10 jaar geleden

Gedachten rond oud en nieuw

F A I T H

F = Feeling

A = Afraid

I = I

T = Trust

H = Him

Gevoelens – angst – ik – vertrouw – Hem

Gevoelens

Ja, die hebben we allemaal. Bij de een wat meer zichtbaar dan bij de ander, dat wel. Gevoelens van angst en pijn kunnen ons soms overweldigen en dan zien we geen uitkomst meer. Alles zit muurvast en we kunnen geen kant op. De problemen zijn je totaal boven het hoofd gegroeid. Hoe langer je hierop blijft kijken en jezelf hiermee bezig houdt, hoe uitzichtlozer alles wordt. Uiteindelijk kunnen er gedachten opkomen in ons hart die we voorheen voor onmogelijk hielden, waarover je vervolgens dan weer schaamt. Problemen ….

Het kan ook zijn dat een diep gevoel van eenzaamheid ons overvalt. Niemand begrijpt mij, niemand kijkt echt naar mij om, is het benauwende gevoel. Je bent bang om iets te laten blijken van je eenzaamheid en verschuilt je nog dieper in je isolement. Je trekt je terug van allerlei dingen waaraan je voorheen wel meedeed. Bezoek ontvang je nauwelijks meer en als er wel iemand komt, voel je je niet erg op je gemak. Het liefst zou je voor alles en iedereen weg willen kruipen. En als je hierover nadenkt voel je jezelf schuldig over je weinig toeschietelijk zijn naar familie of vrienden. Eenzaamheid …

Misschien ben je ernstig ziek en duurt het al zolang dat je totaal geen hoop meer hebt dat er verbetering komt. Je bent totaal afhankelijk van mensen om je heen, hetgeen je frustreert, want je wilt zo graag jezelf kunnen redden. Een diep gevoel van verdriet en teleurstelling is voortdurend in je hart die steeds heftiger schijnt te worden. Dikwijls stromen tranen van verdriet over je wangen die je niet meer kunt bedwingen. Zorgen ….

Ook kunnen er zonden in je leven zijn, die ons ongelukkig maken. Die speciale zonde bijvoorbeeld, die telkens weer de kop opsteekt en waarvan je maar niet los kunt komen. Wat een strijd heeft het je al gekost om er vanaf te komen. Je bent machteloos geworden voor je gevoel en je geeft je er maar aan over want, zo denk je, dit gaat nooit lukken. Zonden …

Zo kunnen er allerlei gevoelens bij ons zijn, die ons niet gelukkig maken. Wat moeten we daarmee aan?

De weg tot en met God

1. Gebed

Dan is het zeer raadzaam om je ondanks al je verdrietige gevoelens te werpen op God. En dat geldt voor een ieder die zich een beetje in de omschreven, of andere soortgelijke, gevoelens herkent. Dit is de enige weg waarlangs we uit onze troosteloze gevoelens kunnen komen. God zelf geeft ons dit in verschillende bewoordingen aan. Een ervan luidt: “Vernedert u dus onder de krachtige hand van God, opdat Hij u verhoogt op Zijn tijd, terwijl u al uw bezorgdheid op Hem werpt, want Hij zorgt voor u” (1 Petr. 5:7). Wanneer u te maken hebt met de krachtige hand van God volg dan Zijn advies op. Dan gaat u inzien en ervaren dat Hij ondanks alles voor u zorgt. Dat doet Hij niet op het moment dat u daarom vraagt. Dat doet Hij al!!! Er staat niet: “dan gaat Hij voor u zorgen”, nee er staat: “Want Hij zorgt voor u”. Verzet tegen Zijn weg met u maakt ongelukkig. Daarbij gaat het niet om de schuldvraag. God is niet een God die met een stok door de rijen van de Zijnen loopt en hier en daar een ferme tik uitdeelt. Dat deed vroeger de juf in klas 1 bij ons. Nee, Zijn wegen zijn wegen in liefde en uit liefde, opdat wij Hem beter en meer leren kennen in ons leven. God doet alle dingen meewerken ten goede voor hen die Hem liefhebben. De Heer tuchtigt hen die Hij liefheeft  (verg. Rom. 8:28-30; Hebr. 12:4-11).

Als onze neerslachtige gevoelens ons zo in beslag nemen, zegt God ook hier: “… werpt …”. Dat betekent met kracht van je afgooien. Waar? Voor Hem neer. Hij gooit het niet met dezelfde vaart terug zoals de mens geneigd is te doen. Nee, Hij doet hier iets mee, ons ten goede! Het zal in ieder geval helpen om met Zijn hulp en met Zijn kracht controle te krijgen over onze gevoelens. We mogen Hem dit ook zeggen. “Hier zijn mijn gevoelens Heer, ik kan er geen kant mee op. Help mij alstublieft!”.

Werp “al uw bezorgdheid op Hem”. Niet een deel, maar alles. Stort uw hart uit voor Hem. Dat helpt echt!!!

[Tussen haakjes: Als u geen kind van God bent, dan wijs ik u, jou op de noodzaak u tot God te bekeren. Dan krijgt u ook deel aan een totaal ander, nieuw leven. Dan leert u Iemand kennen, Die in al uw nood en verdriet kan helpen. De bijbel zegt zelfs dat u zich tot God moet bekeren. Dit geef ik u bij deze door. Leest u daarvoor maar eens in het boek Handelingen (Hand. 17:30-31). Het grootste probleem dat er ligt is uw zonde en uw zondige leven. Erken en belijd dat voor God en geloof in de Heer Jezus Christus die ook uw zonden wilde dragen op het kruis van Golgotha.

Pas dan, als u een kind van God bent, krijgt u deel aan wat hierboven aangegeven is.]

2. Lezen van de bijbel, het Woord van God

Het tweede punt van het grootste belang is het lezen van de bijbel. Daardoor worden uw gedachten en gevoelens gericht op Hem, waarop hierboven al gewezen is.

“Daarom dan ook, daar wij zo’n grote wolk van getuigen rondom ons hebben, laten ook wij alle last en de zonde die [ons] zo licht omstrikt, afleggen en met volharding de wedloop lopen die vóór ons ligt, terwijl wij zien op Jezus, de overste Leidsman en Voleinder van het geloof, die om de vreugde die vóór Hem lag, [het] kruis heeft verdragen, terwijl Hij [de] schande heeft veracht, en die is gaan zitten aan [de] rechterzijde van de troon van God. Want let op Hem die zo’n tegenspraak door de zondaars tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet moe wordt en in uw zielen bezwijkt” (Hebr. 12:1-3).

Alleen al het lezen van zulke prachtige maar ook leerzame woorden, kan ons helpen om onze gevoelens van angst, zorgen en eenzaamheid verdrijven. Er zit namelijk goddelijke kracht in, dat in staat is om af te dalen in onze zielen. Wij kunnen in Hebreeën 11 lezen over verschillende gelovigen uit het oude testament. Zeer de moeite waard. Dan zien we ook dat zij hun strijd, hun moeiten en verdriet gehad hebben. Maar het geloof in Hem, Die nooit teleurstelt, gaf hen kracht en moed en troost. De schrijver van de Hebreeën brief richt hier in hoofdstuk 12 onze aandacht op Hem, op de Heer Jezus. Maar eerst moeten we alle last afleggen. Dat doen de sportlieden van vandaag ook. Om tot een goed resultaat te kunnen komen, leggen zij alles af. Alles wat hen hinderen kan om vooruit te komen, leggen zij af. Alles hebben ze er ook voor over. Dat nu moeten wij ook doen. Alles afleggen wat ons hindert. Dat afleggen is een activiteit die wij zelf moeten doen. De last moeten wij niet zelf meezeulen. Dat kunnen we ook niet. Dat hebben we immers al ervaren. We lopen totaal vast. Dat komt doordat wij zelf denken de dingen te kunnen oplossen. Daar hebben we God niet voor nodig, zo denken we.

Beste vrienden, dat gaat zo niet!!! Er is al gewezen op het belang van het gebed. Als de Heer ons dan wijst op het feit dat we alles aan Hem moeten overgeven, op Hem moeten werpen, laten we dan dat ook doen.

En als er zonde in ons leven is, dan wijst God ons ook wat we daarmee aan moeten. Zonde “die ons zo licht omstrikt”. Dat is het karakter van zonde. Het gaat zo gemakkelijk en het sluit aan bij onze vleselijke wensen. Daardoor komen we in moeilijkheden en wij willen dat vervolgens niet wijten aan het feit dat we de zonde niet afleggen. Maar Gods Woord wijst hier ons er wel op dat het noodzakelijk is. Dan zal ons oog gericht worden op Jezus, de Overste Leidsman. Ja, dat is Hij, Overste Leidsman, dit is de Aanvoerder, die de anderen vóórgaat in de loop. Hij wil en kan u en mij leiden, maar dat moeten we Hem ook toestaan. Laten we daarom op Hem zien, uitsluitend en voortdurend. Het woordje “zien” in vers 2 betekent letterlijk ‘wegzien’, dit is van alle andere dingen afzien en het oog uitsluitend op één voorwerp gericht houden.

Slot

Nu kom ik terug op het begin:

F A I T H – Gevoelens – angst – ik – vertrouw – Hem

Feeling – Afraid – I – Trust – Him

Laten we onze gevoelens van angst aan Hem overgeven en Hem vertrouwen. Laat de gedachte niet toe dat u dat niet kunt. Het gaat erom of u dat wilt. Ook in het nieuwe jaar dat voor ons ligt is dit de weg tot blijvende vrede en werkelijk geluk, ook in moeitevolle omstandigheden. Dan ervaren we dat Zijn handen ons beschermen en leiden en Zijn liefde ons omringt. Dit zal dan in de plaats komen van die akelige gevoelens die ons zo ongelukkig kunnen maken.

Als u er toch niet uitkomt, zoek dan contact met een christen die u vertrouwt en vraag hem of haar om hulp. Ook mag u Frisse Wateren schrijven en wil ik u proberen met de hulp van God te helpen.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW