7 maanden geleden

Gebroken maar gezegend (10)

Jeremia 18 vers 1-4:
“Het woord dat van de HEERE gekomen is tot Jeremia: Sta op en daal af naar het huis van de pottenbakker. Daar zal Ik u Mijn woorden doen horen. Zo daalde ik af naar het huis van de pottenbakker. En zie, hij was op de draaischijven een werkstuk aan het maken. Mislukte de pot die hij aan het maken was met de klei in de hand van de pottenbakker, dan maakte hij daarvan weer een andere pot, zoals het in de ogen van de pottenbakker goed was om te maken.

De Heer geeft de profeet Jeremia een zeer levendige les. Hij had hem opgedragen naar een plaats te gaan waar aardewerk werd gemaakt, en terwijl Jeremia de pottenbakker aan het werk zag, zag hij dat een klomp klei ontsierd was. Dit woord “ontsierd” heeft de betekenis van misschien te gronde gericht, corrupt of ontsierd. Er was iets in de klei, dat niet voldeed aan de verwachtingen van de pottenbakker. Er was iets in de klei waardoor hij helemaal opnieuw moest beginnen, de klei opnieuw moest vormen!

De boodschap was duidelijk voor de profeet Jeremia: de Heer is de Pottenbakker; Israël (hier speciaal Juda) is de klei. De profeet Jesaja gebruikt dezelfde illustratie in Jesaja 64 vers 8: “Maar nu, HEERE, U bent onze Vader! Wij zijn het leem en U bent onze Pottenbakker; wij zijn allen het werk van Uw handen.” En Paulus haakt hierop in in Romeinen 9 vers 21 en vraagt: “Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp te maken het ene vat tot eer en het andere tot oneer?”

Hoewel deze verzen allemaal verwijzen naar de hand van God in Zijn omgang met Israël als volk, is dit ook heel toepasselijk voor ieder van ons. Hij kneedt en vormt elk van onze levens. Hij is de Meester-Pottenbakker en wij zijn het klei. Soms voelen we de druk op bepaalde gebieden waar Hij wat harder drukt om deze klei te kneden. Wij willen buigzaam zijn in Zijn liefdevolle handen en Hem toestaan te doen wat nodig is om dit vat te kneden zoals Hij dat wil!

Mogen wij in staat zijn in te stemmen met de liedschrijver:

Have Thine own way Lord
Have Thine own way
Thou art the potter I am the clay
Mold me and make me after Thy will
While I am waiting yielded and still

Have Thine own way Lord
Have Thine own way
Search me and try me Master today
Whiter than snow Lord wash me just now
As in Thy presence humbly I bow

Have Thine own way Lord
Have Thine own way
Hold over my being absolute sway
Filled with Thy spirit till all can see
Christ only always living in me

* * *

Heb Uw eigen weg Heer,
heb Uw eigen weg.
U bent de Pottenbakker, ik ben de klei.
Vorm mij en maak mij naar Uw wil,
terwijl ik wacht, opgewekt en stil.

Heb Uw eigen weg Heer,
heb Uw eigen weg.
Doorzoek mij en beproef mij Meester vandaag,
witter dan sneeuw Heer was mij juist nu,
terwijl ik mij nederig voor U buig.

Heb Uw eigen weg Heer,
heb Uw eigen weg.
Houd over mij absolute heerschappij,
gevuld met Uw geest totdat ieder kan zien
Christus die alleen altijd in mij leeft.

Vrij vertaald.

Tim Hadley Sr.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW