagen van Salomo zal tenslotte niet voor altijd aanhouden. De oude verbindingen en betrekkingen zullen zich weer handhaven en het hart van mijn volk zal zich weer neigen tot de koning uit de lijn van David. Op de eerste plaats zijn er de feesten van de Heere, waaraan iedere man deelnemen moet. Kan ik hen laten gaan en hen daarmee weer onder de invloedssfeer  van het grote huis, dat Salomo gebouwd heeft, komen laten?  Dat zou geen slimme strategie zijn. Ik moet op de een of andere manier ‘t klaar spelen om hen naar een nieuw centrum zien te brengen”.
Daarom richtte hij de gouden kalveren in Bethel en Dan op. Dit had de gewenste uitwerking. Hij zei: “Zie uw goden, Israël” – valse afgoden. Hij maakte een huis – een valse Tempel. Hij stelde priesters aan – valse priesters. Hij richtte een feest aan – een vals feest. Hij had valse offers, een vals altaar en een vals reukwerk. Hij verleidde de massa van het volk tot deze valse dingen. Dat was een zware crisis. Grote delen van Israël werden volledig van de ware God afgetrokken.

Wordt D.V. vervolgd.

F.B. Hole, Folge mir nach
Vertaling: Frisse Wateren – rm

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW