5 maanden geleden

Gebroken maar gezegend (15) 

Jeremia 8 vers 22:
“Is er geen balsem in Gilead? Of is er geen geneesheer daar? Want waarom is er dan geen herstel opgetreden bij de dochter van mijn volk?”

Deze balsem zou een heerlijk reuk afgeven als hij uit de bloem, die aan de boom groeide, werd gehaald. We kunnen niet anders dan denken aan Efeze 5 vers 2: “zoals ook Christus ons heeft liefgehad en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offerande en een slachtoffer voor God tot een welriekende reuk.” Het was in zekere zin ook zeldzaam. Er groeide genoeg in het gebied, dus op die manier was het niet zeldzaam, maar het was zeldzaam in de zin, dat het tijd kostte om het te winnen. Mij is verteld dat ze maar 40-60 druppels per dag uit één plant konden halen, dus in die zin was het kostbaar. Petrus herinnert ons eraan “dat u niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost bent van uw onvruchtbare1, door de vaderen overgeleverde wandel, maar door kostbaar bloed, als van een vlekkeloos en onbesmet lam, [het bloed] van Christus” (1 Petr. 1:18-19).

Deze balsem van Gilead was beschikbaar voor iedereen. Het was iets dat iedereen zich kon veroorloven. Er was een overvloedig aanbod. Zo is het ook met het evangelie, het is voor iedereen die door Christus tot God komt! De Heer Jezus zei: “Alles wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen, en wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen” (Joh. 6:37). De uitnodiging van het evangelie is voor wie wil komen! Je hoeft nergens heen om Christus te ontvangen en genezen te worden van je zondige toestand! Maar zoals de balsem moest worden aangebracht, zo moet u komen dat, “als u met [de] mond Jezus als Heer zult belijden en met uw hart geloven dat God Hem uit [de] doden heeft opgewekt, u behouden zult worden” (Rom. 10:9).

Jeremia stelt drie vragen in Jeremia 8 vers 22: “Is er geen balsem in Gilead? Of is er geen geneesheer daar? Want waarom is er dan geen herstel opgetreden bij de dochter van mijn volk?” We hebben gezien dat de Heer Jezus de “balsem van Gilead” is voor alle gekwetste mensen, Hij is in staat om de gewonden te genezen. Hij is niet alleen de balsem Hij is de Grote Geneesheer die kan genezen!

Jeremia stelt drie vragen in Jeremia 8 vers 22: “Is er geen balsem in Gilead, is daar geen geneesheer? Waarom is er dan geen herstel voor de gezondheid van de dochter van mijn volk?” We hebben gezien dat de Heer Jezus de “balsem van Gilead” is voor alle gekwetste mensen, Hij is in staat om de gewonden te genezen. Hij is niet alleen de balsem Hij is de Grote Geneesheer die kan genezen!

Maar de derde vraag die Jeremia stelt verdient enige aandacht: “Want waarom is er dan geen herstel opgetreden bij de dochter van mijn volk?” Waarom komen er niet meer tot Christus?  Waarom komen niet meer gelovigen tot Christus voor genezing van hun gebroken harten? Het antwoord kan variëren, maar één mogelijke gedachte is, dat sommigen hun nood niet erkennen. Zoals degenen in Korinthe, die in zonde leefden. Volgens 1 Korinthe 11 vers 27-31 stierven velen vanwege de  niet geoordeelde zonde in hun leven. We leren in hoofdstuk 3-10 over hun praktijken die niet strookten met hun belijdenis van het geloof. Net zoals de Heer degenen in Jeremia waarschuwde, waarschuwde Hij degenen in Korinthe door Paulus, en beide zijn voorbeelden voor ons vandaag!

 

NOOT:
1. Elders ‘inhoudsloos.’

 

Tim Hadley Sr.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW