8 maanden geleden

Gebroken maar gezegend (11)

Ezechiël 34 vers 16:
“Het verlorene zal Ik zoeken, het afgedwaalde zal Ik terugbrengen, het gebrokene zal Ik verbinden, en het zieke zal Ik versterken, maar het welgedane en het sterke zal Ik wegvagen. Ik zal ze weiden zoals het hoort.”

Kintsugi is het Japanse woord vertaald als “gouden schrijnwerk” of “gouden reparatie.” Wanneer Japans aardewerk gebroken was, werd het nooit weggegooid. Het aardewerk werd weer in elkaar gezet door lak en goudpoeder te combineren. In plaats van de schijnbaar nutteloze schotel weg te gooien, blijft de gebrokenheid deel uitmaken van de geschiedenis van de schotel.

Het vers van vandaag heeft een profetische betekenis voor Israël in een komende tijd, maar ik wil het toepassen op ons onderwerp gebrokenheid. De Heer verlangt ernaar je gebrokenheid te behandelen en je te herstellen. Hij gaat niet snel de scheuren opvullen met een tijdelijke oplossing die in de toekomst zal falen. Zijn hartenwens is om de gebrokenheid van uw leven te vullen met goud, met datgene wat tot Zijn glorie en eer zal zijn!

Lukas 8:43-48:
43. En een vrouw die al twaalf jaar bloedvloeiingen had en die al haar bezit aan dokters uitgegeven had, maar door niemand genezen had kunnen worden,
44. kwam van achteren naar Hem toe en raakte de zoom van Zijn bovenkleed aan; en onmiddellijk hield het vloeien van haar bloed op.
45. En Jezus zei: Wie is het die Mij heeft aangeraakt? Toen zij het allen ontkenden, zeiden Petrus en die bij hem waren: Meester, de menigte duwt tegen U aan en verdringt U, en U zegt: Wie is het die Mij aangeraakt heeft?
46. Jezus zei: Iemand heeft Mij aangeraakt, want Ik heb gemerkt dat er kracht van Mij uitgegaan is.
47. Toen de vrouw zag dat zij niet onopgemerkt was, kwam zij bevend naar Hem toe, en nadat zij voor Hem neergevallen was, vertelde zij voor heel het volk om welke reden zij Hem aangeraakt had en dat zij onmiddellijk genezen was.
48. Hij zei tegen haar: Heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede!

Deze lieve vrouw had alles besteed om haar gebrokenheid te genezen. Ze had veel doorstaan in de handen van artsen en in de ogen van velen. Maar in haar gebrokenheid wendt ze zich tot de Heer, ze strekt zich uit in geloof en Hij is bereid haar te genezen. Hij maakt haar belijdenis duidelijk en geeft haar nieuwe zekerheid door in tederheid tot haar te spreken: “… dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede!” Hij wijst haar niet af als een gebroken stuk aardewerk, maar herstelt en geneest haar met goud!

 

Tim Hadley Sr.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW