18 jaar geleden

Geef mij een wijs hart, o Heer!

Wijzen de tekenen van de tijd erop dat het einde nabij is?

De nieuwsberichten van vandaag laten ons vraag de vraag stellen: “Geeft God ons een zekere voorsmaak van de tijd van verdrukking?” Onze lokale krant (The Register Herald, Beckley, West-Virginia) publiceerde op twee achtereenvolgende dagen meerdere artikelen die aan Bijbelse uitspraken over die toekomstige verschrikkelijke zevenjarige periode herinneren, die aan de tweede komst van Christus op aarde onmiddellijk zal voorafgaan.1

Economische catastrofe

Een artikel op de eerste bladzij beschreef de voortdurende neerwaartse spiraal van de Aziatische economie en haar mogelijke nadelige uitwerking op de rest van de wereld. Of deze trend zal aanhouden, weten wij niet, maar wij weten wel dat er tijdens de “verdrukkingstijd” zware economische catastrofen zullen zijn. De apostel Johannes beschrijft in Openbaring 6:5-8, hoe hij een zwart paard zag met een ruiter die een weegschaal in zijn hand hield. En hij hoorde een stem die zei, dat een rantsoen tarwe een geheel dagloon zou kosten. De rest van het gedeelte maakt duidelijk, dat het een beeld van een sterke duurte is, die in een hongersnood zal uitmonden. Ook Christus heeft in Mattheüs 24:7 daarvan gesproken. Veel economen zijn zeer bezorgd over de toekomst, zelfs van landen die door hun welstand bekend waren. Zij wijzen erop dat de werkloosheid in grote delen van de wereld enorm toegenomen is.

Politieke onrust

Oorlogen zijn niet nieuw in de geschiedenis van de mensheid. Maar de Bijbel spreekt van politieke verbonden, die op een speciale oorlog uitmonden, die zich tegen het volk van Israël keren zal. Op dezelfde eerste bladzijde van die krant verscheen een ander artikel met de titel: “PENTAGON ZEGT: CHEMISCHE EN BIOLOGISCHE WAPENS NEMEN VERDER TOE”. Wat bijzonder interessant is, is het feit dat vier van de in dit artikel genoemde volkeren die dit wapen “ophopen” in de Bijbel in verbinding met een toekomstige aanval op Israël genoemd worden. De tijd van verdrukking voor Jakob, een Oudtestamentische toespeling op de tijd van verdrukking (Jeremia 30:7; Mattheüs 24:21), schijnt snel dichterbij te komen.

Besmettelijke ziekten

Op de daaropvolgende dag heeft dezelfde krant een artikel met de titel: “UNO-Rapport: AIDS treft de wereld hard”. In dit artikel werd aangegeven, dat AIDS zich wereldwijd veel sterker heeft uitgebreid dan men eerder aaangenomen had; dagelijks worden opnieuw ongeveer 16.000 mensen besmet. In de volgende drie jaren zullen vermoedelijk meer dan 40 miljoen mensen met het virus besmet worden. Het artikel wees erop dat de gevolgen van AIDS “juist pas beginnen”. In Openbaring 16:11 openbaart de Heer aan de apostel Johannes, dat gedurende de verdrukkingstijd afschuwelijke en boosaardige zweren de onboetvaardige mensen overvallen zuallen. In Mattheüs 24:7 en Lukas 21:11 vermeldt Hij, dat besmettelijke ziekten [“pestilentiën” zie Statenvertaling – vertaler] op verschillende plaatsen op aarde zijn zullen.

Globale2 opwarming

Bijna elke dag lezen we iets over de opwarming van de aarde. Ook de berichten van vandaag vormen geen uitzondering. Ze brachten een artikel waarin gronden aangevoerd werden, dat de tegenwoordige omvang van de aardopwarming, terwijl het op enkele plaatsen schadelijk is, het op andere plaatsen zelfs voordelig is. De Bijbel daarentegen spreekt van een toekomstige globale opwarming die zo sterk is, dat we haar beter en nauwkeuriger globale verhitting kunnen noemen. In Openbaring 16:8-9 lezen we: “… en de vierde [engel] goot zijn schaal uit op de zon, en haar werd gegeven de mensen met vuur te verbranden; en de mensen werden verbrand door grote hitte en lasterden de Naam van God, die de macht over deze plagen had, en zij bekeerden zich niet om Hem heerlijkheid te geven”.

Hongersnood

Zowel in Ezechiël 14:21 alsook in Openbaring 6:8 lezen we van wilde of boze dieren, die de mensen vanwege de hongersnood aanvallen. Een krantenartikel met de titel: “Straten van Boekarest worden door honden beheerst” beschreef hoe honden die in de straten naar iets eetbaars zochten mensen aanvielen, hooggeplaatste diplomaten niet uitgezonderd. Hoeveel erger zal het tijdens de hongersnood in de verdrukkings-tijd zijn!3

Dit krantenartikel heeft niets over de vele andere ontwikkelingen van de laatste paar jaar gezegd, die naar de grote verdrukking heen wijzen – de toename van de aardbevingen4, het morele verval, de toename van geweld, het kindermisbruik, het verdwijnen van de natuurlijke liefde, de toenemende verachting van het leven, enzovoorts. Al deze dingen tezamen tonen ons, dat de komst van Christus zeer nabij is.

Een oproep

De gelovigen zeggen deze gebeurtenissen: “Wanneer je Christus wilt dienen, doe het nu, want het kan je laatste gelegenheid zijn”.De gelovigen zeggen ze: “Zie, nu is het [de] welaangename tijd, zie, nu is het [de] dag van d[e] behoudenis” (2 Korinthe 6:2).

Anise Behnam

(Grace & Truth, Vol. 65, Nr. 7, July/August 1998)

NOTEN van vertaler:

1. Deze artikelen werden reeds in 1998 gepubliceerd, dus nu (31 december 2004) ongeveer 6 à 7 jaar geleden. Ook dit artikel verscheen in Folge mir nach november/december 1998. Omdat het onderwerp echter nog steeds actueel is, meen ik dat dit artikel ons dienen kan.
2. Globaal: de wereld omvattend.
3. Voor enkele dagen kon men in de nieuwsberichten horen dat een vierde deel van de mensheid nu al zo verarmd is, dat deze mensen minder dan een Amerikaanse Dollar voor het dagelijkse onderhoud ter beschikking staat.
4. Denk maar aan de grote aard(zee)beving in Azië in deze dagen (december 2004).
5. Zie Kolosse 4:5-6; Efeze 5:15.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW