1 jaar geleden

Gebroken maar gezegend (8)

Jakobus 4 vers 6-10:
“Hij geeft echter grotere genade. Daarom zegt Hij: ‘God weerstaat hoogmoedigen, maar nederigen geeft Hij genade.’ Onderwerp u dan aan God. Weerstaat echter de duivel en hij zal van u vluchten. Nadert tot God en Hij zal tot u naderen. Reinigt [de] handen, zondaars, en zuivert [de] harten, wankelmoedigen1. Weest ellendig, treurt en weent; laat uw lachen in treuren en uw blijdschap in verslagenheid veranderd worden. Vernedert u voor [de] Heer, en Hij zal u verhogen.”

Ons vers begint met een contrast tussen de wegen van de mens en de wegen van een genadige God. Eén van de fundamentele kenmerken van onze God is, dat Hij een genadige God is. Mozes leerde dit juist toen de Heer hem voorbijkwam en riep: “HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw, Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar Die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen, tot in het derde en vierde geslacht” (Ex. 34:6-7).

Ons wordt verteld in Johannes 1 vers 16-17: “Want uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade. Want de wet is door2 Mozes gegeven; de genade en de waarheid is door [2] Jezus Christus geworden.” Deze uitdrukking genade op genade. Dit is hoe Gods genade naar ons toestroomt door Christus, genade op genade.

Als je ooit bij de oceaan hebt gestaan en de golven hebt zien aanrollen, dan komen ze golf na golf, na golf, na golf. Er komt geen einde aan de golven die binnenrollen, noch aan de genade van God in het leven die door Christus tot Hem is gekomen.

Onze verzen herinneren ons eraan, dat diezelfde genadige God de hoogmoedigen weerstaat en de verzen die we lezen in Exodus 34 herinneren ons eraan, dat Hij de zonde in mijn leven moet oordelen. Wanneer wij ons aan God hebben onderworpen, dat wil zeggen ons hebben vernederd in Zijn heilige aanwezigheid, is er kracht om de duivel te weerstaan. Als we eenmaal met een nederig hart tot Hem zijn genaderd, zal Hij tot ons naderen en ons verhogen.

De uitdrukking “zal u verhogen” geeft aan dat we down zijn. Het zou kunnen betekenen, dat we down zijn omdat we onszelf hebben vernederd. Het kan ook betekenen dat we down zijn omdat we vernederd of gebroken zijn. Wat een belofte voor de gebrokenen! We zijn misschien gebroken, maar we kunnen de zegen van Zijn herstellende genade in ons leven ervaren!

 

NOTEN:
1. Letterlijk personen met een dubbele ziel.
2. Dit is ‘door middel van’.

 

Tim Hadley Sr.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW